Logo: An Seotal
Print Friendly and PDF


acrylic
acriolaig
n(f)
acrylic - acriolaig(e) scacrylics - acriolaigean iom
Cuspair: Ealain
acrylic
acriolach
adj
acrylic resin paint peant ròiseid acriolach
Cuspair: Ealain
aquatint
uisge-thuar
n(m)
aquatint - uisge-thuair scaquatints - uisge-thuaran iom
applying aquatint a' cur uisge-thuar air
Cuspair: Ealain
aquatinting
uisge-thuaradh
n(m)
aquatinting - uisge-thuaraidh sc
Cuspair: Ealain
art
ealain
n(f)
art - ealain scarts - ealainean iomarts - ealain iom
the arts na h-ealain
expressive arts ealain chruthachail
arts in society ealain am measg an t-sluaigh
the Gaelic Arts Agency Pròiseact nan Ealan
graphic arts ealain ghrafaigeach
plastic arts ealain phlastaig
recreational arts ealain cur-seachad
performing arts ealain thaisbeanail
faculty of arts facaltaidh nan ealain
art class clas ealain
fine arts ealain fhìnealta
art student oileanach ealain
art metalwork obair-mheatailt ealain
decorative arts ealain maiseachaidh
civic art ealain bhailteil
landscape art ealain cruth-tìre
ceramic arts ealain searamaig
textile arts ealain aodach fìghte
computer art ealain coimpiutair
digital art ealain dhidseatach
Cuspair: Ealain
carved
snaighte
adj
a carving obair shnaighte
carved wood fiodh snaighte
carvings obraichean snaighte
Cuspair: Ealain
carving
snaigheadaireachd
n(f)
carving - snaigheadaireachd sc
Cuspair: Ealain
chalk
cailc
n(f)
chalk - cailce scchalks - cailcean iom
chalk pastel cailc phastail
Cuspair: Ealain
chromolithography
cròmo-liotografaidh
n(m)
chromolithography - cròmo-liotografaidh sc
chromolithography and serigraphy cròmo-liotografaidh agus serigrafaidh
Cuspair: Ealain
colour
dath
n(m)
colour - datha sccolours - dathan iom
primary colour prìomh-dhath 
secondary colour iar-dhath
tertiary colour leas-dhath
advancing colour dath adhartach
receding colour dath falbhach
broken colour dath briste
colour chart clàr dhathan
local colour bun-dhath
harmonious colours dathan co-chòrdach
colour sphere cearcall dhathan
colour techniques dòighean datha
tone colour dath tòna
Cuspair: Ealain
crimson
corcair
adj
Cuspair: Ealain
dark blue
dubh-ghorm
adj
Cuspair: Ealain
design
dealbhaich
vb
Cuspair: Ealain
draw
tarraing
vb
draw a picture tarraing dealbh
drawing pictures a' tarraing dhealbhan
drawing a' tarraing dhealbhan
drawings by subject dealbhan air an tarraing a rèir cuspair
Cuspair: Ealain
draw
(dèan) dealbh
vb
Cuspair: Ealain
drawing
dealbh
n(m/f)
drawing - deilbh scdrawing - deilbh(e) scdrawing - dealbha scdrawings - dealbhan iomdrawings - deilbh iom
drawing and decorative arts a' tarraing dhealbhan agus ealain maiseachaidh
drawing pictures a' tarraing dhealbhan
making a picture a' dèanamh dealbh
drawing and drawings a' tarraing dhealbhan agus dealbhan air an tarraing
drawing and drawings by subject a' tarraing dhealbhan agus dealbhan air an tarraing a rèir cuspair
Cuspair: Ealain
drypoint
eitseadh tioram
n phr
drypoints eitsidhean tioram
a drypoint class clas eitseadh tioram
the size of the drypoint meud an eitisdh thioraim
Cuspair: Ealain
dun-coloured
odhar
adj
Cuspair: Ealain
dye
dath
vb
pigment processes of printing pròiseasan dathaidh priontaidh
dying a' dathadh
Cuspair: Ealain
engraver
gràbhalaiche
n(m)
engraver - gràbhalaiche scengravers - gràbhalaichean iom
Cuspair: Ealain
engraving
gràbhalachd
n(f)
engraving - gràbhalachd scengravings - gràbhalachdan iom
metal engraving gràbhalachd meatailt
copper engraving gràbhalachd copair
line engraving gràbhalachd loidhne
wood engraving gràbhalachd fiodh
Cuspair: Ealain
etch
eits
vb
etching on wood ag eitseadh air fiodh
Cuspair: Ealain
etching
eitseadh
n(m)
etching - eitsidh scetchings - eitsidhean iom
etching and drypoint eitseadh agus eitseadh tioram
Cuspair: Ealain
golden yellow
òr-bhuidhe
adj
Cuspair: Ealain
graffiti
graffiti
n(m)
graffiti - graffiti sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEalain
handicraft
bathar làmh-cheàrdalach
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasEalain
hue
tuar
n(m)
hue - tuair schues - tuaran iom
Cuspair: Ealain
illustration
dealbh
n(m/f)
illustration - dealbha scillustration - deilbh scillustration - deilbh(e) scillustrations - dealbhan iomillustrations - deilbh iom
illustrations and photos dealbhan agus dealbhan-camara
books notable for illustrations leabhraichean comharraichte airson dhealbhan
Cuspair: Ealain
jewellery
seudraidh
n(f)
jewellery - seudraidh sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEalain
light red
bàn-dhearg
adj
Cuspair: Ealain
lithograph
liotograf
n(m)
lithograph - liotograf sclithographs - liotografan iom
Cuspair: Ealain
lithographic
liotografaig
adj
lithographic processes pròiseasan liotografaig
Cuspair: Ealain
lithography
liotografaidh
n(m)
lithography - liotografaidh sc
Cuspair: Ealain
metal
meatailt
n(f)
metal - meatailt(e) scmetals - meatailtean iom
art metalwork obair-mheatailt ealain
metal engraving gràbhalachd meatailt
Cuspair: Ealain
metalwork
obair-mheatailt
n(f)
metalwork - obair-mheatailt(e) sc
metalworking and primary metal products obair-mheatailt agus bun-bhathar meatailt
sculpture, ceramics and metalwork snaigheadh, searamaigs agus obair-mheatailt
art metalwork obair-mheatailt ealain
Cuspair: Ealain
metalworking
obair-mheatailt
n(f)
metalworking - obair-mheatailt sc
metalworking and primary metal products obair-mheatailt agus bun-bhathair meatailt
Cuspair: Ealain
mezzotint
meatso-thuar
n(m)
mezzotint - meatso-thuair scmezzotints - meatso-thuaran iom
applying messotint a' cur meatso-thuar air
Cuspair: Ealain
mezzotinting
meatso-thuaradh
n(m)
mezzotinting - meatso-thuaraidh sc
Cuspair: Ealain
navy blue
dubh-ghorm
adj
Cuspair: Ealain
orange
orains
adj
Cuspair: Ealain
paint
peant
n(m)
paint - peant scpaints - peantan iompaints - peantaichean iom
oil paint peant ola
acrylic resin paint peant ròiseid acriolach
Cuspair: Ealain
painting
dealbh-peant
n(m)
painting - dealbh-peant scpainting - deilbh-peant scpaintings - dealbhan-peant iom
Genre paintings dealbhan-peant Genre
word painting dealbhan-òrain
cave painting dealbh-uaimhe
painting and paintings peantadh agus dealbhan-peant
Cuspair: Ealain
painting
peantadh
vb n
painting and paintings peantadh agus dealbhan-peant
Cuspair: Ealain
pastel
pastail
n(m)
pastel - pastail scpastel - pastailean iom
chalk pastel cailc phastail
pastel colours dathan pastail
Cuspair: Ealain
pen
peann
n(m)
pen - pinn scpens - pinn iom
marker pen peann-comharrachaidh 
Cuspair: Ealain
pencil
peansail
n(m)
pencil - peansail scpencils - peansailean iom
coloured pencil peansail dathte
graphite pencil peansail graifit
Cuspair: Ealain
photograph
dealbh-camara
photograph - deilbh-camara scphotographs - dealbhan-camara iom
photographs and computer art dealbhan-camara agus ealain choimpiutair
aerial photograph dealbh adharail
illustrations and photos dealbhan agus dealbhan-camara
air photograph dealbh-èadhair
Cuspair: Ealain
photographer
neach-togail-dhealbhan
n(m)
photographer - neach-togail-dhealbhan scphotographers - luchd-togail-dhealbhan iom
Cuspair: Ealain
picture
dealbh
n(m/f)
picture - deilbh scpicture - deilbh(e) scpicture - dealbha scpictures - dealbhan iompictures - deilbh iom
drawing pictures a' tarraing dhealbhan
making a picture a' dèanamh dealbh
Cuspair: Ealain
pigment
dath
n(m)
pigment - datha scpigments - dathan iom
pigment processes of printing pròiseasan dathaidh priontaidh
Cuspair: Ealain
print
priont
n(m)
print - priont scprints - priontan iom
Cuspair: Ealain
print
priont
n(m)
print - priont scprints - priontan iom
printmaking dèanamh phriontan
block printing bloc-phriontadh
relief processes (block printing) pròiseasan bloc-phriontaidh
Cuspair: Ealain
print
priont
vb
printing on cotton a' priontadh air cotan
Cuspair: Ealain
printing
priontadh
n(m)
printing - priontaidh sc
pigment processes of printing pròiseasan dathaidh priontaidh
block printing pròiseasan bloc-phriontaidh
Cuspair: Ealain
purple
purpaidh
adj
Cuspair: Ealain
reddish-brown
ruadh-dhonn
adj
Cuspair: Ealain
scarlet
sgàrlaid
adj
Cuspair: Ealain
sculpted
snaighte
adj
sculpted works obair shnaighte
Cuspair: Ealain
serigraphy
serigrafaidh
n(m)
serigraphy - serigrafaidh sc
chromolithography and serigraphy cròmo-liotografaidh agus serigrafaidh
Cuspair: Ealain
sketch
sgeidse
n(f)
sketch - sgeidse scsketches - sgeidsichean iom
Cuspair: Ealain
sketch
dèan sgeidse
vb
Cuspair: Ealain
sketching
a' sgeidseadh
vb n
Cuspair: Ealain
tint
tuar
n(m)
tint - tuair sctints - tuaran iom
tint it cuir tuar air
Cuspair: Ealain
tint
fiamh-dhath 
n(m)
tint - fiamh-dhatha sctints - fiamh-dhathan iom
Cuspair: Ealain
turquoise
tuirc-ghorm
adj
Cuspair: Ealain

 

Print Friendly and PDF