Logo: An Seotal
Print Friendly and PDF


business
gnothachas
n(m)
business - gnothachais scbusinesses - gnothachasan iom
business management manaidseadh gnothachais
business district sgìre-gnothachais
new business district sgìre-gnothachais ùr
business people luchd-gnothachais
business studies eòlas gnothachais
business park pàirc gnothachais
people in society, economy and business daoine ann an co-chomann, eaconamaidh agus gnothachas
business analyst neach-anailis gnothachais
business development manager manaidsear leasachadh gnothachais
business systems analyst neach-anailis siostaman gnothachais
business systems specialist eòlaiche siostaman gnothachais
business transformation manager manaidsear cruth-atharrachadh gnothachais
Central Business District (CBD) Prìomh Sgìre-gnothachais (CBD)
Dean of the Faculty of Business and Leisure Deadhan Facaltaidh Gnothachais agus Chur-seachadan
faculty officer, business and leisure oifigear facaltaidh, gnothachas agus cur-seachadan
PA to the Dean of Business and Leisure PA Deadhan Gnothachais agus Chur-seachadan
Cuspair: Eòlas Gnothachais
business district
sgìre-gnothachais
n(f)
business district - sgìre-gnothachais scbusiness districts - sgìrean-gnothachais iom
new business district sgìre-gnothachais ùr
Central Business District (CBD) Prìomh Sgìre-gnothachais (CBD)
Cuspair: Cruinn-eòlasEòlas Gnothachais
Business Studies
Eòlas Gnothachais
n(m)
Business Studies - Eòlas Gnothachais sc
Business Studies course cùrsa Eòlas Gnothachais
Cuspair: Eòlas Gnothachais
commercial
coimeirsealta
adj
commercial developments leasachaidhean coimeirsealta
commercial arable farming tuathanachas àitich coimeirsealta
commercial forestry coilltearachd choimeirsealta
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
corporate
corporra
adj
corprate services seirbheisean corparra
Cuspair: Eòlas Gnothachais
development
leasachadh
n(m)
development - leasachaidh scdevelopments - leasachaidhean iom
opportunities for personal development cothroman airson leasachadh pearsanta
personal development leasachadh pearsanta
staff development leasachadh luchd-obrach
line of development loidhne leasachaidh
scientific developments leasachaidhean saidheansail
business development manager manaidsear leasachadh gnothachais
sustainable development leasachadh seasmhach
sustainable development education foghlam leasachadh seasmhach
Continuing Professional Development (CPD) Leasachadh Proifeiseanta Leantainneach
development accountant cunntasair leasachaidh
development manager manaidsear leasachaidh
development officer oifigear leasachaidh
director of development stiùiriche leasachaidh
commercial developments leasachaidhean coimeirsealta
economic development leasachadh eaconamach
rural development leasachadh dùthchail
Rural Development Contracts Cùmhnantan Leasachadh Dùthchail
Cuspair: CoitcheannEòlas GnothachaisCruinn-eòlas
economic
eaconamach
adj
economic geology geòlas eaconamach
economic development leasachadh eaconamach
economic indicator taisbeanair eaconamach
Cuspair: CoitcheannEòlas Gnothachais
economics
eaconomas
n(m)
economics - eaconomais sceconomics - eaconomas iom
home economics eaconomas dachaigh
economics of land and energy eaconamas talmhainn agus lùtha
financial economics eaconamas ionmhasail
international economics eaconamas eadar-nàiseanta
labour economics eaconamas obrach
Cuspair: CoitcheannEòlas Gnothachais
export
às-mhalairt
n(f) / n
export - às-mhalairt sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
export
às-mhalairt
vb
Scotland exports fish bidh Alba ag às-mhalairt iasg
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
export(s)
mach-bhathar
n(m) / n
export - mach-bhathair sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
Gross Domestic Product (GDP)
Mòr-thoradh Dùthchail (GDP)
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasEòlas Gnothachais
Gross National Product (GNP)
Mòr-thoradh Nàiseanta (GNP)
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasEòlas Gnothachais
import(s)
steach-bhathar
n(m) / n
import - steach-bhathair sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
job
obair
n(f)
job - obrach scjob - oibre scjobs - obraichean iomjobs - oibrichean iom
informal sector jobs obraichean san roinn neo-fhoirmeil
seasonal jobs obraichean ràitheil
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
manufactured goods
bathar dèante
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
market
margaidh
n(f)
market - margaidh scmarkets - margaidhean iom
internal market margaidh a-staigh
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
market
margaid
n(f)
market - margaid scmarkets - margaidean iom
world market margaid chruinneil
market gardening gàirnealachd-margaid
market town baile-margaid
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
market
margadh
n(m)
market - margaidh scmarkets - margaidhean iom
stock market margadh nan earrannan
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
pension
peinnsean
n(m)
pension - peinnsein scpensions - peinnseanan iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
policy
poileasaidh
n(m)
policy - poileasaidh scpolicies - poileasaidhean iom
policy documents sgrìobhainnean poileasaidh
government policy poileasaidh riaghaltais
cookies policy poileasaidh chriomagan
copyright policy poileasaidh chòraichean
privacy policy poileasaidh prìobhaideachd
public policy issues cùisean poileasaidh poblach
public policy poileasaidh poblach
comprehensive policy poileasaidh coitcheann
fixed term policy poileasaidh ùine-shuidhichte
third party policy poileasaidh treas-partaidh
Common Agricultural Policy (CAP) Poileasaidh Coitcheann an Àiteachais (CAP)
Cuspair: Eòlas GnothachaisCoitcheann
produce
toradh
n(m)
produce - toraidh sc
organic produce toradh organach
Cuspair: Cruinn-eòlasEòlas Gnothachais
seasonal
ràitheil
adj
seasonal jobs obraichean ràitheil
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
shopping centre
ionad-bhùithtean
n(m)
shopping centre - ionaid-bhùithtean scshopping centres - ionadan-bhùithtean iom
out of town shopping centre ionad-bhùithtean às-bhaile
Cuspair: Cruinn-eòlasEòlas Gnothachais
shopping centre
ionad-bhùthan
n(m)
shopping centre - ionaid-bhùthan scshopping centres - ionadan-bhùthan iom
Cuspair: Cruinn-eòlasEòlas Gnothachais
social indicator
taisbeanair sòisealta
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
standard of living
cor-beòshlaint
n(m)
standard of living - cor-beòshlaint iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
stewardship
stiùbhardachd
n(f)
stewardship - stiùbhardachd sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
trading estate
ionad-malairt
n(m)
trading estate - ionaid-malairt sctrading estates - ionadan-malairt iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais
wealth
beairteas
n(m)
wealth - beairteis sc
measure of wealth tomhas beairteis
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Gnothachais

 

Print Friendly and PDF