Logo: An Seotal
Print Friendly and PDF


a.m
m
adv
Cuspair: Matamataig
acceleration
reat-luathachaidh
n(m)
acceleration - reat-luathachaidh scaccelerations - reatan-luathachaidh iom
Cuspair: Matamataig
account
cunntas
n(m)
account - cunntais scaccounts - cunntasan iom
collected accounts of events cunntasan cruinnichte de thachartasan
e-mail account cunntas puist-d
user account cunntas neach-cleachdaidh
bank account cunntas-banca
accounts assistant neach-taice chunntasan
development accounts cunntasan leasachaidh
investment account cunntas-tasgaidh
deposit account cunntas-tasgaidh
current account cunntas-ruith
electricity bill cunntas-dealain
telephone bill cunntas-fòn
Cuspair: Matamataig
accounting
cunntasachd
n(m)
accounting - cunntasachd sc
Cuspair: Matamataig
accuracy
mionaideachd
n(f)
accuracy - mionaideachd sc
Cuspair: Matamataig
accurate
fìor-cheart
adj
Cuspair: Matamataig
accurate
mionaideach
adj
how accurate is the measure? dè cho mionaideach 's a tha an tomhas?
Cuspair: Matamataig
acute
caol
adj
acute angle ceàrn caol
Cuspair: Matamataig
add
cuir-ris
vb
add three and four cuir-ris trì agus ceithir
add 4 and 5 cuir-ris 4 agus 5
2 add 4 = 6 2 cuir-ris 4 = 6
Cuspair: Matamataig
adding
a' cur-ris
vb n
Cuspair: Matamataig
adding a bias
a' fiarachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
adding a bias
a' cur fiaradh ann
vb n
Cuspair: Matamataig
addition
cur-ris
n(m)
addition - cur-ris scadditions - cur-risean iom
mental addition cur-ris nad cheann
addition facts fìrinnean cur-ris
addition properties feartan cur-ris
addition story stòiridh cur-ris
repeated addition cur-ris a-rithist 's a-rithist
plus sign samhla cur-ris
plus sign soidhne cur-ris
Cuspair: Matamataig
adjacent (to)
dlùth (ri)
adj
side adjacent an taobh dlùth
Cuspair: Matamataig
adjacent angle
dlùth-cheàrn
n(m)
adjacent angle - dlùth-cheàirn scadjacent angles - dlùth-cheàrnan iom
Cuspair: Matamataig
adjust
mean-atharraich
vb
Cuspair: Matamataig
adjust
ceartaich
vb
Cuspair: Matamataig
adjusting
a' mean-atharrachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
adjusting
a' ceartachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
adjustment
ceartachadh
n(m)
adjustment - ceartachaidh scadjustments - ceartachaidhean iom
in the formula \( 3^{n - 2} \) for the nth term, -2 is the adjustment anns an fhoirmle \( 3^{n - 2} \) airson na nmh teirm, is e -2 an ceartachadh
Cuspair: Matamataig
adjustment
mean-atharrachadh
n(m)
adjustment - mean-atharrachaidh scadjustments - mean-atharrachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
algebra
ailseabra
n(m)
algebra - ailseabra sc
Cuspair: Matamataig
algebraic
ailseabrach
adj
Cuspair: Matamataig
algorithm
algoritim
n(m)
algorithm - algoritim scalgorithms - algoritimean iom
division algorithm algoritim roinnidh
Euclidean algorithm algoritim Euclid
Cuspair: Matamataig
allowance
cuibhreann
n(m)
allowance - cuibhrinn scallowances - cuibhreannan iomallowances - cuibhrinn iom
you have an allowance of £3 tha cuibhreann £3 agad
tax allowance cuibhreann-cìse
Cuspair: Matamataig
almanac
almanac
n(m/f)
almanac - almanac scalmanacs - almanacan iom
Cuspair: Matamataig
altitude
àirde
n(f)
altitude - àirde scaltitudes - àirdean iom
Cuspair: Matamataig
amount
meud
n(m)
amount - meud scamounts - meudan iom
measure the amount in the bottle tomhais am meud anns a' bhotal
Cuspair: Matamataig
amount
sùim
n(f)
amount - suim(e) scamounts - suimeannan iom
how much (what amount/sum of) money do you have? dè an t-sùim airgid a tha agad?
sum of money sùim airgid
find the sum of these numbers lorg sùim nan àireamhan seo
Cuspair: Matamataig
amount
uimhir
n(f)
twice the amount a dhà uimhir
Cuspair: Matamataig
amplitue
meudachd
n(f)
amplitue - meudachd scamplitudes - meudachdan iom
sketch the graphs y = -2 sin x° and y = -3 sin x° and write the period and amplitude of each graph sgeids grafaichean y = -2 sin x° agus y = -3 sin x° agus sgrìobh cuairt agus meudachd gach graf
write down the period and the amplitude of y = cos x° sgrìobh cuairt agus meudachd y = cos x°
Cuspair: Matamataig
anagram
anagram
n(m/f)
anagram - anagram scanagrams - anagraman iom
Cuspair: Matamataig
analogue
analog
n(m/f)
analogue - analog scanalogues - analogan iom
Cuspair: Matamataig
angle
ceàrn
n(m)
angle - ceàirn scangles - ceàrnan iom
acute angle ceàrn caol
adjacent angle dlùth-cheàrn
alternate angles ceàrnan-mu-seach
angle of elevation ceàrn-àrdachaidh
angle of incidence ceàrn-bualaidh
angle of refraction ceàrn-fiaraidh
angle of depression ceàrn-ìsleachaidh
complementary angle ceàrn co-phàirteach
corresponding angle ceàrn co-fhreagarrach
obtuse angle ceàrn farsaing
reflex angle ceàrn fosgailte
right angle ceàrn ceart
right angle tester feuchadair cheàrnan cearta
supplementary angle ceàrn co-leasachail
vertically opposite angles ceàrnan mu choinneamh (a chèile)
angle, symmetry and transformation ceàrn, co-chothromachd agus eadar-nochdadh
at an angle air fhiaradh; air a fiaradh
size of the angle meud a' cheàirn
Cuspair: Matamataig
anti-clockwise
tuathal
adj
anti-clockwise turn car tuathal
Cuspair: Matamataig
apex
apex
n(m)
apex - apex scapexes - apexan iom
Cuspair: Matamataig
application
cleachdadh
n(m)
application - cleachdaidh scapplications - cleachdaidhean iom
Cuspair: Matamataig
apply
cleachd
vb
Cuspair: Matamataig
applying
a' cleachdadh
vb n
Cuspair: Matamataig
appreciation
àrdachadh
n(m)
appreciation - àrdachaidh scappreciations - àrdachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
approximate
tuairmseach
adj
write an approximate length sgrìobh faid thuairmseach
Cuspair: Matamataig
approximate
thoir tuairmse air
vb
Cuspair: Matamataig
approximating
a' toirt tuairmse air
vb n
Cuspair: Matamataig
approximation
tuairmse
n(f)
approximation - tuairmse scapproximations - tuairmsean iom
Cuspair: Matamataig
arbitrary
neo-shuidhichte
adj
arbitrary standard slat-tomhais neo-shuidhichte
Cuspair: Matamataig
arc
arc
n(m/f)
arc - arc scarcs - arcan iom
Cuspair: Matamataig
arch
airdse
n(f)
arch - airdse scarches - airdsichean iom
Cuspair: Matamataig
area
farsaingeachd
n(f)
area - farsaingeachd scareas - farsaingeachdan iom
area factor factar farsaingeachd
find the area of the triangle lorg farsaingeachd an triantain
area of a circle farsaingeachd cearcaill
surface area farsaingeachd-raoin
surface area farsaingeachd-uachdair
work out the surface area of the cube obraich a-mach farsaingeachd-uachdair a' chiùb
Cuspair: Matamataig
arithmetic
aritmeataig
n(f)
arithmetic - aritmeataig sc
Cuspair: Matamataig
arithmetic
aritmeataigeach
adj
arithmetic mean cuibheas aritmeataigeach
arithmetic sequence òrdugh aritmeataigeach
arithmetic series sreath arimteataigeach
Cuspair: Matamataig
armspan
rèis-gàirdein
n(f)
armspan - rèis-gàirdein scarmspans - rèisean-gàirdein iom
Cuspair: Matamataig
arrange
cuir ann an òrdugh
vb
Cuspair: Matamataig
arranging
a' cur ann an òrdugh
vb n
Cuspair: Matamataig
array
eagar
n(m)
array - eagair scarrays - eagaran iom
Cuspair: Matamataig
array
clàraich
vb
Cuspair: Matamataig
array
clàr
n(m)
array - clàir scarrays - clàran iom
Cuspair: Matamataig
array
cuir (ann) an òrdugh
vb
Cuspair: Matamataig
array
eagrachadh
n(m)
array - eagrachaidh scarrays - eagrachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
array
dealbh matraigs
vb
Cuspair: Matamataig
array
matraigs
n(m)
array - matraigs scarrays - matraigsean iom
Cuspair: Matamataig
array
cuir air clàr
vb
Cuspair: Matamataig
array
sreath òrdaichte
n(m/f)
array - sreatha òrdaichte scarrays - sreathan òrdaichte iom
Cuspair: Matamataig
array
eagraich
vb
Cuspair: Matamataig
arrayed
òrdaichte
adj
Cuspair: Matamataig
arrayed
clàraichte
adj
Cuspair: Matamataig
arrayed
eagraichte
adj
Cuspair: Matamataig
arrayed
ann am matraigs
adj
Cuspair: Matamataig
arraying
a' cur (ann) an òrdugh
vb n
Cuspair: Matamataig
arraying
a' dealbh matraigs
vb n
Cuspair: Matamataig
arraying
a' cur air clàr
vb n
Cuspair: Matamataig
arraying
ag eagrachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
arraying
a' clàr(ach)adh
vb n
Cuspair: Matamataig
arrow
saighead
n(f)
arrow - saighde scarrow - saighid scarrows - saighdean iom
Cuspair: Matamataig
astronomical
reultach
adj
astronomical distance astar reultach
astronomical units aonadan reultach (AR)
Cuspair: Matamataig
asymptote
asamptot
n(m)
asymptote - asamptot scasymptotes - asamptotan iom
Cuspair: Matamataig
average
cuibheas
n(m)
average - cuibheis scaverages - cuibheasan iom
investigating averages a' rannsachadh chuibheasan
Cuspair: Matamataig
average
cuibheasach
adj
Cuspair: Matamataig
axis
axis
n(m/f)
axis - axis scaxes - axes iom
axis of symmetry axis-cothromachaidh
on the x-axis air an x-axis
Cuspair: Matamataig
back to back
cùl-ri-cùl
Cuspair: Matamataig
back(wards)
air ais
adv
count back (from) cunnt air ais (bho)
Cuspair: Matamataig
balance
balans
n(f)
balance - balans scbalances - balansan iom
Cuspair: Matamataig
balance
còrr
n(m)
balance - corra scbalances - corran iom
bank balance còrr-banca
Cuspair: Matamataig
balance
cothromaich
vb
Cuspair: Matamataig
balance
toimhsean
n(f)
balance - toimhsean scbalances - toimhseanan iom
Cuspair: Matamataig
balance
meidh
n(f)
balance - meidhe scbalances - meidhean iom
Cuspair: Matamataig
balanced
cothromaichte
adj
Cuspair: Matamataig
balancing
cothromachadh
n(m)
balancing - cothromachaidh sc
Cuspair: Matamataig
balancing
a' cothromachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
band
bann
n(m)
band - banna scbands - bannan iom
tax band bann-cìse
Cuspair: Matamataig
bar chart
clàr-cholbhan
n(m)
bar chart - clàir-cholbhan scbar charts - clàran-cholbhan iom
compound bar chart clàr-cholbhan fillte
Cuspair: Matamataig
bar graph
graf-cholbhan
n(m)
bar graph - graf-cholbhan scbar graphs - grafaichean-cholbhan iom
compound bar graph graf-cholbhan fillte
line bar graph graf-cholbhan loidhne
bar line graph graf-cholbhan loidhne
divided bar graph graf-cholbhan-roinnte
Cuspair: Matamataig
base
bonn
n(m)
base - buinn scbases - buinn iom
base view bonn-shealladh
hexagon based prism priosam le bonn sia-cheàrnach(ail)
pentagon based prism priosam le bonn còig-cheàrnach(ail)
square based pyramid pioramaid le bonn ceàrnagach
triangle based pyramid pioramaid le bonn triantanach
Cuspair: Matamataig
basic
bunaiteach
adj
basic number processes pròiseasan bunaiteach àireimh
Cuspair: Matamataig
basic unit
bun-aonad
n(m)
basic unit - bun-aonaid scbasic units - bun-aonadan iom
Cuspair: Matamataig
bearing
cùrsa
n(m)
bearing - cùrsa scbearings - cùrsaichean iom
the boat is on a bearing of 020° tha am bàta air cùrsa 020°
three-figure bearing cùrsa trì-figearan
Cuspair: Matamataig
bias
fiaradh
n(m)
bias - fiaraidh scbiases - fiaraidhean iom
add a bias of 1.0 to the result of the function cuir fiaradh de 1.0 ri toradh an fhuincsean
Cuspair: Matamataig
biased
fiaraichte
adj
Cuspair: Matamataig
big
mòr
adj
Cuspair: Matamataig
bigger
nas motha
comp
Cuspair: Matamataig
biggest
as motha
sup
Cuspair: Matamataig
billion
billean
n(m)
billion - billein scbillions - billeanan iom
Cuspair: Matamataig
binomial
dà-theirmeach
n(m)
binomial - dà-theirmich scbinomials - dà-theirmich iom
Cuspair: Matamataig
binomial
dà-theirmeach
adj
binomial expansion leudachadh dà-theirmeach
binomial expression abairt dhà-theirmeach
binomial theorem teòram nan dà-theirmeach
Cuspair: Matamataig
bisect
dèan dà leth air/de
vb
Cuspair: Matamataig
bisect
lethich
vb
Cuspair: Matamataig
bisecting
a' dèanamh dà leth air/de
vb n
Cuspair: Matamataig
bisecting
a' letheadh
vb n
Cuspair: Matamataig
bisector
letheadair
n(m)
bisector - letheadair scbisectors - leathadairean iom
perpendicular bisector letheadair ceart-cheàrnach
Cuspair: Matamataig
block
bloc(a)
n(m)
block - bloca scblocks - blocaichean iom
block graph graf-bhlocaichean
Cuspair: Matamataig
block graph
graf-bhlocaichean
n(m)
block graph - graf-bhlocaichean scblock graphs - grafaichean-bhlocaichean iom
Cuspair: Matamataig
bonus
bònas
n(m)
bonus - bònas scbonuses - bònasan iom
bonus points puingean bònas
no claims bonus lùghdachadh-gun-tagradh
Cuspair: Matamataig
borrow
gabh air iasad
vb
Cuspair: Matamataig
borrow
faigh iasad
vb
borrow money from the bank faigh airgead air iasad bhon bhanca
Cuspair: Matamataig
borrowing
a' gabhail air iasad
vb n
Cuspair: Matamataig
borrowing
a' faighinn iasad de...
vb
Cuspair: Matamataig
box graph
graf-bhogsaichean
n(m)
box graph - graf-bhogsaichean scbox graphs - grafaichean-bhogsaichean iom
Cuspair: Matamataig
box plot
plot-bhogsaichean
n(m)
box graph - plot-bhogsaichean scbox plots - plotaichean-bhogsaichean iom
Cuspair: Matamataig
bracket
camag
n(m)
bracket - camaig scbrackets - camagan iom
Cuspair: Matamataig
breadth
leud
n(m)
breadth - leud scbreadths - leudan iom
length and breadth faid agus leud
Cuspair: Matamataig
bridge
rach thairis
vb
Cuspair: Matamataig
bridging
a' dol thairis air
vb n
bridging multiples of 10 a' dol thairis air iomadan de 10
Cuspair: Matamataig
broad
leathann
adj
Cuspair: Matamataig
broader
nas leithne
comp
Cuspair: Matamataig
broader
nas leatha
comp
Cuspair: Matamataig
broadest
as leatha
sup
Cuspair: Matamataig
broadest
as leithne
sup
Cuspair: Matamataig
buying
a' ceannach
vb n
Cuspair: Matamataig
buying price
prìs-ceannachd
n(f)
buying price - prìse-ceannachd scbuying prices - prìsean-ceannachd iom
Cuspair: Matamataig
buying price
cosgais
n(f)
buying price - cosgais scbuying prices - cosgaisean iom
Cuspair: Matamataig
calculate
obraich a-mach
vb
calculate the area of the square obraich a-mach farsaingeachd na ceàrnaig
calculate the sum of these numbers obraich a-mach sùim nan àireamhan seo
Cuspair: Matamataig
calculating
ag obrachadh a-mach
vb n
Cuspair: Matamataig
calculation
obrachadh a-mach
n(m)
calculation - obrachaidh a-mach sccalculations - obrachaidhean a-mach iom
mixed calculation operation obrachadh a-mach measgaichte
repeated calculation obrachadh a-mach uair is uair
Cuspair: Matamataig
calculator
àireamhair
n(m)
calculator - àireamhair sccalculators - àireamhairean iom
use the calculator cleachd an àireamhair
use a calculator cleachd àireamhair
Cuspair: Matamataig
cancel out
dubh às
vb
Cuspair: Matamataig
cancelling out
dubhadh às
n(m)
Cuspair: Matamataig
cancelling out
a' dubhadh às
vb n
Cuspair: Matamataig
capacity
comas-lìonaidh
n(m)
capacity - comas-lìonaidh sccapacities - comasan-lìonaidh iom
Cuspair: Matamataig
card
cairt
n(f)
card - cairt(e) sccards - cairtean iom
connection cards cairtean-ceangail
challenge card cairt-dùbhlain
digit cards cairtean-fhigearan
challenge cards cairtean-dùbhlain
connection card cairt-ceangail
digit card cairt-fhigearan
digital card cairt dhidseatach
digital cards cairtean didseatach
notation card cairt-comharraidh
credit card cairt-creideis
Cuspair: Matamataig
cardboard
cairt-bhòrd
n(f)
cardboard - cairt-bhùird sc
Cuspair: Matamataig
cardinal
àrdail
adj
cardinal number àireamh àrdail
cardinal numeral figear àrdail
Cuspair: Matamataig
carry
thoir leat
vb
Cuspair: Matamataig
carrying
toirt leat
n(f)
Cuspair: Matamataig
carrying
a' toirt leat
vb n
Cuspair: Matamataig
centigram
ceudagram
n(m)
centigram - ceudagram sccentigrams - ceudagraman iom
Cuspair: Matamataig
centilitre
ceudaliotair
n(m)
centilitre - ceudaliotair sccentilitres - ceudaliotairean iom
Cuspair: Matamataig
centimetre
ceudameatair
n(m)
centimetre - ceudameatair sccentimetres - ceudameatairean iom
centimetre cubes ciùban ceudameatair
square centimetre ceudameatair ceàrnagach
squared centimetre ceudameatair ceàrnagaichte
cubed centimetre ceudameatair ciùbaichte
cubic centimetre ceudameatair ciùbach
centimetre squared paper pàipear ceàrnagach ceudameatair
centimetre ruler rùilear ceudameatair
centimetre tape teip ceudameatair
Cuspair: Matamataig
centre
meadhan
n(m)
centre - meadhain sccentres - meadhanan iom
centre of symmetry meadhan-cothromachaidh
centre line loidhne-meadhain
Cuspair: Matamataig
centred cube
meadhan-chiùb
n(m)
centred cube - meadhan-chiùb sccentred cubes - meadhan-chiùban iom
Cuspair: Matamataig
chain
sèine
n(f)
chain - sèine scchains - sèinichean iom
subtraction chain sèine toirt-air-falbh
number chain sèine-àireamhan
Cuspair: Matamataig
change
iomlaid
n(f)
change - iomlaid scchanges - iomlaidean iom
change from 10p iomlaid à 10sg
Cuspair: Matamataig
charge
prìs
n(f)
charge - prìse sccharges - prìsean iom
Cuspair: Matamataig
charge
cosgais
n(f)
charge - cosgais(e) sccharges - cosgaisean iom
service charge cosgais-seribheis
Cuspair: Matamataig
chart
clàr
n(m)
chart - clàir sccharts - clàran iom
bar chart clàr-cholbhan
back-to-back stem-and-leaf chart clàr stoc-is-duilleach cùl-ri-cùl
flowchart clàr-srutha
number chart clàr-àireamhan
stem-and-leaf chart clàr stoc-is-duilleach
bar line chart clàr-cholbhan-loidhne
compound bar chart clàr-cholbhan fillte
pie chart clàr-cearcaill
tally chart clàr-shràcan
Cuspair: Matamataig
check-up
ath-sgrùd
vb
Cuspair: Matamataig
check-up
ath-sgrùdadh
n(m)
check-up - ath-sgrùdaidh sccheck-ups - ath-sgrùdaidhean iom
Cuspair: Matamataig
checking-up
ag ath-sgrùdadh
vb n
Cuspair: Matamataig
chord
còrd
n(m)
chord - còrd(a) scchords - còrdan iom
when 2 radii are drawn to the ends of a chord an isosceles triangle is formed within a circle nuair a tha 2 radius air an tarraing gu gach ceann de chòrd, tha sin a' dèanamh triantan co-chasach ann an cearcall
Cuspair: Matamataig
circle
cearcall
n(m)
circle - cearcaill sccircles - cearcallan iomcircles - cearcaill iom
circle face aodann cearcaill
circle inscribed in a circle cearcall cuairt-chearcallaichte
circle inscribed in a square cearcall in-chearnagach
circle inscribed in a triangle cearcall in-thriantanach
inscribed circle cearcall cuartaichte
semicircle leth-chearcall
circle pattern pàtran cearcallach
tangent to a circle tansaint cearcaill
Cuspair: Matamataig
circular
cearcallach
adj
Cuspair: Matamataig
circumcircle
cuairt-chearcall
n(m)
circumcircle - cuairt-chearcaill sccircumcircles - cuairt-chearcallan iomcircumcircles - cuairt-chearcaill iom
Cuspair: Matamataig
circumference
cearcall-thomhas
n(m)
circumference - cearcaill-thomhais sccircumferences - cearcall-thomhasan iom
circumference of a solid cearcall-thomhas crutha
Cuspair: Matamataig
circumscribe
cuartaich
vb
Cuspair: Matamataig
circumscribed
cuartaichte
adj
circumscribed circle cearcall cuartaichte
circumscribed square ceàrnag chuartaichte
circumscribed triangle triantan cuartaichte
Cuspair: Matamataig
class interval
raon-clas
Cuspair: Matamataig
class interval
beàrn-clas
Cuspair: Matamataig
clockwise
deasail
adj
Cuspair: Matamataig
clockwise
deiseil
adj
Cuspair: Matamataig
code
còd
n(m)
code - còd sccodes - còdaichean iom
number code còd-àireamhan
Morse Code Còd Morse
Cuspair: Matamataig
coefficient
co-èifeachdair
n(m)
coefficient - co-èifeachdair sccoefficients - co-èifeachdairean iom
in 4x, 4 is the coefficient and x is the variable ann an 4x, is e 4 an co-èifeachdair agus x an caochladair
coefficient of restitution co-èifeachd-bualaidh
Cuspair: Matamataig
coefficient
co-èifeachdail
adj
Cuspair: Matamataig
coin
bonn
n(m)
coin - buinn sccoins - buinn iom
silver coin bonn airgid
gold coins buinn-òir
Cuspair: Matamataig
collinear
co-loidhneach
adj
Cuspair: Matamataig
collinear
co-shreathach
adj
Cuspair: Matamataig
collinearity
co-shreathachd
collinearity - co-shreathachd sccollinearities - co-shreathachdan iom
Cuspair: Matamataig
collinearity
co-loidhneachd
n(f)
collinearity - co-loidhneachd sccollinearities - co-loidhneachdan iom
Cuspair: Matamataig
column
colbh
n(m)
column - colbh sccolumns - colbhan iom
column vector colbh-bheactor
Cuspair: Matamataig
commutative
co-iomlaideach
adj
commutative pairs paidhrichean co-iomlaideach
Cuspair: Matamataig
compare
dèan coimeas air/eadar
vb
compare the two lengths dèan coimeas eadar an dà fhaid
Cuspair: Matamataig
comparing
a' dèanamh coimeas air/eadar
vb n
Cuspair: Matamataig
comparison
coimeas
n(m)
comparison - coimeis sccomparisons - coimeasan iom
Cuspair: Matamataig
compass
combaist
n(f)
compass - combaist(e) sccompasses - combaistean iom
the points of the compass puingean na combaist
the points of the compass àirdean na combaist
Cuspair: MatamataigCruinn-eòlas
compasses
cearcallaiche
n(m)
compasses - cearcallaiche sccompasses - cearcallaichean iom
Cuspair: Matamataig
complement
co-phàirt
n(m)
complement - co-phàirt sc
the complement of x is y ’s e y co-phàirt x
the complement of 60° is 30° ’s e 60° co-phàirt 30°
Cuspair: Matamataig
complementary
co-phàirteach
adj
complementary angle ceàrn co-phàirteach
Cuspair: Matamataig
complex
coimpleacs
adj
complex number àireamh choimpleacs
complex plane raon coimpleacs
Cuspair: Matamataig
component
pàirt
n(m/f)
component - pàirt sccomponents - pàirtean iom
Cuspair: Matamataig
component
pàirteil
adj
component form riochd pàirteil
Cuspair: Matamataig
composite
co-cheangailte
adj
composite shapes cumaidhean co-cheangailte
composite shape cumadh co-cheangailte
composite solids cruthan co-cheangailte
Cuspair: Matamataig
composite
co-thàthte
adj
composite shapes cumaidhean co-thàthte
composite shape cumadh co-thàthte
composite solids cruthan co-thàthte
Cuspair: Matamataig
compound
fìllte
adj
compound bar chart clàr-cholbhan fillte
compound bar graph graf-cholbhan fillte
compound interest riadh fillte
Cuspair: Matamataig
concentric
co-mheadhanach
adj
Cuspair: Matamataig
cone
còn
n(m)
cone - còn sccones - cònaichean iom
Cuspair: Matamataig
congruence
co-chòrdachd
n(f)
congruence - co-chòrdachd sccongruences - co-chòrdachdan iom
Cuspair: Matamataig
congruent
co-chòrdach
adj
Cuspair: Matamataig
conic
cònach
adj
Cuspair: Matamataig
conical
cònach
adj
Cuspair: Matamataig
conjugate
co-nasgadh
n(m)
conjugate - co-nasgaidh scconjugates - co-nasgaidhean iom
Cuspair: Matamataig
consecutive
leantainneach
adj
consecutive numbers àireamhan leantainneach
Cuspair: Matamataig
consolidate
daingnich
vb
Cuspair: Matamataig
consolidating
a' daingneachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
consolidation
daingneachadh
n(m)
consolidation - daingneachaidh scconsolidations - daingneachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
constant
cunbhal
n(m)
constant - cunbhail scconstants - cunbhalan iom
constant of proportionality cunbhal co-chuideid
constant of variation cunbhal atharrachaidh
Cuspair: Matamataig
constant
cunbhalach
adj
constant rate reat cunbhalach
the constant ratio rule riaghailt a' cho-mheas chunbhalaich
Cuspair: Matamataig
contact point
puing-suathaidh
n(f)
contact point - puinge-suathaidh sccontact points - puingean-suathaidh iom
Cuspair: Matamataig
contour
loidhne-àirde
n(f)
contour - loidhne-àirde sccontours - loidhnichean-àirde iom
contour lines loidhnichean-àirde
contour patterns pàtrain loidhnichean-àirde
Cuspair: MatamataigCruinn-eòlas
contrapositive
contra-dhearbhte
adj
Cuspair: Matamataig
converse
conbhearsach
adj
Cuspair: Matamataig
converse
conbhears
n(m)
converse - conbhears sc
Cuspair: Matamataig
converse theorem
ais-theoram
n(f)
converse theorem - ais-theoram scconverse theorems - ais-theoraman iom
converse theorem of Pythagoras ais-theoram Phythagoras
Cuspair: Matamataig
coordinate
co-chomharra
n(m)
coordinate - co-chomharra sccoordinates - co-chomharran iom
find the coordinates of point A lorg co-chomharran puing A
write the coordinates of the y-intercept sgrìobh co-chomharran crasg-y
Cuspair: Matamataig
copy
dèan lethbhreac (de)
vb
Cuspair: Matamataig
copy
copaidh
n(m)
copy - copaidh sccopies - copaidhean iom
carbon copy (cc) copaidh carboin (cc)
blind carbon copy (bcc) copaidh carbon falaichte (bcc)
Cuspair: CoimpiutaireachdMatamataig
copy
lethbhreac
n(m)
copy - lethbhric sccopies - lethbhreacan iom
Cuspair: Matamataig
copy
dèan copaidh (de)
vb
copy this diagram dèan copaidh den diagram seo
Cuspair: Matamataig
copy
ath-sgrìobh
vb
copy and complete ath-sgrìobh agus crìochnaich
Cuspair: Matamataig
copy
copaig
vb
copy this diagram copaig an diagram seo
copy and complete copaig agus crìochnaich
Cuspair: Matamataig
copying
a' copaigeadh
vb n
Cuspair: Matamataig
copying
ag ath-sgrìobhadh
vb n
Cuspair: Matamataig
copying
a' dèanamh copaidh (de)
vb n
Cuspair: Matamataig
copying
a' dèanamh lethbhreac (de)
vb n
Cuspair: Matamataig
corner
còrnair
n(m)
corner - còrnair sccorners - còrnairean iom
Cuspair: Matamataig
corner
oisean
n(m)
corner - oisein sccorners - oiseanan iom
Cuspair: Matamataig
correlation
co-dhàimh
n(f)
correlation - co-dhàimhe sccorrelations - co-dhàimhean iom
Cuspair: Matamataig
corresponding
co-fhreagarrach
adj
corresponding angle ceàrn co-fhreagarrach
corresponding to ∠ABC co-fhreagarrach ri ∠ABC
corresponding sides taobhan co-fhreagarrach
Cuspair: Matamataig
cost
cosgais
n(f)
cost - cosgais(e) sccosts - cosgaisean iom
Cuspair: Matamataig
cost
cosg
vb
Cuspair: Matamataig
costing
a' cosg
vb n
Cuspair: Matamataig
count
cunnt
vb
count back (from) cunnt air ais (bho)
Cuspair: Matamataig
counter
cunntair
n(m)
counter - cunntair sccounters - cunntairean iom
Cuspair: Matamataig
counting
cunntadh
n(m)
counting - cunntaidh sc
method of counting dòigh cunntaidh
counting system siostam cunntaidh
Cuspair: Matamataig
counting
a' cunntadh
vb n
counting on a' cunntadh air adhart
counting to a' cunntadh gu
counting beyond a' cunntadh seachad air
counting back (from) a' cunntadh air ais (bho)
Cuspair: Matamataig
counting
a' cunntais
vb n
Cuspair: Matamataig
course
cùrsa
n(m)
course - cùrsa sccourses - cùrsaichean iom
direction indicator comharra-cùrsa
the boat is on a bearing of 020° tha am bàta air cùrsa 020°
three-figure bearing cùrsa trì-figearan
Cuspair: Matamataig
create a matrix
dealbh matraigs
vb
Cuspair: Matamataig
creating a matrix
a’ dealbh matraigs
vb n
Cuspair: Matamataig
cross-multiplication
tar-iomadachadh
n(m)
cross-multiplication - tar-iomadachaidh sccross-multiplications - tar-iomadachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
cross-multiply
tar-iomadaich
vb
Cuspair: Matamataig
cross-multiplying
a' tar-iomadachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
cube
ciùb
n(m)
cube - ciùb sccubes - ciùban iom
linking cubes ciùban-ceangail
linking cube ciùb-ceangail
net of a cube lìon ciùb
centred cube meadhan-chiùb
cm cubes ciùban cm
Cuspair: Matamataig
cube
ciùbaich
vb
Cuspair: Matamataig
cubed
ciùbaichte
adj
Cuspair: Matamataig
cubic
ciùbach
adj
cubic function fuincsean ciùbach
cubic centimetre ceudameatair ciùbach
cubic root freumh ciùbach
Cuspair: Matamataig
cubing
a' ciùbadh
vb n
Cuspair: Matamataig
cubit
làmh-choille
n(f)
cubit - làimhe-coille sccubits - làmhan-coille iom
Cuspair: Matamataig
cuboid
ciùbaid
n(f)
cuboid - ciùbaid(e) sccuboids - ciùbaidean iom
Cuspair: Matamataig
currency
airgead
n(m)
currency - airgid sccurrencies - airgeadan iom
foreign currency airgead cèin
monetary system siostam airgid
Cuspair: Matamataig
curve
lùb
n(m)
curve - lùib sccurves - lùban iom
pursuit curve lùb-tòrachd
Cuspair: Matamataig
curved
lùbte
adj
curved line loidhne lùbte
curved-line graph graf loidhne-lùbte
Cuspair: Matamataig
cyclic
cuartail
adj
cyclic pattern pàtran cuartail
Cuspair: Matamataig
cylinder
siolandair
n(m)
cylinder - siolandair sccylinders - siolandairean iom
measuring cylinder siolandair-tomhais
Cuspair: Matamataig
cylindrical
air chruth siolandair
adj
Cuspair: Matamataig
data
dàta
n(m)
data - dàta sc
experimental data dàta deuchainn
data handling làimhseachadh dàta
continuous data dàta leantainneach
discrete data dàta cuspaireil
Cuspair: Matamataig
decimal
deichead
n(m)
decimal - deicheid scdecimals - deicheadan iom
decimal equivalents deicheadan co-ionann
infinite decimal deichead neo-chrìochnach
non-terminating decimal deichead neo-chrìochnach
terminating decimal deichead crìochnach
Cuspair: Matamataig
decimal
deicheach
adj
decimal fraction bloigh dheicheach
decimal notation comharradh deicheach
decimal place ionad deicheach
fractions, decimal fractions and percentages bloighean, bloighean deicheach agus ceudadan
Cuspair: Matamataig
decision tree
craobh co-dhùnaidh
Cuspair: Matamataig
decrease
ag ìsleachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
decrease
lùghdachadh
n(m)
decrease - lùghdachaidh scdecreases - lùghdachaidhean iom
percentage decrease lùghdachadh ceudadach
Cuspair: Matamataig
decrease
lùghdaich
vb
Cuspair: Matamataig
decrease
a' lùghdachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
decrease
beagachadh
n(m)
decrease - beagachaidh scdecreases - beagachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
decrease
lùghdaich
vb
Cuspair: Matamataig
decrease
beagaich
vb
Cuspair: Matamataig
decrease
a' beagachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
decrease
ìsleachadh
n(m)
decrease - ìsleachaidh scdecreases - ìsleachaidhean iom
percentage decrease ìsleachadh ceudadach
Cuspair: Matamataig
decrease
ìslich
vb
Cuspair: Matamataig
decreasing
a' lùghdachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
deficit
easbhaidh
n(f)
deficit - easbhaidh(e) scdeficits - easbhaidhean iom
the country's deficit easbhaidh na dùthcha
Cuspair: Matamataig
degree
puing
n(f)
degree - puing(e) scdegrees - puingean iom
ninety degrees naochad puing
Cuspair: Matamataig
denominator
seòrsaiche
n(m)
denominator - seòrsaiche scdenominators - seòrsaichean iom
Cuspair: Matamataig
deposit
tasgadh
n(m)
deposit - tasgaidh scdeposits - tasgaidhean iom
deposit account cunntas-tasgaidh
Cuspair: Matamataig
deposit
àirleas
n(m)
deposit - àirleis scdeposits - àirleasan iom
Cuspair: Matamataig
deposit
taisg
vb
Cuspair: Matamataig
deposit
eàrlas
n(m)
deposit - eàrlais scdeposits - eàrlais iom
Cuspair: Matamataig
depositing
a' tasgadh
vb n
Cuspair: Matamataig
depreciation
ìsleachadh
n(m)
depreciation - ìsleachaidh sc
Cuspair: Matamataig
derivative
deribheataibh
n(m)
derivative - deribheataibh scderivatives - deribheataibhean iom
Cuspair: Matamataig
determinant
deteirmeanant
n(m)
determinant - deteirmeanant scdeterminants - deteirmeanantan iom
Cuspair: Matamataig
deviating
a' claonadh
vb n
Cuspair: Matamataig
deviation
claonadh
n(m)
deviation - claonaidh scdeviations - claonaidhean iom
squared deviation claonadh ceàrnagaichte
standard deviation claonadh àbhaisteach
Cuspair: Matamataig
diagonal
trastan
n(m)
diagonal - trastain scdiagonals - trastanan iom
body diagonal cruth-thrastan
face diagonal trastan aodainn
space diagonal trastan fànais
Cuspair: Matamataig
diagonal
trastanach
adj
diagonal line loidhne thrastanach
diagonal plane raon trastanach
Cuspair: Matamataig
diagonally
gu trastanach
adv
Cuspair: Matamataig
diagram
diagram
n(m)
diagram - diagram scdiagrams - diagraman iom
scatter diagram diagram-sgapte
scale diagram diagram-sgèile
spider diagram diagram damhan-allaidh
stem-and-leaf diagram diagram stoc-is-duilleach
Cuspair: Matamataig
diameter
trast-thomhas
n(m)
diameter - trast-thomhais scdiameters - trastan-tomhas iom
Cuspair: Matamataig
diamond
daoimean
n(m)
diamond - daoimein scdiamaonds - daoimeanan iom
Cuspair: Matamataig
dice
dìsinn
n(m)
dice - dìsne scdice - dìsnean iom
Cuspair: Matamataig
die
dìsinn
n(m)
dice - dìsne scdice - dìsnean iom
Cuspair: Matamataig
difference
diofar
n(m)
difference - diofair scdifferences - diofaran iom
difference of two squares diofar eadar dà luach cheàrnagaichte
common difference diofar cumanta
Cuspair: Matamataig
difference
eadar-dhealachadh
n(m)
difference - eadar-dhealachaidh scdifferences - eadar-dhealachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
differential
diofarail
adj
differential equation co-aontar diofarail
second order differential equation co-aontar diofarail den dàrna òdugh
Cuspair: Matamataig
differentiate
diofaraich
vb
Cuspair: Matamataig
differentiated
diofaraichte
adj
Cuspair: Matamataig
differentiating
a' diofarachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
differentiation
diofarachadh
n(m)
differentiation - diofarachaidh scdifferentiations - diofarachaidhean iom
logarithmic differentiation diofarachadh logaritmeach
parametric differentiation diofarachadh parameatrach
Cuspair: Matamataig
digit
didseat
n(f)
digit - didseat scdigits - didseatan iom
single digit aon-didseat
Cuspair: Matamataig
digit
figear
n(m)
digit - figeir scdigits - figearan iom
digit card cairt-fhigearan
single digit aon-fhigear
single digit figear singilte
Cuspair: Matamataig
digital
didseatach
adj
digital clock cloc didseatach
digital art ealain dhidseatach
digital imaging ìomhaigheachd dhidseatach
digital technology teicneòlas didseatach
digital time uair dhidseatach
digital photography togail dhealbhan didseatach
digital form riochd didseatach
Cuspair: CoitcheannMatamataigCoimpiutaireachd
digital
figearail
adj
digital clock cloc figearail
digital time uair fhigearail
digital product toradh figearail
digital root freumh figearail
digital sum sùim figearail
Cuspair: Matamataig
dilate
eadar-mheudaich
vb
Cuspair: Matamataig
dilating
ag eadar-mheudachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
dilation
eadar-mheudachadh
n(m)
dilation - eadar-mheudachaidh scdilations - eadar-mheudachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
dimension
meud
n(m)
dimension - meud scdimensions - meudan iom
Cuspair: Matamataig
dimension
tomhas
n(m)
dimension - tomhais scdimensions - tomhasan iomdimensions - toimhsean iom
Cuspair: Matamataig
direct
dìreach
adj
direct variation atharrachadh dìreach
direct proportion co-chuid dhìreach
Cuspair: Matamataig
direction
cùrsa
n(m)
direction - cùrsa scdirections - cùrsaichean iom
direction indicator comharra-cùrsa
Cuspair: Matamataig
direction
àird
n(f)
direction - àirde scdirections - àirdean iom
what direction is the wind coming from dè an àird às a bheil a' ghaoth
wind direction àird na gaoithe
Cuspair: MatamataigCruinn-eòlas
direction indicator
comharra-cùrsa
n(m)
direction indicator - comharra-chùrsa scdirection indicators - comharran-cùrsa iom
Cuspair: Matamataig
discontinuous
neo-leantainneach
adj
discontinuous graph graf neo-leantainneach
Cuspair: Matamataig
discount
lasachadh
n(m)
discount - lasachaidh scdiscounts - lasachaidhean iom
discount shops bùithtean lasachaidh
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannMatamataig
discount
a' lasachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
discount
lùghdachadh
n(m)
discount - lùghdachaidh scdiscounts - lùghdachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
discount
lasaich
vb
Cuspair: Matamataig
discount
a' lùghdachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
discount
lùghdaich
vb
Cuspair: Matamataig
discriminant
discriomanant
n(m)
discriminant - discriomanant scdiscriminants - discriomanantan iom
Cuspair: Matamataig
displacement
eadar-shuidheachadh
n(m)
displacement - eadar-shuidheachaidh scdisplacements - eadar-shuidheachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
distance
astar
n(m)
distance - astair scdistances - astaran iom
stopping distance astar-stad
astronomical distance astar reultach (AR)
median distance astar-meadhain
Cuspair: Matamataig
Distributive Law
Lagh an Sgaoilidh
n phr
Cuspair: Matamataig
divide
roinn
vb
divide 54 by 9 roinn 54 le 9
Cuspair: Matamataig
divided
roinnte
adj
divided equally air a roinn/roinnte gu cothromach
divided numbers àireamhan roinnte
divided bar graph graf-cholbhan-roinnte
Cuspair: Matamataig
dividend
toradh-earrannan
n(f)
dividend - toraidh-earrannan scdividends - toraidhean-earrannan iom
Cuspair: Matamataig
divider
roinneadair
n(m)
divider - roinneadair scdividers - roinneadairean iom
Cuspair: Matamataig
dividing
a' roinn
vb n
when you are dividing 100 by 10 nuair a tha thu a' roinn 100 le 10
Cuspair: Matamataig
divisibility
roinnidheachd
n(f)
divisibility - roinnidheachd sc
divide 54 by 9 roinn 54 le 9
Cuspair: Matamataig
divisible
so-roinnte
adj
exactly divisible by 3 so-roinnte slàn le 3
Cuspair: Matamataig
division
roinneadh
n(m)
division - roinnidh scdivisions - roinnidhean iom
long division roinneadh fada
The Hundred Divisions Roinnidhean nan Ceud
division algorithm algoritim roinnidh
division sentence seantans-roinnidh
division sign soidhne/samhla roinnidh
unequal division roinneadh neo-chothromach
Cuspair: Matamataig
divisor
roinniche
n(m)
divisor - roinniche scdivisors - roinnichean iom
Cuspair: Matamataig
dodecahedron
dodecahedron
n(m)
dodecahedron - dodecahedron scdodecahedrons - dodecahedronan iom
Cuspair: Matamataig
dollar
dolair
n(m)
dollar - dolair scdollars - dolairean iom
Cuspair: Matamataig
domain
steach-raon
n(m)
domain - steach-raoin scdomains - steach-raointean iom
suitable domain raon freagarrach
Cuspair: Matamataig
domino
domino
n(m)
domino - domino scdominoes - dominothan iom
Cuspair: Matamataig
donation
tabhartas
n(m)
donation - tabhartais scdonations - tabhartasan iom
Cuspair: Matamataig
dot
spot
n(m)
dot - spot scdots - spotan iom
Cuspair: Matamataig
dot
dotag
n(f)
dot - dotaig scdots - dotagan iom
dot grid cliath-dhotagan
dot plot plot-dhotagan
isometric dot grid cliath-dhotagan isomeatrach
square dot grid cliath-dhotagan cheàrnagach
Cuspair: Matamataig
double
dùbailte
adj
double shape cumadh dùbailte
Cuspair: Matamataig
double
dùblaich
vb
double it dùblaich e
Cuspair: Matamataig
double
dùblachadh
n(m)
double - dùblachaidh scdoubles - dùblaichean iom
the double of 2 is 4 ’s e 4 dùblachadh 2
near doubles faisg-dhùblachaidhean
double-sided dà-thaobhach
Cuspair: Matamataig
double
dùbail
n(m)
double - dùbail scdoubles - dùbailean iom
double-sided dà-thaobhach
4 is the double of 2 ’s e 4 an dùbail de 2
Cuspair: Matamataig
doubled
dùbailte
adj
Cuspair: Matamataig
doubling
dùblachadh
n(m)
doubling - dùblachaidh scdoublings - dùblaichean iom
Cuspair: Matamataig
doubling
a' dùblachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
dozen
dusan
n(m)
dozen - dusain scdozens - dusain iom
half a dozen leth-dusan
a dozen eggs dusan ugh
Cuspair: Matamataig
duration
ùine
n(f)
duration - ùine scdurations - ùineachan iom
Cuspair: Matamataig
earn
coisinn
vb
Cuspair: Matamataig
edge
oir
n(f)
edge - oire scedges - oirean iom
straight edge oir dhìreach
Cuspair: Matamataig
eight
ochd
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
eighteen
ochd-deug
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
eighth
ochdamh
adj
the eighth one an t-ochdamh fear
the eighth one an ochdamh tè
Cuspair: Matamataig
eighth
ochdamh
n(m)
eighth - ochdaimh sceighths - ochdamhan iom
Cuspair: Matamataig
eighty
ochdad
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
elevate
àrdaich
vb
Cuspair: Matamataig
elevating
ag àrdachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
elevation
àrdachadh
n(m)
elevation - àrdachaidh scelevations - àrdachaidhean iom
side elevation àrdachadh-cliathaich
end elevation àrdachadh-cinn
angle of elevation ceàrn-àrdachaidh
front elevation àrdachadh-aghaidh
Cuspair: Matamataig
eleven
aon-deug
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
eleventh
an t-aonamh fear deug
adj
Cuspair: Matamataig
eleventh
an aonamh tè deug
adj
Cuspair: Matamataig
elimination
gearradh-às
n(m)
elimination - gearraidh-às sceliminations - gearraidhean-às iom
Gaussian elimination gearradh-às Gauss
Cuspair: Matamataig
ellipse
eiliops
n(m)
ellipse - eiliops scellipses - eiliopsan iom
Cuspair: TeicnigeachdMatamataig
endpoint
puing-deiridh
n(f)
endpoint - puing-deiridh scendpoints - puingean-deiridh iom
Cuspair: Matamataig
enlarge
meudaich
vb
Cuspair: Matamataig
enlargement
meudachadh
n(m)
enlargement - meudachaidh scenlargements - meudachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
enlarging
a' meudachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
enquire
rannsaich
vb
Cuspair: Matamataig
enquiring
a' rannsachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
enquiry
rannsachadh
n(m)
enquiry - rannsachaidh scenquiries - rannsachaidhean iom
enquiry skills sgilean rannsachaidh
problem solving and enquiry fuasgladh cheistean agus rannsachadh
Cuspair: Matamataig
equal
cothromach
adj
equal function fuincsean cothromach
equal shares roinnean cothromach
divided equally air a roinn/roinnte gu cothromach
Cuspair: Matamataig
equal
co-ionann
adj
equal to co-ionann ri
equal fractions bloighean co-ionann
equal parts pàirtean co-ionann
outcomes of equal probability builean le coltachd cho-ionann
equal probability coltachd cho-ionann
Cuspair: Matamataig
equally spaced
ionann-bheàrnach
adj
equally spaced points puingean ionann-bheàrnach
Cuspair: Matamataig
equation
co-aontar
n(m)
equation - co-aontair scequations - co-aontaran iom
expressions and equations abairtean agus co-aontaran
Cartesian equation co-aontar Cartesianach
two-step equation co-aontar dà-cheum
differential equation co-aontar diofarail
parametric equations co-aontaran parameatrach
polynomial equation co-aontar ioma-theirmeach
quadratic equation co-aontar ceàrnanach
second order differential equation co-aontar diofarail den dàrna òrdugh
simultaneous equations co-aontaran co-amail
Cuspair: Matamataig
equiangular
ionann-cheàrnachail
adj
Cuspair: Matamataig
equidistant
ionann-astarail
adj
Cuspair: Matamataig
equidistant
co-astarail
adj
Cuspair: Matamataig
equilateral
ionann-thaobhach
adj
equilateral triangle triantan ionann-thaobhach
Cuspair: Matamataig
equivalence
co-ionannachd
n(f)
equivalence - co-ionannachd scequivalences - co-ionannachdan iom
Cuspair: Matamataig
equivalent
co-ionann
adj
equivalent fractions bloighean co-ionann
equivalent surds surdan co-ionann
decimal equivalents deicheadan co-ionann
Cuspair: Matamataig
estimate
thoir tuairmse air
vb
Cuspair: Matamataig
estimate
tuairmse
n(f)
estimate - tuairmse scestimates - tuairmsean iom
Cuspair: Matamataig
estimating
a' toirt tuairmse air
vb n
estimating the area of a shape a' toirt tuairmse air farsaingeachd cumaidh
Cuspair: Matamataig
estimation
tuairmse
n(f)
estimation - tuairmse scestimations - tuairmsean iom
Cuspair: Matamataig
Euro
Iùro
n(m/f)
Euro - Iùro scEuros - Iùrothan iom
value of the Euro luach an Iùro
Cuspair: Matamataig
evaluate
meas
vb
Cuspair: Matamataig
evaluating
a’ lorg luach
vb n
Cuspair: Matamataig
evaluating
a' measadh
vb n
Cuspair: Matamataig
evaluation
luach
n(m)
evaluation - luaich scevaluations - luachan iom
evaluation and research coordinator co-òrdanaiche luachaidh agus rannsachaidh
Cuspair: Matamataig
evaluation
measadh
n(m)
evaluation - measaidh scevaluations - measaidhean iom
Cuspair: Matamataig
even
rèidh
adj
Cuspair: Matamataig
even
còmhnard
adj
Cuspair: Matamataig
even
flat
adj
Cuspair: Matamataig
even
cothromach
adj
even number àireamh chothromach
even function fuincsean cothromach
Cuspair: Matamataig
evenly
gu cothromach
adv
Cuspair: Matamataig
exact
mionaideach
adj
exact number àireamh mhionaideach
exact value luach mionaideach
Cuspair: Matamataig
exchange
iomlaid
n(f)
exchange - iomlaid scexchanges - iomlaidean iom
exchange rate reat-iomlaid
Cuspair: Matamataig
exchange
iomlaid
vb
Cuspair: Matamataig
exchanging
ag iomlaid
vb n
Cuspair: Matamataig
expansion
leudachadh
n(m)
expansion - leudachaidh scexpansions - leudachaidhean iom
binomial expansion leudachadh dà-theirmeach
Maclaurin expansion leudachadh Maclaurin
Cuspair: Matamataig
expenditure
cosgais
n(f)
expenditure - cosgais scexpenses - cosgaisean iom
Cuspair: Matamataig
exponential
eagspoineinsial
n(m)
exponentials - eagspoineinsialan iom
Cuspair: Matamataig
expression
abairt
n(f)
expression - abairt scexpressions - abairtean iom
expressions and equations abairtean agus co-aontaran
binomial expression abairt dhà-theirmeach
trinomial expression abairt thrì-theirmeach
\( 3x^2 − 3y^2 + 2 \) is a trinomial is e abairt thrì-theirmeach a tha ann an \( 3x^2 − 3y^2 + 2 \)
Cuspair: Matamataig
face
aodann
n(m)
face - aodainn scfaces - aodainn iom
circle face aodann cearcaill
face diagonal trastan aodainn
flat face aodann flat
flat face aodann còmhnard
flat face aodann rèidh
sloping face aodann claon
square faces aodainn cheàrnagach
triangle face aodann triantain
triangular face aodann triantanach
Cuspair: Matamataig
fact
fìrinn
n(f)
fact - fìrinn(e) scfacts - fìrinnean iom
addition facts fìrinnean cur-ris
related facts fìrinnean co-cheangailte
Cuspair: Matamataig
factor
factar
n(m)
factor - factair scfactors - factaran iom
area factor factar na farsaingeachd
common factor factar cumanta
highest common factor factar cumanta as àirde (fcà)
lowest common factor factar cumanta as ìsle (fcì)
prime factors prìomh fhactaran
proper factor factar àbhaisteach
stretch factor factar-sìnidh
scale factor factar-sgèile
multiples, factors and primes iomadan, factaran agus prìomhan
Cuspair: Matamataig
factorisation
factar(ach)adh
n(m)
factorisation - factarachaidh scfactorisations - factarachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
factorise
factaraich
vb
factorise the trinomial \( x^2 + 5x + 6 \) factaraich an trì-theirmeach \( x^2 + 5x + 6 \)
Cuspair: Matamataig
factorised
factaraichte
adj
fully factorised factaraichte gu h-iomlan
Cuspair: Matamataig
factorising
a' factar(ach)adh
vb n
Cuspair: Matamataig
fathom
aitheamh
n(m)
fathom - aitheimh scfathoms - aitheamhan iom
Cuspair: Matamataig
fifteen
còig-deug
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
fifth
còigeamh
n(m)
fifth - còigeimh scfifths - còigeamhan iom
Cuspair: Matamataig
fifth
còigeamh
adj
the fifth one an còigeamh fear/tè
Cuspair: Matamataig
fifty
caogad
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
figure
figear
n(m)
figure - figeir scfigures - figearan iom
3d figure figear 3sh
Cuspair: Matamataig
figure
figear
n(m)
figure - figeir scfigures - figearan iom
figure problem ceist-fhigearan
single figure aon-fhigear
3d figure cruth
single figure figear singilte
two-figure dà-fhigear
three-figure trì-figearan
three-figure bearing cùrsa trì-figearan
four-figure grid reference comharra-clèithe ceithir-figearan
5-figure summary giorrachadh 5-figearan
six-figure grid reference comharra-clèithe sia-figearan
most significant figure figear as brìgheile
significant figure figear brìgheil
Cuspair: Matamataig
find the value
lorg luach
vb
Cuspair: Matamataig
finding the value
a' lorg luach
vb n
Cuspair: Matamataig
first
ciad
adj
Cuspair: Matamataig
first
a' chiad
adj
the first one a' chiad fhear/tè
Cuspair: Matamataig
fitting
freagarrach
adj
Cuspair: Matamataig
five
còig
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
flat
rèidh
adj
flat face aodann rèidh
Cuspair: Matamataig
flat
còmhnard
adj
flat face aodann còmhnard
flat shape cumadh còmhnard
Cuspair: Matamataig
flat
flat
adj
aodann flat flat face
Cuspair: Matamataig
floating
neo-cheangailte
adj
floating point puing neo-cheangailte
Cuspair: Matamataig
flowchart
clàr-srutha
n(f)
flowchart - clàir-shrutha scflowcharts - clàran-srutha iom
Cuspair: Matamataig
foot
troigh
n(f)
foot - troighe scfeet - troighean iom
6 foot 4 inches 6 troighean is ceithir òirlich
square foot troigh cheàrnagach
Cuspair: Matamataig
foreign currency
airgead cèin
Cuspair: Matamataig
form
riochd
n(m)
form - riochd(a) scforms - riochdan iom
component form riochd pàirteil
digital form riochd didseatach
index form riochd indeacsail
number form/standard notation riochd àbhaisteach
polar form riochd pòlar
scientific form (standard form) riochd saidheansail (riochd coitcheann)
simplest form an riochd as sìmplidhe
Cuspair: Matamataig
formula
foirmle
n(m)
formula - foirmle scformulae - foirmlean iom
'one-pass' formula foirmle 'aon-oidhirp'
Cuspair: Matamataig
forty
ceathrad
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
forward
air adhart
adv
counting on a' cunntadh air adhart
Cuspair: Matamataig
four
ceithir
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
fourteen
ceithir-deug
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
fourth
ceathramh
adj
the fourth one an ceathramh fear/tè
Cuspair: Matamataig
fraction
bloigh
n(f)
fraction - bloigh(e) scfractions - bloighean iom
common fraction bloigh chumanta
decimal fraction bloigh dheicheach
equal fractions bloighean co-ionann
equivalent fractions bloighean co-ionann
fraction sentence seantans-bhloighean
fraction of sets bloigh sheataichean
improper fraction bloigh anabharr
inverting fractions a' tionndadh bhloighean bun-os-cionn
partial fractions bloighean pàirteach
proper fraction bloigh àbhaisteach
representative fraction bloigh riochdail
vulgar fraction bloigh anabharr
fraction board clàr-bhloighean
Cuspair: Matamataig
frequency
tricead
n(m)
frequency - triceid scfrequencies - triceadan iom
frequency table clàr-triceid
relative frequency tricead dàimheach
cumulative frequency tricead tionalach
Cuspair: Matamataig
function
fuincsean
n(m)
function - fuincsean scfunctions - fuincseanan iom
cubic function fuincsean ciùbach
equal function fuincsean cothromach
even function fuincsean cothromach
for this reason, the sine function is said to be a periodic function with a period of 360° air sgàth seo, canar gur e fuincsean cuartach le cuairt de 360° a tha anns an fhuincsean sine
function machine inneal-fuincsean
linear function fuincsean loidhneach
linear function fuincsean sreathach
odd function fuincsean còrr
periodic function fuincsean cuartach
quadratic function fuincsean ceàrnanach
reciprocal function fuincsean co-thionndaichte
we call the data that goes into a function machine ‘domain’ and the data that comes out of it ‘range’ canaidh sinn steach-raon ris an dàta a tha a’ dol a-steach agus mach-raon ris an dàta a thig a-mach à inneal-fuincsean
write the period of the function y = 7 cos x° sgrìobh cuairt an fhuincsean y = 7 cos x°
Cuspair: Matamataig
functional
fuincseanach
adj
functional notation comharradh fuincseanach
Cuspair: Matamataig
gallon
galan
n(m)
gallon - galain scgallons - galain iom
Cuspair: Matamataig
geometric
geoimeatrach
adj
geometric construction dealbhadh geoimeatrach
geometric design dealbhadh geoimeatrach
geometric mean cuibheas geoimeatrach
geometric series sreath geoimeatrach
Cuspair: Matamataig
geometry
geoimeatraidh
n(m)
geometry - geoimeatraidh sc
Cuspair: Matamataig
gradient
caisead
n(m)
gradient - caiseid scgradients - caiseadan iom
Cuspair: MatamataigCruinn-eòlas
gram
gram
n(m)
gram - gram(a) scgrams - gramaichean iomgrams - graman iom
Cuspair: Matamataig
graph
graf
n(m)
graph - graf(a) scgraphs - grafaichean iom
bar graph graf-cholbhan
block graph graf-bhlocaichean
compound bar graph graf-cholbhan fillte
curved-line graph graf loidhne-lùbte
discontinuous graph graf neo-leantainneach
line bar graph graf-cholbhan loidhne
line graph graf-loidhne
period of the graph cuairt a' ghraf
periodic graph graf-cuartach
pie graph graf-cearcaill
spike graph graf-spìceach
straight-line graph graf loidhne-dhìreach
trend graph graf ghluasadan
scatter graph graf-sgapte
stem-and-leaf graph graf stoc-is-duilleach
divided bar graph graf-cholbhan-roinnte
Cuspair: Matamataig
great
mòr
adj
greater than nas motha na
Cuspair: Matamataig
greater than
nas motha na
comp
Cuspair: Matamataig
grid
cliath
n(f)
grid - clèith(e) scgrids - cliathan iom
dot grid cliath-dhotagan
grid reference comharra-clèithe
four-figure grid reference comharra-clèithe ceithir-figearan
six-figure grid reference comharra-clèithe sia-figearan
grid line loidhne-clèithe
grid point puing-clèithe
isometric dot grid cliath-dhotagan isomeatrach
reference grid cliath-lorg
spreadsheet cliath-dhuilleag
square dot grid cliath-dhotagan ceàrnagach
Cuspair: Matamataig
gross
iomlan
adj
gross pay pàigheadh iomlan
gross weight cuideam iomlan
Cuspair: Matamataig
guess
tomhais
vb
Cuspair: Matamataig
guess
tomhas
n(m)
guess - tomhais scguesses - tomhasan iomguesses - toimhsean iom
Cuspair: Matamataig
guess
tuairmse
n(f)
guess - tuairmse scguesses - tuairmsean iom
Cuspair: Matamataig
guess
thoir tuairmse (air)
vb
Cuspair: Matamataig
guessing
a' tomhas
vb n
Cuspair: Matamataig
guessing
a' toirt tuairmse (air)
vb n
Cuspair: Matamataig
half
leth
n(m)
half - leth schalves - lethean iom
halfway between letheach-slighe eadar
half past leth-uair an dèidh
half-turn leth-char
half-turn leth-chuairt
half-turn symmetry co-chothromachd leth-chuartail
half-litre leth-liotair
half-metre leth-mheatair
Cuspair: Matamataig
half-litre
leth-liotair
n(m)
half-litre - leth-liotair schalf-litres - leth-liotairean iom
Cuspair: Matamataig
half-metre
leth-mheatair
n(m)
half-metre - leth-mheatair schalf-metres - leth-mheatairean iom
Cuspair: Matamataig
half-turn
leth-char
n(m)
half-turn - leth-chuir schalf-turns - leth-charan iom
Cuspair: Matamataig
halfway between
letheach-slighe eadar
Cuspair: Matamataig
halve
dèan dà leth air/de
vb
Cuspair: Matamataig
halve
lethich
vb
Cuspair: Matamataig
halving
a' letheadh
vb n
Cuspair: Matamataig
halving
a' dèanamh dà leth air/de
vb n
Cuspair: Matamataig
handspan
rèis-làimhe
n(f)
handspan - rèise(e)-làimhe schandspans - rèisean-làimhe iom
Cuspair: Matamataig
heavier
nas truime
comp
Cuspair: Matamataig
heaviest
as truime
sup
Cuspair: Matamataig
heavy
trom
adj
Cuspair: Matamataig
hectare
heactair
n(m)
hectare - heactair schectares - heactairean iom
Cuspair: Matamataig
height
àirde
n(f)
height - àirde scheights - àirdean iom
height in metres àirde ann am meatairean
vertical height àirde bheartagail
spot height puing-àirde
Cuspair: Matamataig
helical
snìomhanach
adj
Cuspair: Matamataig
hemisphere
leth-chruinne
n(m)
hemisphere - leth-chruinne schemispheres - leth-chruinnean iom
lorg tomhas-lìonaidh na leth-chruinne find the volume of the hemisphere
Cuspair: Matamataig
heptagon
seachd-cheàrnach
n(m)
heptagon - seachd-cheàrnaich scheptagons - seachd-cheàrnachan iom
Cuspair: Matamataig
heptagonal
seachd-cheàrnach(ail)
adj
Cuspair: Matamataig
hexagon
sia-cheàrnach
n(m)
hexagon - sia-cheàrnaich schexagons - sia-cheàrnachan iom
Cuspair: Matamataig
hexagonal
sia-cheàrnach(ail)
adj
hexagonal prism priosam sia-cheàrnach(ail)
hexagon based prism priosam le bonn sia-cheàrnach(ail)
Cuspair: Matamataig
high
àrd
adj
Cuspair: Matamataig
higher
nas àirde
comp
Cuspair: Matamataig
highest
as àirde
sup
Cuspair: Matamataig
hire-purchase
màl-cheannachd
n(m)
hire-purchase - màl-cheannachd sc
Cuspair: Matamataig
histogram
histogram
n(m)
histogram - histogram schistograms - histograman iom
Cuspair: Matamataig
hollow
falamh na b(h)roinn
adj
Cuspair: Matamataig
horizontal
còmhnard
adj
horizontal line loidhne chòmhnard
horizontal plane raon chòmhnard
Cuspair: Matamataig
hour
uair
n(f)
hour - uarach schours - uairean iom
top of the hour mullach na h-uarach
24 hour clock cloc 24-uarach
half past leth-uair an dèidh
the hour hand an spòg bheag
miles per hour (mph) mìle/mìltean san uair (msu)
rate per hour reat san uair
Cuspair: Matamataig
hour
uair a thìde
n(f)
hour - uair a thìde schours - uairean a thìde iom
Cuspair: Matamataig
hundred
ceud
n(m)
hundred - ceud schundreds - ceudan iom
hundreds, tens and units ceudan, deichean agus aonadan
The Hundred Divisions Roinnidhean nan Ceud
Cuspair: Matamataig
hundred
ceud
adj
hundred thousand ceud mìle
Cuspair: Matamataig
hundredth
ceudamh
adj
the hundredth one an ceudamh fear/tè
Cuspair: Matamataig
hypotenuse
hypotenuse
n(m/f)
hypotenuse - hypotenuse schypotenuses - hypotenusean iom
Cuspair: Matamataig
icosahedron
icosahedron
n(m)
icosahedron - icosahedron scicosahedra - icosahedra iom
Cuspair: Matamataig
image
faileas-sgàthain
n(m)
image - faileis-sgàthain scimages - faileasan-sgàthain iom
Cuspair: Matamataig
image
ìomhaigh
n(f)
image - ìomhaigh scimages - ìomhaighean iom
Cuspair: Matamataig
image
ìomhaigh
n(f)
image - ìomhaigh scimages - ìomhaighean iom
Cuspair: Matamataig
Imperial
Ìmpireil
adj
Cuspair: Matamataig
improper
anabharr
adj
improper fraction bloigh anabharr
vulgar fraction bloigh anabharr
Cuspair: Matamataig
improvement
leasachadh
n(m)
improvement - leasachaidh scimprovements - leasachaidhean iom
trial and improvement feuchainn is leasachadh
Cuspair: Matamataig
inch
òirleach
n(f)
inch - òirlich scinches - òirlich iom
6 foot 4 inches 6 troighean is 4 òirlich
Cuspair: Matamataig
income
teachd-a-steach
n(m)
income - teachd-a-steach scincomes - teachdan-a-steach iom
Cuspair: Matamataig
income tax
cìs-cosnaidh
n(f)
income tax - cìs-cosnaidh scincome taxes - cìsean-cosnaidh iom
Cuspair: Matamataig
inconsistent
neo-chunbhalach
adj
Cuspair: Matamataig
increase
àrdaich
vb
Cuspair: Matamataig
increase
meudaich
vb
Cuspair: Matamataig
increase
meudachadh
n(m)
increase - meudachaidh scincreases - meudachaidhean iom
percentage increase meudachadh ceudadach
Cuspair: Matamataig
increase
àrdachadh
n(m)
increase - àrdachaidh scincreases - àrdachaidhean iom
pay increase àrdachadh pàighidh
percentage increase àrdachadh ceudadach
Cuspair: Matamataig
increasing
ag àrdachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
increasing
a' meudachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
index
indeacs
n(f)
index - indeacs scindices - indeacsan iom
positive indices indeacsan dearbhte
index form riochd indeacsail
Cuspair: Matamataig
indexed
indeacste
adj
indexed set seata indeacste
Cuspair: Matamataig
indexing
ag indeacsadh
vb n
Cuspair: Matamataig
indirect
neo-dhìreach
adj
indirect variation atharrachadh neo-dhìreach
indirect proportion co-chuid neo-dhìreach
Cuspair: Matamataig
indirect
inbhearsach
adj
indirect proportion co-chuid inbhearsach
indirect variation atharrachadh inbhearsach
Cuspair: Matamataig
induction
ionducsean
n(m)
prove by induction dearbh le ionducsean
Cuspair: Matamataig
inequality
eas-aontarachd
n(f)
inequality - eas-aontarachd scinequalities - eas-aontarachdan iom
Cuspair: Matamataig
inequation
eas-aontar
n(m)
inequation - eas-aontair scinequations - eas-aontaran iom
Cuspair: Matamataig
infinite
neo-chrìochnach
adj
an infinite series of numbers sreath àireamhan neo-chrìochnach
infinite decimal deichead neo-chrìochnach
infinite series sreath neo-chrìochnach
Cuspair: SaidheansMatamataig
infinity
neo-chrìochnachd
n(f)
sum to infinity sùim gu neo-chrìochnachd
Cuspair: Matamataig
inflexion
infleicsean
n(m)
point of inflexion puing infleicsean
Cuspair: Matamataig
inscribed
snaighte
adj
inscribed circle cearcall snaighte
Cuspair: Matamataig
inscribed
in-thriantanach
adj
circle inscribed in a triangle cearcall in-thriantanach
Cuspair: Matamataig
inscribed
in-cheàrnagach
adj
circle inscribed in a square cearcall in-cheàrnagach
Cuspair: Matamataig
inscribed
cuairt-chearcallaichte
adj
inscribed circle cearcall cuairt-chearcallaichte
inscribed square ceàrnag chuairt-chearcallaichte
inscribed triangle triantan cuairt-chearcallaichte
Cuspair: Matamataig
insurance
àrachas
n(m)
insurance - àrachais sc
National Insurance Àrachas Nàiseanta
third party insurance àrachas treas-partaidh
Cuspair: CoitcheannMatamataig
integer
iontaidsear
n(m)
integer - iontaidsear scintegers - iontaidsearan iom
Cuspair: Matamataig
integral
iontagrail
n(m)
integral - iontagrail scintegral - iontagrailean iom
Cuspair: Matamataig
integrate
iontagraich
vb
Cuspair: Matamataig
integrated
iontagraichte
adj
Cuspair: Matamataig
integrating
ag iontagrachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
integration
iontagrachadh
n(m)
integration - iontagrachaidh scintegrations - iontagrachaidhean iom
integration by parts iontagrachadh pàirteach
Cuspair: Matamataig
intercept
crasg
n(f)
intercept - craisg scintercepts - crasgan iom
write the coordinates of the y-intercept sgrìobh co-chomharran crasg-y
y-intercept is the point where the line passes through the y-axis canar crasg-y ris a’ phuing far a bheil an loidhne a’ dol tron y-axis
Cuspair: Matamataig
interest
riadh
n(m)
interest - rèidh sc
interest rate ìre an rèidh
compound interest riadh fìllte
it returned high interest chuir e riadh mòr dheth
Cuspair: Matamataig
interquartile
eadar-chairtealach
adj
interquartile range raon eadar-chairtealach
semi-interquartile range leth-raon eadar-chairtealach
Cuspair: Matamataig
intersecting
a' trasnadh
vb n
Cuspair: Matamataig
intersection
trasnadh
n(m)
intersection - trasnaidh scintersections - trasnaidhean iom
point of intersection puing-trasnaidh
point of intersection crasg
graticule intersection trasnadh-clèithe
Cuspair: MatamataigCruinn-eòlas
interval
beàrn
n(m/f)
interval - beàirn scintervals - beàrnan iom
class interval beàrn clas
in the interval 2 to 7 anns a' bheàrn 2 gu 7
mid-interval meadhan-bheàrnach
time interval beàrn tìde
time interval beàrn ùine
Cuspair: Matamataig
interval
raon
n(m)
interval - raoin scintervals - raointean iom
class interval raon-clas
mid-interval meadhan-raonach
Cuspair: Matamataig
inverse
inbhears
n(m)
inverse - inbhears scinverses - inbhearsanan iom
Cuspair: Matamataig
inverse
inbhearsach
adj
inverse operation obrachadh inbhearsach
inverse proportion co-chuid inbhearsach
inverse tangent tainseant inbhearsach
inverse variation atharrachadh inbhearsach
Cuspair: Matamataig
inverse
neo-dhìreach
adj
inverse operation obrachadh neo-dhìreach
inverse proportion co-chuid neo-dhìreach
inverse tangent tainseant neo-dhìreach
inverse variation atharrachadh neo-dhìreach
Cuspair: Matamataig
inversion
tionndadh
n(m)
inversion - tionndaidh scinversions - tionndaidhean iom
Cuspair: Matamataig
invert
tionndaidh
vb
Cuspair: Matamataig
invert
tionndaidh bun-os-cionn
vb
Cuspair: Matamataig
inverting
a' tionndadh
vb n
inverting fractions a' tionndadh bhloighean
Cuspair: Matamataig
inverting
a’ tionndadh bun-os-cionn
vb n
inverting fractions a’ tionndadh bhloighean bun-os-cionn
Cuspair: Matamataig
invest
taisg
vb
Cuspair: Matamataig
investing
a’ tasgadh
vb n
Cuspair: Matamataig
investment
tasgadh
n(m)
investment - tasgaidh scinvestments - tasgaidhean iom
to invest in cuir airgead an tasgadh
to invest in cuir airgead an sàs
investment account cunntas-tasgaidh
deposit account cunntas-tasgaidh
we invested £500 thaisg sinn £500
Cuspair: Matamataig
invoice
fairdeal
n(m)
invoice - fairdeil scinvoices - fairdealan iom
Cuspair: Matamataig
invoice
cunntas
n(m)
invoice - cunntais scinvoices - cunntasan iom
Cuspair: Matamataig
irrational
neo-raiseanail
adj
irrational number àireamh neo-raiseanail
Cuspair: Matamataig
irregular
neo-riaghailteach
adj
irregular shape cruth neo-riaghailteach
Cuspair: Matamataig
irregular
neo-chothromach
adj
irregular shape cruth neo-chothromach
Cuspair: Matamataig
isometric
isomeatrach
adj
isometric dot grid cliath-dhotagan isomeatrach
isometric paper pàipear isomeatrach
Cuspair: Matamataig
isosceles
co-chasach
adj
isosceles triangle triantan co-chasach
Cuspair: Matamataig
iteration
tuairmse air thuairmse
n phr
canaidh sinn 'tuairmse air thuairmse' ris an eisimpleir seo de 'feuch is leasaich' this example of trial and improvement is referred to as iteration
Cuspair: Matamataig
iterative
tuairmseach
adj
iterative process pròiseas thuairmsean
Cuspair: Matamataig
key
putan
n(m)
key - putain sckeys - putanan iomkeys - putain iom
Cuspair: Matamataig
kilogram
cileagram
n(m)
kilogram - cileagram sckilograms - cileagraman iom
kg cg
Cuspair: Matamataig
kilometre
cilemeatair
n(m)
kilometre - cilemeatair sckilometres - cilemeatairean iom
km km
square kilometre cilemeatair ceàrnagach
Cuspair: Matamataig
kite
itealag
n(f)
kite - itealaig sckites - itealagan iom
Cuspair: Matamataig
large
mòr
adj
Cuspair: Matamataig
larger
nas motha
comp
Cuspair: Matamataig
largest
as motha
sup
Cuspair: Matamataig
least likely
as neo-choltaiche
sup
Cuspair: Matamataig
length
faid
n(f)
length - faid(e) sclengths - faidean iom
in length de fhaid
in length a dh'fhaid
write an approximate length sgrìobh faid thuairmseach
squared lengths faidean ceàrnagaichte
Cuspair: Matamataig
less
nas lugha
comp
less than nas lugha na
Cuspair: Matamataig
light
aotrom
adj
Cuspair: Matamataig
lighter
nas aotruime
comp
Cuspair: Matamataig
lightest
as aotruime
sup
Cuspair: Matamataig
likelihood
coltachd
n(f)
likelihood - coltachd sclikelihoods - coltachdan iom
Cuspair: Matamataig
likely
coltach
adj
most likely as coltaiche
least likely as neo-choltaiche
equally likely le coltachd cho-ionann
Cuspair: Matamataig
limit
crìoch
n(f)
limit - crìche sclimits - crìochan iom
Cuspair: Matamataig
line
sreath
n(f)
line - sreatha sclines - sreathan iom
Cuspair: Matamataig
line
loidhne
n(f)
line - loidhne sclines - loidhnichean iom
parallel lines loidhnichean co-shìnte
bar line chart clàr-cholbhan-loidhne
bar line graph graf-cholbhan-loidhne
horizontal line loidhne chòmhnard
contour loidhne-àirde
centre line loidhne-meadhain
median line loidhne-meadhain
north line loidhne-tuath
grid line loidhne-clèithe
line bar graph graf-cholbhan-loidhne
line of best fit an loidhne as freagarraiche
line of symmetry loidhne-cothromachaidh
line symmetry co-chothromachd loidhne
number line loidhne-àireamhan
curved line loidhne lùbte
vertical line loidhne bheartagail
timeline loidhne-tìme
diagonal line loidhne thrastanach
line graph graf-loidhne 
curved-line graph graf loidhne-lùbte
straight-line graph graf loidhne-dhìreach
contour lines loidhnichean-àirde
multiple line graph graf-ioma-loidhne
Cuspair: Matamataig
linear
loidhneach
adj
linear function fuincsean loidhneach
Cuspair: Matamataig
linear
sreathach
adj
linear function fuincsean sreathach
Cuspair: Matamataig
link
ceangail
vb
Cuspair: Matamataig
link
ceangal
n(m)
link - ceangail sclinks - ceangalan iom
linking cubes ciùban-ceangail
Cuspair: Matamataig
link
co-cheangal
n(m)
link - co-cheangail sclinks - co-cheangalan iom
link with multiplication co-cheangal ri iomadachadh
Cuspair: Matamataig
link
co-cheangail
vb
Cuspair: Matamataig
linked
co-cheangailte
adj
Cuspair: Matamataig
linking
a' co-cheangal
vb n
Cuspair: Matamataig
linking
a' ceangal
vb n
Cuspair: Matamataig
liquid
lionn
n(m)
liquid - lionna scliquids - lionntan iom
sweet liquid lionn milis
Cuspair: Matamataig
litre
liotair
n(m)
litre - liotair sclitres - liotairean iom
litres per minute liotair/liotairean sa mhionaid
litre/min liot/mion
half-litre leth-liotair
Cuspair: Matamataig
loan
iasad
n(m)
loan - iasaid scloans - iasadan iom
Cuspair: Matamataig
locus
locus
n(m)
locus - locus scloci - loci iom
Cuspair: Matamataig
logarithmic
logaritmeach
adj
logarithmic differentiation diofarachadh logaritmeach
Cuspair: Matamataig
long
fada
adj
long division roinneadh fada
Cuspair: Matamataig
longer
nas fhaide
comp
Cuspair: Matamataig
longest
as fhaide
sup
Cuspair: Matamataig
loss
call
n(m)
loss - call(a) sclosses - call iom
Cuspair: Matamataig
low
ìosal
adj
Cuspair: Matamataig
lower
nas ìsle
comp
lower term teirm nas ìsle
Cuspair: Matamataig
lowest
as ìsle
sup
lowest term teirm as ìsle
Cuspair: Matamataig
mark
comharraich
vb
Cuspair: Matamataig
mark
comharra
n(m)
mark - comharra scmarks - comharran iom
mark a point A and draw its north line comharraich puing a’ riochdachadh A agus tarraing an loidhne-tuath aig A
marked air a c(h)omharrachadh; comharraichte
Cuspair: Matamataig
marking
a’ comharrachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
match
maids
vb
Cuspair: Matamataig
matching
a' maidseadh
vb n
Cuspair: Matamataig
matching
maidseadh
n(m)
matching - maidsidh scmatchings - maidsidhean iom
Cuspair: Matamataig
mathematical
matamataigeach
adj
mathematical geography cruinn-eòlas matamataigeach
mathematical symbols comharran matamataigeach
Cuspair: Matamataig
mathematics
matamataig
n(m)
mathematics - matamataig sc
mathematics and its impact on the world matamataig agus a bhuaidh air an t-saoghal
general principles of mathematics prionnsapalan coitcheann matamataig
natural mathematics matamataig nàdarra
applied mathematics matamataig gnìomhach
mathematical geography cruinn-eòlas matamataigeach
Cuspair: Matamataig
matrix
matraigs
n(m)
matrix - matraigs scmatrixes - matraigsean iom
in a matrix ann am matraigs
Cuspair: Matamataig
maximum
as motha
adj
maximum value luach as motha
Cuspair: Matamataig
maximum
as àirde
adj
maximum turning point puing-tionndaidh as àirde
maximum value luach as àirde
Cuspair: Matamataig
maze
ioma-shlighe
n(f)
maze - ioma-shlighe scmazes - ioma-shlighean iom
Cuspair: Matamataig
mean
cuibheas
n(m)
mean - cuibheis scmeans - cuibheasan iom
arithmetic mean cuibheas aritmeataigeach
geometric mean cuibheas geoimeatrach
harmonic mean cuibheas harmonaig
Cuspair: Matamataig
mean
cuibheasach
adj
mean value luach cuibheasach
Cuspair: Matamataig
measure
tomhais
vb
Cuspair: Matamataig
measure
tomhas
n(m)
measure - tomhais scmeasures - tomhasan iommeasures - toimhsean iom
number, money and measure àireamh, airgead agus tomhas
money, time and measure airgead, uair agus tomhas
measuring tape teip-tomhais
measuring cylinder siolandair-tomhais
Cuspair: Matamataig
measurement
tomhas
n(m)
measurement - tomhais scmeasurements - tomhasan iommeasurements - toimhsean iom
how accurate is the measurement? dè cho mionaideach 's a tha an tomhas?
Cuspair: Matamataig
measuring
a' tomhas
vb n
measuring tape teip-tomhais
measuring cylinder siolandair-tomhais
Cuspair: Matamataig
median
meadhanach
adj
median number àireamh mheadhanach
Cuspair: Matamataig
median
meadhain
adj
median distance astar-meadhain
median line loidhne-meadhain
median number àireamh-meadhain
median score sgòr-meadhain
median temperature teòthachd-meadhain
Cuspair: Matamataig
medium
meadhanach
adj
Cuspair: Matamataig
mental addition
cur-ris nad cheann
Cuspair: Matamataig
mental strategies
innleachdan inntinn
Cuspair: Matamataig
meter
meatair
n(m)
meter - meatair scmeters - meatairean iom
electricity meter meatair-dealain
Cuspair: Matamataig
metre
meatair
n(m)
metre - meatair scmetres - meatairean iom
metre stick maide meatair
metres per second (mps) meatair/meatairean san diog (msd)
half-metre leth-mheatair
metre trundle wheel roth-tomhais meatair
height in metres àirde ann am meatairean
Cuspair: Matamataig
metric
meatrach
adj
Cuspair: Matamataig
mid-interval
meadhan-raonach
adj
Cuspair: Matamataig
mid-interval
meadhan-raon
n(m)
mid-interval - meadhan-raoin scmid-intervals - meadhan-raointean iom
Cuspair: Matamataig
mid-interval
meadhan-bheàrnach
adj
Cuspair: Matamataig
mid-interval
meadhan-bheàrn
n(m)
mid-interval - meadhan-bheàirn scmid-intervals - meadhan-bheàrnan iom
Cuspair: Matamataig
midday
meadhan-latha
n(m)
midday - meadhain-latha sc
Cuspair: Matamataig
midnight
meadhan-oidhche
n(m)
midnight - meadhain-oidhche sc
Cuspair: Matamataig
midpoint
puing-meadhain
n(f)
midpoint - puinge-meadhain scmidpoints - puingean-meadhain iom
Cuspair: Matamataig
mile
mìle
n(m/f)
mile - mìle scmiles - mìltean iom
miles per hour (mph) mìle/mìltean san uair (msu)
Cuspair: Matamataig
milligram
miligram
n(m)
milligram - miligram scmilligrams - miligraman iom
Cuspair: Matamataig
millilitre
mililiotair
n(m)
millilitre - mililiotair scmillilitres - mililiotairean iom
Cuspair: Matamataig
millimetre
milemeatair
n(m)
millimetre - milemeatair scmillimetres - milemeatairean iom
Cuspair: Matamataig
million
millean
n(m)
million - millein scmillions - milleanan iom
Cuspair: Matamataig
minimum
as lugha
adj
minimum value luach as lugha
Cuspair: Matamataig
minimum
as ìsle
adj
minimum turning point puing-tionndaidh as ìsle
Cuspair: Matamataig
minus
thoir-air-falbh
vb
minus sign soidhne toirt-air-falbh
minus sign samhla toirt-air-falbh
six minus four sia thoir-air-falbh ceithir
Cuspair: Matamataig
minute
mionaid
n(f)
minute - mionaid(e) scminutes - mionaidean iom
the minute hand an spòg mhòr
litres per minute liotair/liotairean sa mhionaid
Cuspair: Matamataig
mixed
measgaichte
adj
mixed calculation operation obrachadh a-mach measgaichte
mixed numbers àireamhan measgaichte
Cuspair: Matamataig
modal
mòdach
adj
modal score sgòr mòdach
Cuspair: Matamataig
mode
modh
n(m)
mode - modha scmodes - modhan iommodes - modhannan iom
Cuspair: Matamataig
mode
mòd
n(m)
mode - mòd scmodes - mòdan iom
Cuspair: Matamataig
model
modail
n(m)
model - modail scmodels - modailean iom
scale model modail-sgèile
Cuspair: Matamataig
money
airgead
n(m)
money - airgid scmonies - airgeadan iom
foreign money airgead cèin
monetary system siostam airgid
money, time and measure airgead, uair agus tomhas
number, money and measure àireamh, airgead agus tomhas
borrow money from the bank faigh airgead air iasad bhon bhanca
how much (what amount/sum of) money do you have? dè an t-suim airgead a tha agad?
Cuspair: Matamataig
monomial
aon-theirmeach
n(m)
monomial - aon-theirmeach scmonomials - aon-theirmich iom
Cuspair: Matamataig
monomial
aon-theirmeach
adj
3xy is a monomial expression ’s e abairt aon-theirmeach a th’ ann an 3xy
Cuspair: Matamataig
Morse Code
Còd Morse
n(m)
Cuspair: Matamataig
most likely
as coltaiche
sup
Cuspair: Matamataig
multiple
iomad
n(m)
multiple - iomaid scmultiples - iomadan iom
multiples, factors and primes iomadan, factaran agus prìomhan
bridging multiples of 10 a' dol thairis air iomadan de deich
near multiple faisg-iomad
Cuspair: Matamataig
multiple line graph
graf-ioma-loidhne
n(m)
multiple line graph - graf-ioma-loidhne scmultiple line graphs - grafaichean-ioma-loidhne iom
Cuspair: Cruinn-eòlasMatamataig
multiplication
iomadachadh
n(m)
multiplication - iomadachaidh scmultiplications - iomadachaidhean iom
cross-multiplication tar-iomadachadh
multiplication sign samhla iomadachaidh
multiplication sign soidhne iomadachaidh
multiplication square ceàrnag iomadachaidh
multiply 3 by 4 iomadaich 3 le 4
Cuspair: Matamataig
multiplier
iomadair
n(m)
multiplier - iomadair scmultipliers - iomadairean iom
highest common multiplier iomadair cumanta as àirde (icà)
lowest common multiplier iomadair cumanta as ìsle (icì)
Cuspair: Matamataig
multiply
iomadaich
vb
multiply 3 by 4 iomadaich 3 le 4
Cuspair: Matamataig
multiplying
ag iomadachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
narrow
cumhang
adj
Cuspair: Matamataig
narrower
nas cuinge
comp
Cuspair: Matamataig
narrowest
as cuinge
sup
Cuspair: Matamataig
near-double
faisg-dhùblachadh
n(m)
near-double - faisg-dhùblachaidh scnear-doubles - faisg-dhùblaichean iom
Cuspair: Matamataig
near-multiple
faisg-iomad
n(m)
near-multiple - faisg-iomaid scnear-multiples - faisg-iomadan iom
Cuspair: Matamataig
negative
àicheil
adj
negative number àireamh àicheil
Cuspair: Matamataig
negative
àicheil
n(m)
negative - àicheil scnegatives - àicheilean iom
the negative of an t-àicheil aig
Cuspair: Matamataig
neiloid
neilaid
n(m)
neiloid - neilaid scneiloids - neilaidean iom
Cuspair: Matamataig
net
lìon
n(m)
net - lìn scnets - lìontan iom
net of a cube lìon ciùb
Cuspair: Matamataig
net
lom
adj
net weight cuideam lom
net pay pàigheadh lom
Cuspair: Matamataig
nine
naoi
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
nineteen
naoi-deug
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
ninety
naochad
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
ninth
naoidheamh
adj
the ninth one an naoidheamh fear/tè
Cuspair: Matamataig
ninth
naoidheamh
n(m)
ninth - naoidheimh scninths - naoidheamhan iom
Cuspair: Matamataig
non-divisible
do-roinnte
adj
Cuspair: Matamataig
non-proportionality
neo-chuidead
n(m)
non-proportionality - neo-chuideid scnon-proportionalities - neo-chuideadan iom
Cuspair: Matamataig
non-rigid
atharrachail
adj
non-rigid shape cumadh atharrachail
Cuspair: Matamataig
non-standard
neo-riaghailteach
adj
Cuspair: Matamataig
non-standard
neo-àbhaisteach
adj
non-standard units aonadan neo-àbhaisteach
Cuspair: Matamataig
noon
meadhan-latha
n(m)
noon - meadhain-latha sc
Cuspair: Matamataig
notation
riochd
n(m)
notation - riochda scnotations - riochdan iom
scientific notation riochd saidheansail
standard notation/number form riochd àbhaisteach
Cuspair: Matamataig
notation
comharradh
n(m)
notation - comharraidh scnotations - comharraidhean iom
notation card cairt-comharraidh
decimal notation comharradh deicheach
functional notation comharradh fuincseanach
dash notation comharradh-sgrìoba
notation system siostam-comharraidh
Cuspair: Matamataig
number
àireamh
n(f)
number - àireimh scnumbers - àireamhan iom
even number àireamh chothromach
combined number machine inneal-àireamhan-ceangailte
exact number àireamh mhionaideach
negative number àireamh àicheil
natural number àireamh nàdarra
number names ainmean àireamhan
odd number àireamh chòrr
odd numbers àireamhan còrra
ordinal number àireamh òrdail
palindromic number àireamh phalandromaig
perfect number àireamh choileanta
cardinal number àireamh àrdail
consecutive numbers àireamhan leantainneach
complex number àireamh choimpleacs
descending numbers àireamhan-teàrnaidh
divided numbers àireamhan roinnte
positive number àireamh dhearbhte
prime number prìomh àireamh
square number àireamh cheàrnagach (1, 4, 9)
squared number àireamh cheàrnagaichte (\( 3^2, 7^2 \))
whole number àireamh shlàn
add several numbers cuir-ris grunnan àireamhan
number chain sèine-àireamhan
number code còd-àireamhan
number chart clàr-àireamhan
number form/standard notation riochd àbhaisteach
number line loidhne-àireamhan
number machine inneal-àireamhan
number sentence seantans-àireamhan
number sequence òrdugh-àireamhan
number story stòiridh-àireamhan
ascending numbers àireamhan-dìridh
mixed numbers àireamhan measgaichte
median number àireamh-meadhain
rational number àireamh raiseanail
random number àireamh thuaireamach
random number table clàr àireamhan tuaireamach
real number fìor-àireamh
Roman numerals àireamhan Ròmanach
irrational number àireamh neo-raiseanail
triangular numbers àireamhan triantanach
Cuspair: Matamataig
numeral
figear
n(m)
numeral - figeir scnumerals - figearan iom
Roman numerals figearan Ròmanach
cardinal numeral figear àrdail
ordinal numeral figear òrdail
Cuspair: Matamataig
numerator
àireamhaiche
n(m)
numerator - àireamhaiche scnumerators - àireamhaichean iom
Cuspair: Matamataig
numerical
àireamhach
adj
numerical analysis anailis àireamhach
numerical adjective buadhair àireamhach
Cuspair: Matamataig
obtuse
farsaing
adj
obtuse angle ceàrn farsaing
obtuse-angled triangle triantan le ceàrn farsaing
Cuspair: Matamataig
octagon
ochd-cheàrnach
n(m)
octagon - ochd-cheàrnaich scoctagons - ochd-cheàrnachan iom
Cuspair: Matamataig
octagonal
ochd-cheàrnachail
adj
Cuspair: Matamataig
octahedron
octahedron
n(m/f)
octahedron - octahedroin scoctahedra - octahedra iom
Cuspair: Matamataig
odd
còrr
adj
odd number àireamh chòrr
odd function fuincsean còrr
odd numbers àireamhan corra
Cuspair: Matamataig
odd one out
conadal
adj
Cuspair: Matamataig
one
aon
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
operate
obraich
vb
Cuspair: Matamataig
operating
ag obrachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
operation
obrachadh
n(m)
operation - obrachaidh scoperations - obrachaidhean iom
inverse operation obrachadh inbhearsach
inverse operation obrachadh neo-dhìreach
Cuspair: Matamataig
order
òrdugh
n(m)
order - òrduigh scorders - òrdughan iom
order of symmetry òrdugh-cothromachaidh
rearrange the order ath-rèitich an t-òrdugh
second order differential equation co-aontar diofarail den dàrna òrdugh
Cuspair: Matamataig
ordinal
òrdail
adj
ordinal numbers àireamhan òrdail
ordinal numeral figear òrdail
Cuspair: Matamataig
origin
origin
n(m)
origin - origin scorigins - originean iom
Cuspair: Matamataig
origin
tùs
n(m)
origin - tùis scorigins - tùsan iom
Cuspair: Matamataig
ounce
unnsa
n(m)
ounce - unnsa scounces - unnsachan iomounces - unnsaichean iom
Cuspair: Matamataig
outcome
buil
n(f)
outcome - buil scoutcomes - builean iom
learning outcomes builean ionnsachaidh
possible outcomes builean comasach
outcomes in Curriculum for Excellence builean ann an Curraicealam airson Sàr-mhathais
equally likely outcomes builean le coltachd cho-ionann
outcomes of equal probability builean le coltachd cho-ionann
Cuspair: CoitcheannMatamataig
outcome
toradh
n(m)
outcome - toraidh scoutcomes - toraidhean iom
equally likely outcomes toraidhean le coltachd cho-ionann
possible outcomes toraidhean comasach
Cuspair: CoitcheannMatamataig
outline
loidhne-a-muigh
n(f)
outline - loidhne-a-muigh scoutlines - loidhnichean a-muigh iom
Cuspair: Matamataig
oval
ugh-chruth
n(m)
oval - ugh-chrutha scovals - ugh-chruthan iom
Cuspair: Matamataig
oval
ugh-chruthach
adj
Cuspair: Matamataig
overlap
tar-shìn
vb
Cuspair: Matamataig
overlap
tar-shìneadh
n(m)
overlap - tar-shìnidh scoverlaps - tar-shìnidhean iom
Cuspair: Matamataig
overlapping
a’ tar-shìneadh
vb n
Cuspair: Matamataig
overlay
tar-laigh
vb
Cuspair: Matamataig
overlay
tar-laighe
n(f)
overlay - tar-laighe scoverlays - tar-laighean iom
Cuspair: Matamataig
overlaying
a’ tar-laighe
vb n
Cuspair: Matamataig
overtime
uairean a bharrachd
n(f)
Cuspair: Matamataig
overtime
còrr-ùine
n(m)
overtime - còrr-ùine sc
Cuspair: Matamataig
p.m
f
adv
Cuspair: Matamataig
pack
paca
n(m)
pack - paca scpacks - pacan iompacks - pacaichean iom
Cuspair: Matamataig
pair
paidhir
n(m)
pair - paidhir scpairs - pàidhrichean iom
commutative pairs pàidhrichean co-iomlaideach
Cuspair: Matamataig
palindromic
palandromaig
adj
palindromic number àireamh phalandromaig
Cuspair: Matamataig
paper
pàipear
n(m)
paper - pàipeir scpapers - pàipearan iom
manuscript paper pàipear-clèithe
newspaper pàipear-naidheachd
pulp and paper technology teicneòlas glaodhain agus pàipeir
centimetre squared paper pàipear ceàrnagach ceudameatair
squared paper pàipear ceàrnagach
isometric paper pàipear isomeatrach
tracing paper pàipear treasaidh
Cuspair: CoitcheannMatamataig
parabola
parabola
n(m)
parabola - parabola scparabolas - parabolathan iom
Cuspair: Matamataig
paraboloid
parabolaid
n(m)
paraboloid - parabolaid scparaboloids - parabolaidean iom
Cuspair: Matamataig
parallel
co-shìnte
adj
parellel lines loidhnichean co-shìnte
Cuspair: Matamataig
parallelogram
parailealogram
n(m)
parallelogram - parailealogram scparallelograms - parailealograman iom
Cuspair: Matamataig
parameter
parameatair
n(m)
parameter - parameatair scparameters - parameatairean iom
Cuspair: Matamataig
parametric
parameatrach
adj
a curve is defined parametrically tha lùb air a riochdachadh gu parameatrach
parametric differentiation diofarachadh parameatrach
parametric equations co-aontaran parameatrach
Cuspair: Matamataig
parenthesis
parentesis
n(m)
parenthesis - parentesis scparenthesis - parentesisan iom
Cuspair: Matamataig
partial
pàirteach
adj
partial fractions bloighean pàirteach
Cuspair: Matamataig
pattern
pàtran
n(m)
pattern - pàtrain scpatterns - pàtranan iompatterns - pàtrain iom
cyclic pattern pàtran cuartail
circle pattern pàtran cearcallach
repeating pattern pàtran-minig
patterns and relationships pàtrain agus dàimhean
symmetrical patterns pàtrain co-chothromach
tiling pattern pàtran-leacaidh
contour patterns pàtrain loidhnichean-àirde
Cuspair: Matamataig
pay
pàigh
vb
please pay here pàigh an seo
Cuspair: Matamataig
pay
pàigheadh
n(m)
pay - pàighidh scpays - pàighidhean iom
basic pay pàigheadh bunaiteach
gross pay pàigheadh iomlan
net pay pàigheadh lom
pay increase àrdachadh pàighidh
payslip bileag-pàighidh
Cuspair: Matamataig
paying
a' pàigheadh
vb n
Cuspair: Matamataig
pegboard
clàr-bhioran
n(m)
pegboard - clàir-bhioran scpegboards - clàran-bhioran iom
Cuspair: Matamataig
pence
sgillinn
n(f)
pence - sgillinn scpence - sgillinnean iom
dà sgillin two pence
7p 7sg
Cuspair: Matamataig
penny
sgillinn
n(f)
penny - sgillinn scpennies - sgillinnean iom
7p 7sg
one penny aon sgillinn
Cuspair: Matamataig
pentagon
còig-cheàrnach
n(m)
pentagon - còig-cheàrnaich scpentagons - còig-cheàrnachan iom
pentagon based prism priosam le bonn còig-cheàrnach(ail)
Cuspair: Matamataig
pentagonal
còig-cheàrnachail
adj
pentagonal prism priosam còig-cheàrnachail
Cuspair: Matamataig
per cent
sa cheud (%)
adv
thirty per cent trithead sa cheud
Cuspair: Matamataig
percentage
ceudad
n(m)
percentage - ceudaid scpercentages - ceudadan iom
a percentage of the profits ceudad de na prothaidean
Cuspair: Matamataig
percentage
ceudadach
adj
annual percentage rate (APR) reat ceudadach bliadhnail
percentage decrease lùghdachadh ceudadach
percentage decrease ìsleachadh ceudadach
percentage increase meudachadh ceudadach
percentage increase àrdachadh ceudadach
Cuspair: Matamataig
percentile
ceudachd
n(f)
percentile - ceudachd scpercentiles - ceudachdan iom
Cuspair: Matamataig
perimeter
cuairt-thomhas
n(m)
perimeter - cuairt-thomhais scperimeters - cuairt-thomhasan iom
perimeter of the triangle cuairt-thomhas an triantain
Cuspair: Matamataig
period
cuairt
n(f)
period - cuairt(e) scperiods - cuairtean iom
sketch the graphs y = -2 sin x° and y = -3 sin x° and write the period and amplitude of each graph sgeids grafaichean y = -2 sin x° agus y = -3 sin x° agus sgrìobh cuairt agus meudachd gach graf
write the period and the amplitude of y = cos x° sgrìobh cuairt agus meudachd y = cos x°
write the period of the function y = 7 cos x° sgrìobh cuairt an fhuincsean y = 7 cos x°
write the period of the graph sgrìobh cuairt a’ ghraf
Cuspair: Matamataig
periodic
cuartach
adj
periodic graph graf cuartach
periodic function fuincsean cuartach
for this reason, the sine function is said to be a periodic function with a period of 360° air sgàth seo, canar gur e fuincsean cuartach le cuairt de 360° a tha anns an fhuincsean sine
Cuspair: Matamataig
perpendicular (to)
ceart-cheàrnach (ri)
adj
draw a perpendicular line up from point A tarraing loidhne cheart-cheàrnach suas bhon phuing A
perpendicular bisector letheadair ceart-cheàrnach
perpendicular line loidhne cheart-cheàrnach
Cuspair: Matamataig
pictogram
clàr-dhealbhan
n(m)
pictogram - clàir-dhealbhan scpictograms - clàran-dhealbhan iom
Cuspair: Matamataig
pie chart
clàr-cearcaill
n(m)
pie chart - clàir-cearcaill scpie chart - clàir-cearcaill iom
Cuspair: Matamataig
pie graph
graf-cearcaill
n(m)
pie graph - graf-cearcaill scpie graphs - grafaichean-cearcaill iom
Cuspair: Matamataig
piece work
pìos-chosnadh
Cuspair: Matamataig
place value
luach (a rèir) àite
n phr
Cuspair: Matamataig
plane
raon
n(m)
plane - raoin scplanes - raointean iom
complex plane raon coimpleacs
diagonal plane raon trastanach
horizontal plane raon còmhnard
plane of symmetry raon-cothromachaidh
tile the plane leacaich an raon
vertical plane raon bheartagail
Cuspair: Matamataig
plot
càirich
vb
plot the following points on a grid càirich na puingean a leanas air clèith
Cuspair: Matamataig
plotting
a’ càradh
vb n
Cuspair: Matamataig
plus
cuir-ris
vb
2 plus 4 = 6 2 cuir-ris 4 = 6
plus sign soidhne cur-ris
plus sign samhla cur-ris
Cuspair: Matamataig
point
puing
n(f)
point - puing(e) scpoints - puingean iom
bonus points puingean bònas
contact point puing-suathaidh
endpoint puing-deiridh
equally spaced points puingean ionann-bheàrnach
floating point puing neo-cheangailte
grid point puing-clèithe
maximum turning point puing-tionndaidh às àirde
midpoint puing-meadhain
minimum turning point puing-tionndaidh às ìsle
point of contact puing-suathaidh
point of inflexion puing infleicsean
point of intersection puing-trasnaidh
point of intersection crasg
turning point puing-tionndaidh
starting point puing-tòiseachaidh
stationery point puing-tionndaidh
Cuspair: Matamataig
polar
pòlar
adj
polar form riochd pòlar
Cuspair: Matamataig
polygon
poileagan
n(m)
polygon - poileagain scpolygons - poileaganan iom
regular polygon poileagan riaghailteach
Cuspair: Matamataig
polynomial
ioma-theirmeach
adj
polynomial equation co-aontar ioma-theirmeach
Cuspair: Matamataig
polynomial
ioma-theirmeach
n(m)
polynomial - ioma-theirmeich scpolynomials - ioma-theirmeachan iom
Cuspair: Matamataig
portion
cuid
n(f)
portion - cuid(e) scportions - cuidean iom
Cuspair: Matamataig
portion
earrann
n(f)
portion - earrainn scportions - earrannan iom
Cuspair: Matamataig
portion
pàirt
n(m/f)
portion - pàirt scportions - pàirtean iom
Cuspair: Matamataig
position
suidheachadh
n(m)
position - suidheachaidh scpositions - suidheachaidhean iom
shape, position and movement cumadh, suidheachadh agus gluasad
Cuspair: Matamataig
positive
dearbhte
adj
positive number àireamh dhearbhte
positive indices indeacsan dearbhte
Cuspair: Matamataig
possible
comasach
adj
possible values luachan comasach
Cuspair: Matamataig
pound
punnd
n(m)
pound - puinnd scpounds - puinnd iom
Cuspair: Matamataig
pound (£)
not
n(m)
pound (£) - nota scpounds (£) - notaichean iom
value of the pound luach an nota
Cuspair: Matamataig
power
cumhachd
n(m/f)
power - cumhachd scpowers - cumhachdan iom
powers of ten cumhachdan de dheich
powers and roots cumhachdan agus freumhan
Cuspair: Matamataig
predict
ro-inns
vb
Cuspair: Matamataig
predicting
a' ro-innse
vb n
Cuspair: Matamataig
prediction
ro-innse
n(m)
prediction - ro-innse scpredictions - ro-innsean iom
Cuspair: Matamataig
price
prìs
n(f)
price - prìse scprices - prìsean iom
buying price prìs-ceannachd
buying price cosgais
cost price prìs-ceannachd
cost price cosgais
price list liosta phrìsean
selling price prìs-reic
Cuspair: Matamataig
price
cuir prìs air
vb
Cuspair: Matamataig
prime
prìomh
adj
prime factors prìomh fhactaran
prime number prìomh àireamh
Cuspair: Matamataig
prime
prìomh
n(m)
prime - prìomh scprimes - prìomhan iom
multiples, factors and primes iomadan, factaran agus prìomhan
Cuspair: Matamataig
prism
priosam
n(m)
prism - priosam scprisms - priosaman iom
hexagon based prism priosam le bonn sia-cheàrnach(ail)
triangular prism priosam triantanach
pentagon based prism priosam le bonn còig-cheàrnach(ail)
pentagonal prism priosam còig-cheàrnachail
hexagonal prism priosam sia-cheàrnachail
Cuspair: Matamataig
probability
coltachd
n(f)
probability - coltachd scprobabilities - coltachdan iom
equal probability coltachd cho-ionann
outcomes of equal probability builean le coltachd cho-ionann
Cuspair: Matamataig
probable
coltach
adj
most probable as coltaiche
more probable nas coltaiche
least probable as neo-choltaiche
less probable nas neo-choltaiche
Cuspair: Matamataig
problem
ceist
n(f)
problem - ceiste scproblems - ceistean iom
word problem ceist-teacsa
number problem ceist-àireamhan
problem solving fuasgladh cheistean
solving complex problems a' fuasgladh cheistean doirbh
problem solving and enquiry fuasgladh cheistean agus rannsachadh
Cuspair: Matamataig
problem solving
fuasgladh cheistean
n phr
Cuspair: Matamataig
process
pròiseas
n(m)
process - pròiseas scprocesses - pròiseasan iom
process of change pròiseas atharrachaidh
mental processes pròiseasan inntinn
iterative process pròiseas thuairmsean
number and number processes àireamh agus pròiseasan àireimh
basic number processes pròiseasan bunaiteach àireimh
Cuspair: Matamataig
product
toradh-iomadachaidh
n(m)
product - toraidh-iomadachaidh scproducts - toraidhean-iomadachaidh iom
Cuspair: Matamataig
product
toradh
n(m)
product - toraidh scproducts - toraidhean iom
scalar product toradh scalar
Cuspair: Matamataig
product rule
riaghailt iomadachaidh
n(f)
product rule - riaghailt iomadachaidh scproduct rules - riaghailtean iomadachaidh iom
Cuspair: Matamataig
profile
profaidhl
n(m)
profile - profaidhl scprofiles - profaidhlean iom
Cuspair: Matamataig
profit
prothaid
n(f)
profit - prothaid(e) scprofits - prothaidean iom
a percentage of the profits ceudad de na prothaidean
Cuspair: Matamataig
property
buadh
n(f)
property - buaidh scproperties - buadhan iom
Cuspair: Matamataig
property
feart
n(m)
property - fearta scproperties - feartan iom
properties of 2D shapes and 3D objects feartan chumaidhean 2D agus nithean 3D
properties of a triangle feartan triantain
Cuspair: Matamataig
proportion
co-chuid
n(f)
proportion - co-chuid scproportions - co-chuidean iom
inverse proportion co-chuid neo-dhìreach
inverse proportion co-chuid mhùiteach
inverse proportion co-chuid inbhearsach
direct proportion co-chuid dhìreach
indirect proportion co-chuid neo-dhìreach
in direct proportion to... ann an co-chuid dhìrich ri...
Cuspair: Matamataig
proportional
co-chuideil
adj
a is proportional to b tha a co-chuideil ri b
Cuspair: Matamataig
proportionality
co-chuidead
n(m)
proportionality - co-chuideid scproportionalities - co-chuideadan iom
constant of proportionality cunbhal co-chuideid
Cuspair: Matamataig
protractor
protractair
n(m)
protractor - protractair scprotractors - protractairean iom
Cuspair: Matamataig
pursuit curve
lùb-tòrachd
n(m)
pursuit curve - lùb-tòrachd scpursuit curves - lùban-tòrachd iom
Cuspair: Matamataig
put in order
cuir ann an òrdugh
vb
Cuspair: Matamataig
put in sequence
cuir ann an òrdugh
vb
Cuspair: Matamataig
putting in order
a' cur ann an òrdugh
vb n
Cuspair: Matamataig
putting in sequence
a’ cur ann an òrdugh
vb n
Cuspair: Matamataig
puzzle
tòimhseachan
n(m)
puzzle - tòimhseachain scpuzzles - tòimhseachain iom
Cuspair: Matamataig
pyramid
pioramaid
n(f)
pyramid - pioramaid scpyramids - pioramaidean iom
skeleton pyramid pioramaid chnàmhach
square based pyramid pioramaid le bonn ceàrnagach
triangle based pyramid pioramaid le bonn triantanach
population pyramid pioramaid-sluaigh
Cuspair: Matamataig
quadrant
cairteal
n(m)
quadrant - cairteil scquadrants - cairtealan iom
1st quadrant a’ 1d chairteal
2nd quadrant an 2ra cairteal
Cuspair: Matamataig
quadratic
ceàrnanach
adj
quadratic function fuincsean ceàrnanach
quadratic equation co-aontar ceàrnanach
Cuspair: Matamataig
quadrilateral
ceithir-cheàrnach(ail)
adj
Cuspair: Matamataig
quadrilateral
ceithir-cheàrnach
n(m)
quadrilateral - ceithir-cheàrnaich scquadrilaterals - ceithir-cheàrnachan iom
Cuspair: Matamataig
quantity
uiread
n(f)
quantity - uireid scquantities - uiread iom
number and quantity àireamh agus uiread
Cuspair: Matamataig
quarter
cairteal
n(m)
quarter - cairteil scquarters - cairtealan iom
quarter turn symmetry co-chothromachd cairteal-chuartail
two quarters dà chairteal
three quarters trì cairtealan
three quarters trì chairteal
quarter past cairteal an dèidh
quarter to cairteal gu
Cuspair: Matamataig
quarter
cairtealaich
vb
Cuspair: Matamataig
quartered
cairtealaichte
adj
Cuspair: Matamataig
quartered
air a chairteal(ach)adh
adj
Cuspair: Matamataig
quartering
a' cairteal(ach)adh
vb n
Cuspair: Matamataig
quartile
cairteal
n(m)
quartile - cairteil scquartiles - cairtealan iom
upper quartile cairteal àrd
lower quartile cairteal ìosal
interquartile eadar-chairtealach
semi-interquartile range leth-raon eadar-chairtealach
Cuspair: Matamataig
radian
radian
n(m)
radian - radian scradians - radianan iom
Cuspair: Matamataig
radius
radius
n(m)
radius - radius scradii - radii iom
Cuspair: Matamataig
random
tuaireamach
adj
random number àireamh thuaireamach
random number table clàr àireamhan tuaireamach
Cuspair: Matamataig
range
mach-raon
n(m)
range - mach-raoin scranges - mach-raointean iom
Cuspair: Matamataig
range
raon
n(m)
range - raoin scranges - raointean iom
interquartile range raon eadar-chairtealach
semi-interquartile range leth-raon eadar-chairtealach
Cuspair: Matamataig
rate
reat
n(m)
rate - reat scrates - reatan iom
rate of filling reat-lìonaidh
rate of flow reat-ruith(e)
rate per hour reat san uair
constant rate reat cunbhalach
exchange rate reat-iomlaid
annual percentage rate (APR) reat ceudadach bliadhnail
Cuspair: Matamataig
rate
ìre
n(f)
rate - ìre scrates - ìrean iom
constant rate ìre chunbhalach
interest rate ìre an rèidh
rate of inflation ìre na h-atmhorachd
Cuspair: Matamataig
ratio
co-mheas
n(m)
ratio - co-mheas(a) scratios - co-mheasan iom
the constant ratio rule riaghailt a’ cho-mheas chunbhalaich
Cuspair: Matamataig
rational
raiseanail
adj
rational number àireamh raiseanail
Cuspair: Matamataig
rationalise
raiseanailich
vb
rationalise the following fractions raiseanailich na bloighean a leanas
Cuspair: Matamataig
rationalising
a’ raiseanaileadh
vb n
Cuspair: Matamataig
rationalising
a’ raiseanailachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
ready reckoner
clàr-dèante
n(m)
ready reckoner - clàir-dhèante scready reckoners - clàran-dèante iom
Cuspair: Matamataig
real
fìor
adj
real number fìor-àireamh
real root fìor-fhreumh
Cuspair: Matamataig
rearrange
ath-rèitich
vb
Cuspair: Matamataig
rearrangement
ath-rèiteachadh
n(m)
rearrangement - ath-rèiteachaidh screarrangements - ath-rèiteachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
rearranging
ag ath-rèiteachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
reasoning
reusanachadh
n(m)
reasoning - reusanachaidh screasonings - reusanachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
reciprocal
co-thionndadh
n(m)
reciprocal - co-thionndaidh screciprocals - co-thionndaidhean iom
Cuspair: Matamataig
reciprocal
co-thionndaichte
adj
reciprocal function fuincsean co-thionndaichte
the simplest form of a reciprocal function an riochd as sìmplidhe de fhuincsean co-thionndaichte
Cuspair: Matamataig
record
clàradh
n(m)
record - clàraidh screcords - clàraidhean iom
Cuspair: Matamataig
recorded
clàraichte
adj
Cuspair: Matamataig
rectangle
ceart-cheàrnach
n(m)
rectangle - ceart-cheàrnaich screctangles - ceart-cheàrnachan iom
Cuspair: Matamataig
rectangular
ceart-cheàrnachail
adj
rectangular shapes cumaidhean ceart-cheàrnachail
Cuspair: Matamataig
reduce
lùghdaich
vb
Cuspair: Matamataig
reduce
beagaich
vb
Cuspair: Matamataig
reduce
ìslich
vb
Cuspair: Matamataig
reducing
ag ìsleachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
reducing
a’ lùghdachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
reducing
a’ beagachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
reduction
lùghdachadh
n(m)
reduction - lùghdachaidh screductions - lùghdachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
reduction
beagachadh
n(m)
reduction - beagachaidh screductions - beagachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
reduction
ìsleachadh
n(m)
reduction - ìsleachaidh screductions - ìsleachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
reference grid
cliath-lorg
n(f)
reference grid - clèith-lorg screference grids - cliathan-lorg iom
Cuspair: Matamataig
reflect
nochd faileas-sgàthain
vb
reflect point A in the y-axis nochd faileas-sgàthain puing A air taobh eile an y-axis
Cuspair: Matamataig
reflect
seall faileas-sgàthain
vb
reflect point A in the y-axis seall faileas-sgàthain puing A air taobh eile an y-axis
Cuspair: Matamataig
reflecting
a’ nochdadh faileas-sgàthain
vb n
Cuspair: Matamataig
reflecting
a’ seallatinn faileas-sgàthain
vb n
Cuspair: Matamataig
reflection
faileas
n(m)
reflection - faileis screflections - faileasan iom
Cuspair: Matamataig
reflection
faileas-sgàthain
n(m)
reflection - faileis-sgàthain screflections - faileasan-sgàthain iom
reflection symmetry co-chothromachd faileis-sgàthain
Cuspair: Matamataig
reflection
ìomhaigh
n(f)
reflection - ìomhaigh screflections - ìomhaighean iom
Cuspair: Matamataig
reflex
fosgailte
adj
reflex angle ceàrn fosgailte
Cuspair: Matamataig
refraction
fiaradh
n(m)
refraction - fiaraidh screfractions - fiaraidhean iom
angle of refraction ceàrn-fiaraidh
refraction of light fiaradh solais
refraction of light solas a’ fiaradh
Cuspair: Matamataig
regular
cothromach
adj
Cuspair: Matamataig
regular
riaghailteach
adj
regular polygon poileagan riaghailteach
Cuspair: Matamataig
relationship
ceangal
n(m)
relationship - ceangail screlationships - ceangalan iom
Cuspair: Matamataig
relationship
dàimh
n(m/f)
relationship - dàimhe screlationships - dàimhean iom
patterns and relationships pàtrain agus dàimhean
recurrence relationship dàimh-tillteachais
Cuspair: Matamataig
relative
dàimheach
adj
relative frequency tricead dàimheach
Cuspair: Matamataig
remainder
(an) còrr
n(m)
remainder - corra scremainders - corran iom
Cuspair: Matamataig
repayment
ais-phàigheadh
n(m)
repayment - ais-phàighidh screpayments - ais-phàighidhean iom
repayment period ùine àis-phàighidh
repayment plan plana àis-phàigheadh
Cuspair: Matamataig
repeated addition
cur-ris a-rithist ’s a-rithist
Cuspair: Matamataig
represent
riochdaich
vb
Cuspair: Matamataig
representative
riochdail
adj
representative fraction bloigh riochdail
Cuspair: Matamataig
representing
a’ riochdachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
reverse theorem
ais-theoram
n(f)
reverse theorem - ais-theoram screverse theorems - ais-theoraman iom
Cuspair: Matamataig
revise
ath-sgrùd
vb
Cuspair: Matamataig
revising
ag ath-sgrùdadh
vb n
Cuspair: Matamataig
revision
sùil air ais
Cuspair: Matamataig
revision
ath-sgrùdadh
n(m)
revision - ath-sgrùdaidh screvisions - ath-sgrùdaidhean iom
Cuspair: Matamataig
revolution
cuairt
n(f)
revolution - cuairt(e) screvolutions - cuairtean iom
complete revolution cuairt iomlan
half revolution leth-chuairt
solid of revolution cruth-cuartail
volume of revolution tomhas-lìonaidh cruth-cuartail
Cuspair: Matamataig
revolve
cuir mun cuairt
vb
Cuspair: Matamataig
revolving
a’ cur mun cuairt
vb n
Cuspair: Matamataig
rhombus
rombas
n(m)
rhombus - rombas scrhombuses - rombasan iom
Cuspair: Matamataig
right
ceart
adj
right angle ceàrn ceart
right angle tester feuchadair cheàrnan cearta
Cuspair: Matamataig
right-angled
ceart-cheàrnach(ail)
adj
right-angled triangle triantan ceart-cheàrnach(ail)
Cuspair: Matamataig
rigid
neo-atharrachail
adj
rigid shape cumadh neo-atharrachail
Cuspair: Matamataig
roll
roilig
vb
Cuspair: Matamataig
rolling
roiligeadh
n(m)
rolling - roiligidh scrollings - roiligidhean iom
Cuspair: Matamataig
rolling
a' roiligeadh
vb n
Cuspair: Matamataig
Roman numerals
figearan Ròmanach
n phr
Cuspair: Matamataig
root
freumh
n(m)
root - freumha scroots - freumhan iom
powers and roots cumhachdan agus freumhan
square root freumh ceàrnagach
cubic root freumh ciùbach
real root fìor-fhreumh
Cuspair: Matamataig
rotate
cuir mun cuairt
vb
Cuspair: Matamataig
rotate
cuir car de
vb
rotate the shape 120° cuir car treasamh-cuairt den chumadh
rotate the shape 180° cuir leth-chuairt den chumadh
Cuspair: Matamataig
rotating
a’ cur car de
vb n
Cuspair: Matamataig
rotating
a' cur mun cuairt
vb n
Cuspair: Matamataig
rotation
cuairt
n(f)
rotation - cuairt(e) scrotations - cuairtean iom
complete rotation cuairt iomlan
Cuspair: Matamataig
rotational
cuartail
adj
rotational symmetry co-chothromachd chuartail
Cuspair: Matamataig
round off to
cruinnich gu
vb
round off to 2 decimal places cruinnich gu 2 ionad dheicheadh
Cuspair: Matamataig
rounding
cruinneachadh gu
n(m)
rounding - cruinneachaidh scroundings - cruinneachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
rounding off to
a' cruinneachadh gu
vb n
estimating and rounding a' toirt tuairmse agus a' cruinneachadh gu
Cuspair: Matamataig
row
sreath
n(m/f)
row - sreatha scrows - sreathan iom
Cuspair: Matamataig
rule
riaghailt
n(f)
rule - riaghailt scrules - riaghailtean iom
product rule riaghailt iomadachaidh
the constant ratio rule riaghailt a’ cho-mheas chunbhalaich
Cuspair: Matamataig
ruler
rùilear
n(m)
ruler - rùileir scrulers - rùilearan iom
horizontal rule rùilear comhnard
cm ruler rùilear cm
Cuspair: Matamataig
salary
tuarastal
n(m)
salary - tuarastail scsalaries - tuarastalan iomsalaries - tuarastail iom
yearly salary tuarastal bliadhnail
Cuspair: Matamataig
sample
taghadh
n(m)
sample - taghaidh scsamples - taghaidhean iom
Cuspair: Matamataig
sample
sampall
n(m)
sample - sampaill scsamples - sampallan iom
Cuspair: Matamataig
sample
eisimpleir
n(m)
sample - eisimpleir scsamples - eisimpleirean iom
Cuspair: Matamataig
save
sàbhail
vb
Cuspair: Matamataig
saving
a' sàbhaladh
vb n
Cuspair: Matamataig
saving
sàbhaladh
n(m)
saving - sàbhalaidh scsavings - sàbhaladh iom
Cuspair: Matamataig
scalar
scalar
n(m)
scalar - scalar scscalars - scalaran iom
Cuspair: Matamataig
scalar
scalar
adj
scalar product toradh scalar
Cuspair: Matamataig
scale
sgèile
n(f)
scale - sgèile scscales - sgèilichean iomscales - sgèilean iom
scale diagram diagram-sgèile
scale drawing dealbh-sgèile
scale factor factar-sgèile
scale model modail-sgèile
Cuspair: Matamataig
scalene
neo-chothromach
adj
scalene triangle triantan neo-chothromach
Cuspair: Matamataig
scales
toimhsean
n(m)
scales - toimhsean scscales - toimhseanan iom
Cuspair: Matamataig
scales
meidh
n(f)
scales - meidhe scscales - meidhean iom
Cuspair: Matamataig
scatter diagram
diagram-sgapte
n(m)
scatter diagram - diagram-sgapte scscatter diagrams - diagraman-sgapte iom
Cuspair: Matamataig
scientific notation
riochd saidheansail
n(m)
Cuspair: Matamataig
score
sgòr
vb
Cuspair: Matamataig
score
fichead
n(f)
score - ficheid scscores - ficheadan iom
three score and ten trì fichead ’s a deich
Cuspair: Matamataig
score
sgòr
n(m)
score - sgòr scscores - sgòran iom
median score sgòr-meadhain
modal score sgòr-mòdach
Cuspair: Matamataig
scoring
a' sgòradh
vb n
Cuspair: Matamataig
sea level
ìre na mara
n phr
above sea level (asl) os cionn ìre na mara (ocm)
Cuspair: Cruinn-eòlasMatamataig
second
dara
adj
Second Summary An Dara Geàrr-Chunntas
the second one an dara fear/tè
2nd 2ra
Cuspair: Matamataig
second
diog
n(m)
second - diog scseconds - diogan iom
metres per second (mps) meatair/meatairean san diog (msd)
per second san diog
Cuspair: Matamataig
second
dàrna
adj
The Second World War An Dàrna Cogadh
the second one an dàrna fear/tè
2nd 2ra
second order differential equation co-aontar diofarail den dàrna òrdugh
Cuspair: Matamataig
sector
seactor
n(m)
sector - seactor scsectors - seactoran iom
Cuspair: Matamataig
segment
seigmeant
n(m)
segment - seigmeant scsegments - seigmeantan  iom
Cuspair: Matamataig
selection
measgachadh
n(m)
selection - measgachaidh scselections - measgachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
selection
taghadh
n(m)
selection - taghaidh scselections - taghaidhean iom
Cuspair: Matamataig
self-similar
fèin-choltach
adj
Cuspair: Matamataig
self-similarity
fèin-choltas
n(m)
self-similarity - fèin-choltais scself-similarities - fèin-choltasan iom
Cuspair: Matamataig
semicircle
leth-chearcall
n(m)
semicircle - leth-chearcaill scsemicircles - leth-chearcallan iomsemicircles - leth-chearcaill iom
Cuspair: Matamataig
sequence
òrdugh
n(m)
sequence - òrduigh scsequences - òrdughan iom
number sequence òrdugh-àireamhan
arithmetic sequence òrdugh aritmeataigeach
Cuspair: Matamataig
series
sreath
n(m/f)
series - sreatha scseries - sreathan iom
arithmetic series sreath aritmeataigeach
converging series sreath-dlùthachaidh
diverging series sreath-meudachaidh
geometric series sreath geoimeatrach
infinite series sreath neo-chrìochnach
Maclaurin series sreath MacLaurin
Cuspair: Matamataig
set
seata
n(m)
set - seata scsets - seataichean iom
number sets seataichean àireamhan
indexed set seata indeacste
fraction of sets bloigh sheataichean
Cuspair: Matamataig
seven
seachd
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
seventeen
seachd-deug
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
seventh
seachdamh
adj
the seventh one an seachdamh fear
the seventh one an t-seachdamh tè
Cuspair: Matamataig
seventh
seachdamh
n(m)
seventh - seachdaimh scsevenths - seachdamhan iom
Cuspair: Matamataig
seventy
seachdad
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
several
grunnan
adj
add several numbers cuir-ris grunnan àireamhan
Cuspair: Matamataig
shaded
dathte
adj
work out the size of the shaded area obraich a-mach meud an raoin dhathte
Cuspair: Matamataig
shape
cruth
n(m)
shape (3d) - crutha scshapes (3d) - cruthan iom
irregular shape cruth neo-chothromach
irregular shape cruth neo-riaghailteach
solid shape cruth
3d shapes cruthan 3sh
spiral shape cruth snìomhanach
Cuspair: Matamataig
shape
cumadh
n(m)
shape (2d) - cumaidh scshapes (2d) - cumaidhean iom
composite shape cumadh co-cheangailte
composite shape cumadh co-thàthte
double shape cumadh dùbailte
rigid shape cumadh neo-atharrachail
symmetrical shape cumadh co-chothromach
symmetrical shape cumadh cothromaichte
flat shape cumadh còmhnard
properties of shapes feartan chumaidhean
shape, position and movement cumadh, suidheachadh agus gluasad
Cuspair: Matamataig
share
earrann
n(f)
share - earrainn scshares - earrannan iom
Cuspair: Matamataig
share
riaraich
vb
Cuspair: Matamataig
share
riarachadh
n(m)
share - riarachaidh scshares - riarachaidhean iom
unequal sharing riarachadh neo-chothromach
Cuspair: Matamataig
share
roinn
n(f)
share - roinne scshares - roinnean iom
equal shares roinnean cothromach
Cuspair: Matamataig
share
roinn
vb
Cuspair: Matamataig
share
earrann
n(f)
share - earrainn scshares - earrannan iom
stock market margadh nan earrannan
stock exchange margadh nan earrannan
Cuspair: Matamataig
share
cuibhreann
n(m/f)
share - cuibhrinn scshares - cuibhreannan iom
Cuspair: Matamataig
sharing
a' riarachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
sharing
a' roinn
vb n
Cuspair: Matamataig
sharing
riarachadh
n(m)
sharing - riarachaidh sc
Cuspair: Matamataig
short
goirid
adj
Cuspair: Matamataig
shorter
nas giorra
comp
Cuspair: Matamataig
shortest
as giorra
sup
Cuspair: Matamataig
side
taobh
n(m)
side - tao(i)bh scsides - taobhan iom
side adjacent an taobh dlùth
corresponding sides taobhan co-fhreagarrach
side opposite an taobh mu choinneamh
the sloping side an taobh claon
the sloping side an taobh aomach
Cuspair: Matamataig
side
cliatha(i)ch
n(f)
side - cliathaich scsides - cliathaichean iom
side elevation dealbh-cliathaich
side view sealladh-cliathaich
Cuspair: Matamataig
sign
soidhne
n(m)
sign - soidhne scsigns - soidhnichean iom
sign languages cànanan soidhne
plus sign soidhne cur-ris
minus sign soidhne toirt-air-falbh
Cuspair: Matamataig
sign
samhla
n(f)
sign - samhla scsigns - samhlan iom
minus sign samhla toirt-air-falbh
plus sign samhla cur-ris
Cuspair: Matamataig
significant
brìgheil
adj
significant figure figear brìgheil
most significant figure figear as brìgheile
Cuspair: Matamataig
similar
co-choltach
adj
Cuspair: Matamataig
similarity
co-choltas
n(m)
similarity - co-choltais scsimilarities - co-choltasan iom
Cuspair: Matamataig
simple
sìmplidh
adj
Cuspair: Matamataig
simpler
nas sìmplidh(e)
comp
Cuspair: Matamataig
simplest
as sìmplidhe
sup
simplest form an riochd as sìmplidhe
Cuspair: Matamataig
simplification
sìmpleachadh
n(m)
simplification - sìmpleachaidh scsimplifications - sìmpleachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
simplify
sìmplich
vb
Cuspair: Matamataig
simplifying
a' sìmpleachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
simultaneous
co-amail
adj
simultaneous equations co-aontaran co-amail
simultaneous variation atharrachadh co-amail
Cuspair: Matamataig
single
singilte
adj
single digit figear singilte
single digit aon-fhigear
single figure aon-fhigear
single digit aon-didseat
Cuspair: Matamataig
six
sia
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
sixteen
sia-deug
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
sixth
siathamh
adj
the sixth one an siathamh fear
the sixth one an t-siathamh tè
Cuspair: Matamataig
sixth
siathamh
n(m)
sixth - siathaimh scsixths - siathamhan iom
Cuspair: Matamataig
sixty
seasgad
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
size
meudachd
n(f)
size - meudachd scsizes - meudachdan iom
Cuspair: Matamataig
size
meud
n(m)
size - meud scsizes - meudan iom
size of the angle meud a’ cheàirn
Cuspair: Matamataig
sketching
a’ dèanamh sgeidse
vb n
Cuspair: Matamataig
slant
cuir fiaradh ann
vb
Cuspair: Matamataig
slant
fiaradh
n(m)
slant - fiaraidh scslants - fiaraidhean iom
at an angle air fhiaradh
slanting air fiaradh
Cuspair: Matamataig
slant
fiaraich
vb
Cuspair: Matamataig
slanting
a’ fiarachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
slanting
a’ fiaradh
vb n
Cuspair: Matamataig
slanting
a’ cur fiaradh ann
vb n
Cuspair: Matamataig
slope
claon
vb
Cuspair: Matamataig
slope
aomadh
n(m)
slope - aomaidh scslopes - aomaidhean iom
Cuspair: Matamataig
slope
claonadh
n(m)
slope - claonaidh scslopes - claonaidhean iom
find the slope of the line AB lorg claonadh na loidhne AB
Cuspair: Matamataig
slope
aom
vb
Cuspair: Matamataig
sloping
ag aomadh
vb n
sloping to one side ag aomadh gu aon taobh
Cuspair: Matamataig
sloping
a' claonadh
vb n
sloping to one side a’ claonadh gu aon taobh
Cuspair: Matamataig
sloping
aomach
adj
the sloping side an taobh aomach
Cuspair: Matamataig
sloping
claon
adj
sloping face aodann claon
the sloping side an taobh claon
Cuspair: Matamataig
small
beag
adj
Cuspair: Matamataig
smaller
nas lugha
comp
Cuspair: Matamataig
smallest
as lugha
sup
Cuspair: Matamataig
solid
cruth
n(m)
solid - crutha scsolids - cruthan iom
3 dimensional solid cruth trì-sheallach
circumference of a solid cearcall-thomhas crutha
composite solids cruthan co-cheangailte
composite solids cruthan co-thàthte
solid of revolution cruth-cuartail
solid shape cruth cruaidh
Cuspair: Matamataig
solution
fuasgladh
n(m)
solution - fuasglaidh scsolutions - fuasglaidhean iom
Cuspair: Matamataig
solve
fuasgail
vb
problem solving fuasgladh cheistean
Cuspair: Matamataig
solving
a' fuasgladh
vb n
problem solving fuasgladh cheistean
solving complex problems a' fuasgladh cheistean doirbh
Cuspair: Matamataig
sort
seòrsaich
vb
Cuspair: Matamataig
sort
seòrsa
n(m)
sort - seòrsa scsorts - seòrsaichean iom
Cuspair: Matamataig
sorting
seòrsachadh
n(m)
sorting - seòrsachaidh sc
Cuspair: Matamataig
sorting
a' seòrsachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
span
rèis
n(f)
span - rèis(e) scspans - rèisean iom
armspan rèis-gàirdein
handspan rèis-làimhe
wingspan rèis-sgèithe
Cuspair: Matamataig
speed
luaths
n(m)
speed - luaiths sc
speed of light luaths solais
instantaneous speed luaths aig àm sònraichte sam bith
speed up luathaich
wind speed luaths-gaoithe
wind speed luaths na gaoithe
Cuspair: MatamataigCruinn-eòlas
spend
cosg
vb
Cuspair: Matamataig
spend
caith
vb
Cuspair: Matamataig
spending
a' cosg
vb n
Cuspair: Matamataig
spending
a' caitheamh
vb n
Cuspair: Matamataig
sphere
cruinne
n(m)
sphere - cruinne scspheres - cruinnean iom
hemisphere leth-chruinne
Cuspair: Matamataig
spiral
snìomhanach
adj
spiral shape cruth snìomhanach
Cuspair: Matamataig
spot
dotag
n(f)
spot - dotaig scspots - dotagan iom
dot grid cliath-dhotagan
Cuspair: Matamataig
spot
spot
n(m)
spot - spot scspots - spotan iom
Cuspair: Matamataig
square
ceàrnagach
adj
square faces aodainn chearnagach
square based pyramid pioramaid le bonn ceàrnagach
square number àireamh cheàrnagach (1, 4, 9)
square foot troigh cheàrnagach
square kilometre cilemeatair ceàrnagach
square unit aonad ceàrnagach
square dot grid cliath-dhotagan cheàrnagach
square centimetre ceudameatair ceàrnagach
square roots freumhan ceàrnagach
squared paper pàipear ceàrnagach
square face aodann ceàrnagach
square root freumh ceàrnagach
square units aonadan ceàrnagach
Cuspair: Matamataig
square
ceàrnagaich
vb
Cuspair: Matamataig
square
ceàrnag
n(f)
square - ceàrnaig scsquares - ceàrnagan iom
magic square ceàrnag sheunta
inverse square law lagh nan ceàrnagan mùiteach
inscribed square (in a circle) ceàrnag chuairt-chearcallaichte
multiplication square ceàrnag iomadachaidh
Cuspair: Matamataig
squared
ceàrnagaichte
adj
squared deviation claonadh ceàrnagaichte
squared lengths faidean ceàrnagaichte
squared number àireamh cheàrnagaichte (\( 3^2, 7^2 \))
Cuspair: Matamataig
squaring
a' ceàrnagachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
standard
àbhaisteach
adj
standard written method dòigh-sgrìobhaidh àbhaisteach
standard deviation claonadh àbhaisteach
standard notation/number form riochd àbhaisteach
Cuspair: Matamataig
standard
coitcheann
adj
standard form (scientific notation) riochd coitcheann (riochd saidheansail)
Cuspair: Matamataig
standard
slat-tomhais
n(f)
standard - slait-thomhais scstandards - slatan-tomhais iom
arbitrary standard slat-tomhais neo-shuidhichte
Cuspair: Matamataig
statement
cunntas
n(m)
statement - cunntais scstatements - cunntasan iom
statement of variation fiosrachadh mu atharrachadh
Cuspair: Matamataig
statement
aithisg
n(f)
statement - aithisg scstatements - aithisgean iom
bank statement aithisg-banca
statement of variation fiosrachadh mu atharrachadh
Cuspair: Matamataig
stationary point
puing-tionndaidh
n(f)
stationary point - puinge-tionndaidh scstationary points - puingean-tionndaidh iom
Cuspair: Matamataig
stem plot
plot-stoc (plot stoc-is-duilleach)
n(m)
Cuspair: Matamataig
stem-and-leaf
stoc-is-duilleach
back to back stem-and-leaf chart clàr stoc-is-duilleach cùl-ri-cùl
stem-and-leaf chart clàr stoc-is-duilleach
stem-and-leaf diagram diagram stoc-is-duilleach
stem-and-leaf graph graf stoc-is-duilleach
Cuspair: Matamataig
stock exchange
margadh nan earrannan
n(m)
stock exchange - margaidh nan earrannan scstock exchanges - margaidhean nan earrannan iom
Cuspair: Matamataig
stock market
margadh nan earrannan
n(m)
stock market - margaidh nan earrannan scstock markets - margaidhean nan earrannan iom
Cuspair: Matamataig
stop-clock
cloc-stad
n(m)
stop-clock - cloc-stad scstop-clocks - clocaichean-stad iom
Cuspair: Matamataig
stop-watch
uaireadair-stad
n(m)
stop-watch - uaireadair-stad scstop-watches - uaireadairean-stad iom
Cuspair: Matamataig
stopping distance
astar-stad
n(m)
stopping distance - astair-stad scstopping distances - astaran-stad iom
Cuspair: Matamataig
story
stòiridh
n(f)
story - stòiridh scstories - stòiridhean iom
addition story stòiridh cur-ris
subtraction story stòiridh toirt-air-falbh
number story stòiridh-àireamhan
Cuspair: Matamataig
straight
dìreach
adj
straight line loidhne dhìreach
straight-line graph graf loidhne-dhìreach
straight edge oir dhìreach
Cuspair: Matamataig
stretch
sìneadh
n(m)
stretch - sìnidh scstretches - sìnidhean iom
one-way stretch sìneadh aon-shligheach
stretch factor factar-sìnidh
Cuspair: Matamataig
stretch
sìn
vb
Cuspair: Matamataig
stretching
a' sìneadh
vb n
Cuspair: Matamataig
subdivide
fo-roinn
vb
Cuspair: Matamataig
subdividing
a' fo-roinn
vb n
Cuspair: Matamataig
subdivision
fo-roinneadh
n(f)
subdivision - fo-roinnidh scsubdivisions - fo-roinnidhean iom
Cuspair: Matamataig
subgroup
fo-bhuidheann
n(m/f)
subgroup - fo-bhuidhne scsubgroup - fo-bhuidhinn scsubgroups - fo-bhuidhnean iom
Cuspair: Matamataig
substitute
ionadaich
vb
Cuspair: Matamataig
substituting
ag ionadachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
substitution
ionadachadh
n(m)
substitution - ionadachaidh scsubstitutions - ionadachaidhean iom
Cuspair: Matamataig
subtract
thoir-air-falbh
vb
subtract 8 from 20 thoir-air-falbh 8 bho 20
Cuspair: Matamataig
subtracting
a' toirt-air-falbh
vb n
Cuspair: Matamataig
subtraction
toirt-air-falbh
n(f)
subtraction - toirt-air-falbh sc
subtraction chain sèine toirt-air-falbh
subtraction story stòiridh toirt-air-falbh
Cuspair: Matamataig
sum
sùim
n(f)
sum - suim(e) scsums - suimeannan iom
sum of money sùim airgid
total sum sùim iomlan
sum to infinity sùim gu neo-chrìochnachd
find the sum of these numbers lorg sùim nan àireamhan seo
how much (what amount/sum of) money do you have? dè an t-sùim airgid a tha agad?
Cuspair: Matamataig
summary
giorrachadh
n(m)
summary - giorrachaidh scsummaries - giorrachaidhean iom
five-figure summary giorrachadh còig-figearan
Cuspair: Matamataig
supplement
co-leasachadh
n(m)
supplement - co-leasachaidh scsupplements - co-leasachaidhean iom
the supplement of x co-leasachadh x
Cuspair: Matamataig
supplementary
co-leasachail
adj
supplementary angle ceàrn co-leasachail
supplementary to ∠ABC co-leasachail ri ∠ABC
Cuspair: Matamataig
surd
surd
n(m)
surd - surd scsurds - surdan iom
equivalent surds surdan co-ionann
Cuspair: Matamataig
surface
uachdar
n(m)
surface - uachdair scsurfaces - uachdaran iom
surface area farsaingeachd uachdair
surface area farsaingeachd-raoin
Cuspair: Matamataig
survey
tomhas
n(m)
survey - tomhais scsurveys - tomhasan iomsurveys - toimhsean iom
Cuspair: Matamataig
survey
suirbhidh
n(m)
survey - suirbhidh scsurveys - suirbhidhean iom
Ordinance Survey map map Suirbhidh Òrdanais (SÒ)
environmental quality survey suirbhidh càileachd àrainneachd
traffic survey suirbhidh trafaig
Cuspair: MatamataigCruinn-eòlas
survey
sgrùdadh
n(m)
survey - sgrùdaidh scsurveys - sgrùdaidhean iom
Cuspair: Matamataig
symbol
soidhne
n(m)
symbol - soidhne scsymbols - soidhnichean iom
Cuspair: Matamataig
symmetrical
co-chothromach
adj
symmetrical designs dealbhan co-chothromach
symmetrical patterns pàtrain cho-chothromach
Cuspair: Matamataig
symmetrical
cothromaichte
adj
symmetrical shape cumadh cothromaichte
Cuspair: Matamataig
symmetry
co-chothromachd
n(f)
symmetry - co-chothromachd sc
quarter turn symmetry co-chothromachd cairteal-chuartail
rotational symmetry co-chothromachd chuartail
half-turn symmetry co-chothromachd leth-chuartail
line symmetry co-chothromachd loidhne
turn symmetry co-chothromachd chuartail
translation symmetry co-chothromachd eadar-chàireachail
glide symmetry co-chothromachd glaidhdidh
reflection symmetry co-chothromachd faileis-sgàthain
Cuspair: Matamataig
symmetry
cothromachaidh
adj
axis of symmetry axis-cothromachaidh
centre of symmetry meadhan-cothromachaidh
line of symmetry loidhne-cothromachaidh
order of symmetry òrdugh-cothromachaidh
plane of symmetry raon-cothromachaidh
Cuspair: Matamataig
system
siostam
n(m)
system - siosta(i)m scsystems - siostaman iom
counting system siostam cunntaidh
monetary system siostam airgid
notation system siostam-comharraidh
Cuspair: Matamataig
systematically
gu siostamataigeach
adv
Cuspair: Matamataig
table
clàr
n(m)
table - clàir sctables - clàran iomtables - clàir iom
timetable clàr-ama
random number table clàr àireamhan tuaireamach
frequency table clàr-triceid
two-way table clàr dà-shligheach
times table clàr nan uireadan
Cuspair: Matamataig
tabulate
cuir air clàr
vb
Cuspair: Matamataig
tabulate
clàraich
vb
Cuspair: Matamataig
tabulated
clàraichte
adj
Cuspair: Matamataig
tabulating
a’ clàr(ach)adh
vb n
Cuspair: Matamataig
tabulating
a’ cur air clàr
vb n
Cuspair: Matamataig
tabulation
clàrachadh
n(m)
tabulation - clàrachaidh sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannMatamataig
take away
thoir-air-falbh
vb
take 8 away from 20 thoir-air-falbh 8 bho 20
Cuspair: Matamataig
take out a loan
faigh iasad
vb
Cuspair: Matamataig
taking away
toirt-air-falbh
n(f)
taking away - toirt-air-falbh sc
Cuspair: Matamataig
taking away
a' toirt-air-falbh
vb n
Cuspair: Matamataig
taking out a loan
a’ faighinn iasad de . . .
vb n
Cuspair: Matamataig
tall
àrd
adj
Cuspair: Matamataig
taller
nas àirde
comp
Cuspair: Matamataig
tallest
as àirde
sup
Cuspair: Matamataig
tally chart
clàr-shràcan
n(m)
tally chart - clàir-shràcan sctally charts - clàir-shràcan iom
Cuspair: Matamataig
tally mark
stràc-cunntaidh
n(m/f)
tally mark - stràic-cunntaidh sctally marks - stràcan-cunntaidh iom
Cuspair: Matamataig
tangent
tansaint
n(m)
tangent - tansaint sctangents - tansaintean iom
tangent to a circle tansaint cearcaill
inverse tangent tansaint inbhearsach
inverse tangent tansaint neo-dhìreach
Cuspair: Matamataig
tangent
beantan
n(m)
tangent - beantain sctangents - beantanan iom
inverse tangent beantan inbhearsach
inverse tangent beantan neo-dhìreach
Cuspair: Matamataig
tangram
tangram
n(m)
tangram - tangram sctangrams - tangraman iom
Cuspair: Matamataig
target
targaid
n(f)
target - targaid(e) sctargets - targaidean iom
Cuspair: Matamataig
tax
cìs
n(f)
tax - cìse sctaxes - cìsean iom
tax band bann-cìse
tax allowance cuibhreann-cìse
income tax cìs-cosnaidh
tax year bliadhna-cìse
value added tax (VAT) cìs luach leasaichte (VAT)
carbon tax cìs carbon
tax law lagh chìsean
Cuspair: Matamataig
taxable
cìs-bhuailteach
adj
Cuspair: Matamataig
temperature
teòthachd
n(f)
temperature - teòthachd sctemperatures - teòthachdan iom
median temperature teòthachd-meadhain
extreme temperatures dian-theòthachdan
Cuspair: SaidheansMatamataigCruinn-eòlas
template
teamplaid
n(m)
template - teamplaid(e) sctemplates - teamplaidean iom
create a template for a cuboid cruthaich teamplaid airson ciùbaid
Cuspair: Matamataig
temporary work
obair shealach
n phr
Cuspair: Matamataig
ten
deich
n(f)
ten - deich scten - deichean iom
tens and units deichean agus aonadan
powers of ten cumhachdan de dheich
Cuspair: Matamataig
ten
deich
adj
ten houses deich taighean
the first ten classes na prìomh deich clasaichean
Cuspair: Matamataig
ten
deichnear
n(m/f)
ten - deichnear sc
ten boys deichnear bhalach
ten people deichnear dhaoine
Cuspair: Matamataig
tenth
deicheamh
n(m)
tenth - deicheimh sctenths - deicheamhan iom
find one tenth of a hundred lorg deicheamh de cheud
Cuspair: Matamataig
tenth
deicheamh
adj
the tenth one an deicheamh fear/tè
Cuspair: Matamataig
term
teirm
n(f)
term - teirm(e) scterms - teirmean iom
general term teirm choitcheann
lowest term teirm as ìsle
x-term teirm-x
y-term teirm-y
Cuspair: Matamataig
tetrahedron
tetrahedron
n(m)
tetrahedron - tetrahedron sctetrahedrons - tetrahedra iom
Cuspair: Matamataig
theorem
teoram
n(f)
theorem - teoram sctheorems - teoraman iom
reverse theorem ais-theoram
converse theorem ais-theoram
converse theorem of Pythagoras ais-theoram Phythagoras
Pythagoras' theorem teoram Phythagoras
binomial theorem teoram nan dà-theirmeach
Cuspair: Matamataig
thick
tiugh
adj
Cuspair: Matamataig
thicker
nas tighe
comp
Cuspair: Matamataig
thickest
as tighe
sup
Cuspair: Matamataig
thickness
tighead
n(m)
thickness - tigheid scthicknesses - tigheadan iom
Cuspair: Matamataig
thickness
tiughad
n(m)
thickness - tiughaid scthicknesses - tiughadan iom
Cuspair: Matamataig
thin
tana
adj
Cuspair: Matamataig
thinner
nas taine
comp
Cuspair: Matamataig
thinnest
as taine
sup
Cuspair: Matamataig
third
treas(amh)
n(m)
third - treas(aimh) scthirds - treas(amh)an iom
two thirds dà threas(amh)
Cuspair: Matamataig
third
treasamh
adj
in third place san treasamh àite
the third one an treasamh fear
Cuspair: Matamataig
third
trian
n(m)
third - trian sc
two thirds dà thrian
Cuspair: Matamataig
third
trìtheamh
adj
in third place san trìtheamh àite (3rd - 3mh)
Cuspair: Matamataig
third
treas
adj
in third place san treas àite
the third one an treas fear
third party insurance àrachas treas-partaidh
Third Summary An Treas Geàrr-chunntas
Cuspair: Matamataig
third
trìtheamh
n(m)
third - trìtheimh scthirds - trìtheamhan iom
two thirds dà thrìtheamh
Cuspair: Matamataig
thirteen
trì-deug
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
thirtieth
tritheadamh
adj
the thirtieth one an tritheadamh fear/tè
Cuspair: Matamataig
thirty
trithead
n(f) / adj
thirty-one trithead 's a h-aon
thirty-two trithead 's a dhà
Cuspair: Matamataig
thousand
mìle
n(f)
thousand - mìle scthousands - mìltean iom
The Thousand Sections Roinnean nam Mìltean
Cuspair: Matamataig
thousand
mìle
adj
hundred thousand welcomes ceud mìle fàilte
hundred thousand ceud mìle
Cuspair: Matamataig
thousandth
mìleamh
n(m/f)
thousandth - mìleimh scthousandths - mìleamhan iom
Cuspair: Matamataig
three
trì
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
three-dimensional
trì-sheallach
adj
3 dimensional solid cruth trì-sheallach
3d 3sh
Cuspair: Matamataig
tile
leacaich
vb
tile the plane leacaich an raon
Cuspair: Matamataig
tile
leac
n(f)
tile - lice sctiles - leacan iom
Cuspair: Matamataig
tiling
a' leacadh
vb n
Cuspair: Matamataig
tiling
leacadh
n(m)
tiling - leacaidh sctilings - leacaidhean iom
tiling pattern pàtran-leacaidh
Cuspair: Matamataig
time
ùine
n(f)
time - ùine sctimes - ùineachan iom
Cuspair: Matamataig
time
uair
n(f)
time - uarach sctimes - uairean iom
arrival time àm ruigsinn
half past leth-uair an dèidh
what is the time? dè an uair a tha e?
money, time and measure airgead, uair agus tomhas
24 hour 24-uarach
it is three o' clock tha e trì uairean
arrival time àm ruighinn
departure time àm fàgail
telling the time ag innse na h-uarach
telling the time ag innse dè an uair a tha e
timesheet clàr-ùine
Cuspair: Matamataig
time interval
beàrn tìde
n(m)
time interval - beàirn tìde sctime intervals - beàrnan tìde iom
Cuspair: Matamataig
time interval
beàrn ùine
n(m)
time interval - beàirn ùine sctime intervals - beàrnan ùine iom
Cuspair: Matamataig
times
uiread
n(f)
times - uiread sctimes - uireadean iom
2 times 3 makes 6 tha 2 uiread 3 a' dèanamh 6
times table clàr nan uireadan
3 times 3 makes 9 tha 3 uiread 3 a' dèanamh 9
Cuspair: Matamataig
times table
clàr nan uireadan
n(m)
Cuspair: Matamataig
timesheet
clàr-ùine
n(m)
timesheet - clàir-ùine sctimesheets - clàran-ùine iomtimesheets - clàir-ùine iom
Cuspair: Matamataig
timetable
clàr-ama
n(m)
timetable - clàir-ama sctimetables - clàran-ama iomtimetables - clàir-ama iom
timetable of events clàr-ama thachartasan
Cuspair: Matamataig
ton
tunna
n(m)
ton - tunna sctons - tunnaichean iom
Cuspair: Matamataig
tonne
tunna
n(m)
tonne - tunna sctonnes - tunnaichean iomtonnes - tunnachan iom
Cuspair: Matamataig
top
mullach
n(m)
top - mullaich sctops - mullaichean iom
top floor làr mullaich
Cuspair: Matamataig
total
iomlan
n(m)
total - iomlain sctotals - iomlain iom
Cuspair: Matamataig
total
iomlan
adj
total sum sùim iomlan
Cuspair: Matamataig
total
sùim
n(f)
total - suime sctotals - suimeannan iom
Cuspair: Matamataig
transformation
eadar-nochdadh
n(m)
transformation - eadar-nochdaidh sctransformations - eadar-nochdaidhean iom
angle, symmetry and transformation ceàrn, co-chothromachd agus eadar-nochdadh
Cuspair: Matamataig
transition
eadar-ghluasad
n(m)
transition - eadar-ghluasaid sctransitions - eadar-ghluasadan iom
Cuspair: Matamataig
translate
eadar-chàirich
vb
Cuspair: Matamataig
translating
ag eadar-chàireachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
translation
eadar-chàireachadh
n(m)
translation - eadar-chàireachaidh sctranslations - eadar-chàireachaidhean iom
translation symmetry co-chothomachd eadar-chàireachail
Cuspair: Matamataig
transpose
transpòs
vb
Cuspair: Matamataig
transposing
a’ transpòsadh
vb n
Cuspair: Matamataig
trapezium
trapesium
n(m)
trapezium - trapesium sctrapezia - trapesiuman iom
Cuspair: Matamataig
treble
trìobailte
n(m)
treble - trìobailte sctrebles - trìobailtean iom
Cuspair: Matamataig
treble
trìoblaich
vb
Cuspair: Matamataig
trebled
trìoblaichte
adj
Cuspair: Matamataig
trebling
a’ trìoblachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
trend
gluasad
n(m)
trend - gluasaid sctrends - gluasadan iom
trend graph graf-ghluasadan
Cuspair: Matamataig
trial and improvement
feuchainn is leasachadh
Cuspair: Matamataig
triangle
triantan
n(m)
triangle - triantain sctriangles - triantain iom
equilateral triangle triantan ionann-thaobhach
find the area of the triangle lorg farsaingeachd an triantain
isosceles triangle triantan co-chasach
obtuse-angled triangle triantan le ceàrn farsaing
properties of a triangle feartan triantain
right angled triangle triantan ceart-cheàrnach(ail)
scalene triangle triantan neo-chothromach
triangle faces aodainnean triantain
Cuspair: Matamataig
triangular
triantanach
adj
triangular based pyramid pioramaid le bonn triantanach
triangular face aodann triantanach
triangular numbers àireamhan triantanach
triangular prism priosam triantanach
Cuspair: Matamataig
trigonometry
triantanachd
n(f)
trigonometry - triantanachd sc
Cuspair: Matamataig
trinomial
abairt thrì-theirmeach
n(f)
\( 3x^2 − 3y^2 + 2 \) is a trinomial is e abairt thrì-theirmeach a tha ann an \( 3x^2 − 3y^2 + 2 \)
Cuspair: Matamataig
trinomial
trì-theirmeach
adj
Cuspair: Matamataig
trinomial
trì-theirmeach
n(m)
trinomial - trì-theirmich sctrinomials - trì-theirmich iom
factorise the trinomial \( 6k^2 + k - 70\) factaraich an trì-theirmeach \( 6k^2 + k - 70\)
trinomial expression abairt thrì-theirmeach
Cuspair: Matamataig
tripled
trìoblaichte
adj
Cuspair: Matamataig
trundle wheel
cuibheall-tomhais
n(f)
trundle wheel - cuibhle-tomhais sctrundle wheels - cuibhlean-tomhais iom
Cuspair: Matamataig
trundle wheel
roth-tomhais
n(m/f)
trundle wheel - roth-thomhais sctrundle wheels - rothan-tomhais iom
metre trundle wheel roth-tomhais meatair
Cuspair: Matamataig
turn
cuir mun cuairt
vb
Cuspair: Matamataig
turn
cuir car
vb
Cuspair: Matamataig
turn
cuairt
n(f)
turn - cuairt(e) scturns - cuairtean iom
full turn cuairt iomlan
half turn leth-chuairt
complete turn cuairt iomlan
full turn cuairt shlàn
Cuspair: Matamataig
turn
tionndaidh
vb
turn through 90° tionndaidh tro 90°
turn left tionndaidh gu do làimh chlì
turn right tionndaidh gu do làimh dheis
Cuspair: Matamataig
turn
car
n(m)
turn - car scturns - caran iom
anti-clockwise turn car tuathal
half turn leth-char
turns in multiples of 45° caran ann an iomadan de 45°
Cuspair: Matamataig
turning
a' cur mun cuairt
vb n
Cuspair: Matamataig
turning
a' tionndadh
vb n
Cuspair: Matamataig
turning
tionndadh
n(m)
turning - tionndaidh scturnings - tionndaidhean iom
turning point puing-tionndaidh
turning value luach-tionndaidh
Cuspair: Matamataig
turning
a' cur car
vb n
Cuspair: Matamataig
turning point
puing-tionndaidh
n(f)
turning point - puinge-tionndaidh scturning points - puingean-tionndaidh iom
maximum turning point puing-tionndaidh as àirde
minimum turning point puing-tionndaidh as ìsle
Cuspair: Matamataig
turning value
luach-tionndaidh
n(m)
turning value - luach-tionndaidh scturning values - luachan-tionndaidh (pl) iom
Cuspair: Matamataig
twelfth
an dara fear deug
adj
Cuspair: Matamataig
twelfth
an dara tè deug
adj
Cuspair: Matamataig
twelve
dhà-dheug
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
twentieth
ficheadamh
adj
the twentieth one am ficeadamh fear/tè
Cuspair: Matamataig
twentieth
ficheadamh
n(m)
twentieth - ficheadaimh sctwentieths - ficheadamhan iom
two twentieths dà fhicheadamh
Cuspair: Matamataig
twenty
fichead
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
two
dhà
n(f) / adj
Cuspair: Matamataig
two-dimensional (2d)
dà-sheallach (2sh)
adj
Cuspair: Matamataig
two-way
dà-shligheach
adj
two-way table clàr dà-shligheach
Cuspair: Matamataig
unequal
neo-chothromach
adj
unequal sharing riarachadh neo-chothromach
unequal sharing roinneadh neo-chothromach
Cuspair: Matamataig
unit
aonad
n(m)
unit - aonaid scunits - aonadan iom
non-standard units aonadan neo-àbhaisteach
repeating unit aonad-minig
to the nearest unit chun an aonaid as fhaisge
work unit aonad-obrach
astronomical units aonadan reultach (AR)
basic unit bun-aonad
hundreds, tens and units ceudan, deichean agus aonadan
square unit aonad ceàrnagach
unit vector bheactor-aonaid
Cuspair: Matamataig
unitary
aonadach
adj
the unitary method an dòigh aonadach
Cuspair: Matamataig
unlikely
neo-choltach
adj
most unlikely as neo-choltaiche
least likely as neo-choltaiche
Cuspair: Matamataig
value
luach
n(m)
value - luach scvalues - luachan iom
place value luach (a rèir) àite
turning value luach-tionndaidh
exact value luach mionaideach
find the values of x lorg na luachan aig x
list the possible values of x liost na luachan a tha comasach airson x
list the possible values of x liost na luachan a dh’fhaodadh a bhith aig x
possible values luachan a tha comasach
value added tax (VAT) cìs luach leasaichte (VAT)
Cuspair: Matamataig
variable
caochladair
n(m)
variable - caochladair scvariables - caochladairean iom
in 4x, 4 is the coefficient and x is the variable ann an 4x, is e 4 an co-èifeachdair agus x an caochladair
Cuspair: Matamataig
variation
caochladh
n(m)
variation - caochlaidh scvariations - caochlaidhean iom
Cuspair: Matamataig
variation
atharrachadh
n(m)
variation - atharrachaidh scvariations - atharrachaidhean iom
constant of variation cunbhal atharrachaidh
direct variation atharrachadh dìreach
joint variation co-atharrachadh
indirect variation atharrachadh neo-dhìreach
inverse variation atharrachadh neo-dhìreach
inverse variation atharrachadh inbhearsach
simultaneous variation atharrachadh co-amail
statement of variation fiosrachadh mu atharrachadh
Cuspair: Matamataig
vector
bheactor
n(m)
vector - bheactor scvectors - bheactoran iom
column vector colbh-bheactor
unit vector bheactor-aonaid
Cuspair: Matamataig
vertex
bheartaigs
n(f)
vertex - bheartaigs scvertices - bheartaigsean iom
Cuspair: Matamataig
vertex
gob
n(m)
vertex - guib scvertices - goban iomvertices - guib iom
Cuspair: Matamataig
vertical
bheartagail
adj
vertical line loidhne bheartagail
vertical height àirde bheartagail
vertical plane raon bheartagail
Cuspair: Matamataig
vertically opposite angles
ceàrnan mu choinneamh (a chèile)
Cuspair: Matamataig
view
sealladh
n(m)
view - seallaidh scviews - seallaidhean iom
back view cùl-shealladh
base view bonn-shealladh
front view sealladh-aghaidh
plan view plan-shealladh
side view sealladh-cliathaich
top view sealladh-mullaich
end view sealladh-cinn
Cuspair: Matamataig
visualise
faic nad inntinn
vb
Cuspair: Matamataig
visualise
dèan dealbh nad inntinn
vb
Cuspair: Matamataig
visualising
a' faicinn nad inntinn
vb n
Cuspair: Matamataig
volume
tomhas-lìonaidh
n(m)
volume - tomhais-lìonaidh scvolumes - tomhasan-lìonaidh iom
volume of revolution tomhas-lìonaidh cruth-cuartail
Cuspair: Matamataig
vortex
bhortaigs
n(f)
vortex - bhortaigs scvortices - bhortaigsean iom
Cuspair: Matamataig
weekly
seachdaineach
adj
Cuspair: Matamataig
weigh
cothromaich
vb
Cuspair: Matamataig
weigh
tomhais
vb
Cuspair: Matamataig
weighed
cothromaichte
adj
Cuspair: Matamataig
weighing
tomhas
n(m)
weighing - tomhais sc
Cuspair: Matamataig
weighing
a’ cothromachadh
vb n
Cuspair: Matamataig
weighing
a’ tomhas
vb n
Cuspair: Matamataig
weighing
cothromachadh
n(m)
weighing - cothromachaidh sc
Cuspair: Matamataig
weight
cuideam
n(m)
weight - cuideim scweights - cuideaman iom
gross weight cuideam iomlan
net weight cuideam lom
Cuspair: Matamataig
whole
slàn
adj
whole number àireamh shlàn
Cuspair: Matamataig
wide
leathann
adj
Cuspair: Matamataig
wider
nas leithne
comp
Cuspair: Matamataig
wider
nas leatha
comp
Cuspair: Matamataig
widest
as leithne
sup
Cuspair: Matamataig
widest
as leatha
sup
Cuspair: Matamataig
width
leud
n(m)
width - leòid scwidths - leudan iom
Cuspair: Matamataig
wingspan
rèis-sgèithe
n(f)
wingspan - rèis-sgèithe scwingspans - rèisean-sgèithe iom
Cuspair: Matamataig
work out
obraich a-mach
vb
work out the sum of these numbers obraich a-mach sùim nan àireamhan seo
Cuspair: Matamataig
working out
obrachadh
n(m)
working out - obrachaidh scworking out - obrachaidhean iom
show your working out seall d' obrachadh
Cuspair: Matamataig
x-axis
x-axis
n(m/f)
x-axis - x-axis scx-axes - x-axes iom
on the x-axis air an x-axis
Cuspair: Matamataig
x-term
teirm-x
n(f)
x-term - teirm-x scx-terms - teirmean-x iom
Cuspair: Matamataig
y-axis
y-axis
n(m/f)
y-axis - y-axis scy-axes - y-axes iom
air an y-axis on the y-axis
Cuspair: Matamataig
y-term
teirm-y
n(f)
y-term - teirm-y scy-terms - teirmean-y iom
Cuspair: Matamataig
yard
slat 
n(f)
yard - slait  scyards - slatan iom
Cuspair: Matamataig
yearly
bliadhnail
adj
yearly salary tuarastal bliadhnail
Cuspair: Matamataig
yield
toradh
n(m)
yield - toraidh scyields - toraidhean iom
Cuspair: Matamataig
zero
neoni
n(m) / adj
zero - neoni sczeros - neonithean iom
absolute zero dearbh neoni
Cuspair: Matamataig
zig-zag
fiaradh a-null ’s a-nall
n(m)
zig-zag - fiaraidh a-null ’s a-nall sczig-zags - fiaraidhean a-null ’s a-nall iom
Cuspair: Matamataig

 

Print Friendly and PDF