Logo: An Seotal

Mar deidheinn

An Seotal

’S e stòr-dàta briathrachais a tha anns ‘An Seotal’ a tha ag amas gu sònraichte air cuspairean a tha gan teagasg tro mheadhan na Gàidhlig san àrd-sgoil, ach fosgailte do luchd-cleachdaidh sam bith.

Tha am fiosrachadh a leanas anns an stòr-dàta:

  • Briathran a ghabhas rannsachadh bho Bheurla gu Gàidhlig agus bho Ghàidhlig gu Beurla
  • Fiosrachadh buntainneach eile, mar eisimpleir, gnè ainmearan, facail iomarra agus riochdan eile
  • Cuspair(ean) sgoile dham buin na briathran
  • Eisimpleirean cleachdaidh far a bheil sin iomchaidh
  • Fiosrachadh mu ghoireasan foghlaim Gàidhlig
  • Gabhaidh briathran a rannsachadh a rèir na h-aibidil agus cuspair
  • Tha an làrach gu tur dà-chànanach