Logo: An Seotal
Print Friendly and PDF


administrative
rianachail
adj
administrative law lagh rianachail
Cuspair: Nuadh-eòlas
civil
catharra
adj
civil rights còraichean catharra
civil rights movement gluasad nan còraichean catharra
civil rights campaign iomairt nan còraichean catharra
civil servant seirbheiseach catharra
civil service seirbheis chatharra
The Civil Service An t-Seirbheis Chatharra
civil engineering einnseanaireachd chatharra
civil procedure modh-obrach catharra
civil court cùirt chatharra
civil war cogadh catharra
civil law lagh catharra
civil liberty saorsa chatharra
Cuspair: Nuadh-eòlas
colonisation
tìreachas
n(m)
colonisation - tìreachais sc
international colonisation tìreachas eadar-nàiseanta
Cuspair: Nuadh-eòlas
constitutional
bun-reachdail
adj
constitutional law lagh bun-reachdail
Cuspair: Nuadh-eòlas
court case
cùis-lagha
n(f)
court case - cùise-lagha sccourt cases - cùisean-lagha iom
Cuspair: Nuadh-eòlas
European
Eòrpach
adj
European dimension sealladh Eòrpach
European Commission An Coimisean Eòrpach
European Parliament Pàrlamaid na h-Eòrpa
European Union An t-Aonadh Eòrpach
European development leasachadh Eòrpach
head of European development ceannard leasachadh Eòrpach
Cuspair: Nuadh-eòlas
government
riaghaltas
n(m)
government - riaghaltais scgovernments - riaghaltasan iom
systems of governments and states siostaman riaghaltasan agus stàitean
local government riaghaltas ionadail
Scotttish Government Riaghaltas na h-Alba
government policy poileasaidh riaghaltais
Cuspair: Nuadh-eòlasCoitcheann
law suit
casaid-cùirte
n(f)
law suit - casaid-cùirte sclaw suits - casaidean-cùirte iom
Cuspair: Nuadh-eòlas
legislative
reachdail
adj
legislative process pròiseas reachdail
Cuspair: Nuadh-eòlas
migration
imrich
n(f)
migration - imrich(e) scmigrations - imrichean iom
international migration imrich eadar-nàiseanta
rural-urban migration imrich bhailteil
Cuspair: Nuadh-eòlasCruinn-eòlasCoitcheann
Modern Studies
Nuadh-eòlas
n(m)
Modern Studies - Nuadh-eòlais sc
Modern Studies examination deuchainn Nuadh-eòlais
Modern Studies resources goireasan Nuadh-eòlais
Cuspair: Nuadh-eòlas
nation
dùthaich
n(f)
nation - dùthcha scnations - dùthchannan iom
law of nations lagh dhùthchannan
Cuspair: Nuadh-eòlas
parliament
pàrlamaid
n(f)
parliament - pàrlamaid(e) scparliaments - pàrlamaidean iom
the Scottish Parliament Pàrlamaid na h-Alba
the European Parliament Pàrlamaid na h-Eòrpa
Member of Parliament Ball Pàrlamaid
Member of the Scottish Parliament Ball Pàrlamaid na h-Alba
Member of the European Parliament Ball Pàrlamaid na h-Eòrpa
Act of Parliament Achd Pàrlamaid
Cuspair: Nuadh-eòlas
political
poilitigeach
adj
political science saidheans poilitigeach
political ethics beus-eòlas poilitigeach
civil and political rights còraichean catharra agus poilitigeach
political rights còraichean poilitigeach
political process pròiseas poilitigeach
political awareness mothachadh poilitigeach
political party partaidh poilitigeach
Cuspair: Nuadh-eòlas
right
còir
n(f)
right - còire scrights - còraichean iom
political rights còraichean poilitigeach
human rights còraichean a' chinne-daonna
UN Convention on the Rights of the Child Cùmhnantan UN air Còraichean Chloinne
UN Declaration of Human Rights Foillseachadh UN air Còraichean a' Chinne-daonna
civil rights còraichean catharra
civil rights movement gluasad nan còraichean catharra
civil rights campaign iomairt nan còraichean catharra
all rights reserved còraichean uile glèidhte
Cuspair: Nuadh-eòlas
senator
seanadair
n(m)
senator - seanadair scsenators - seanadairean iom
Cuspair: Nuadh-eòlas
socialism
sòisealachd
n(f)
socialism and related systems - sòisealachd agus siostaman co-cheangailte scsocialism - sòisealachd iom
Cuspair: Nuadh-eòlas
vote
bhòt
n(f)
vote - bhòta scvotes - bhòtaichean iom
result of the vote toradh na bhòta
Cuspair: Nuadh-eòlas
voting
bhòtadh
vb
Cuspair: Nuadh-eòlas
voting
bhòtadh
n(m)
voting - bhòtaidh sc
Cuspair: Nuadh-eòlas

 

Print Friendly and PDF