Logo: An Seotal
Print Friendly and PDF


appliance
inneal
n(m)
appliance - inneil scappliances - innealan iom
hardware and household appliances acfhainn agus innealan taighe
Cuspair: Teicnigeachd
architect
ailtire
n(m)
architect - ailtire scarchitects - ailtirean iom
Cuspair: Teicnigeachd
architectonic
ailtireach
adj
Cuspair: Teicnigeachd
architectural
ailtireachail
adj
architectural structure structar ailtireachail
Cuspair: Teicnigeachd
basin
mias
n(f)
basin - mias scbasin - mèise scbasins - miasan iom
Cuspair: Teicnigeachd
bath
amar
n(m)
bath - amair scbaths - amaran iom
Cuspair: Teicnigeachd
board
bòrd
n(m)
board - bùird scboards - bùird iom
drawing board bòrd deilbh
board clip cliop bùird
Cuspair: Teicnigeachd
brick
breige
n(m/f)
brick - breige scbricks - breigeachan iombricks - breigichean iom
Cuspair: Teicnigeachd
bricklayer
breigear
n(m)
bricklayer - breigeir scbricklayers - breigearan iom
Cuspair: Teicnigeachd
brickwork
breigearachd
n(f)
brickwork - breigearachd sc
Cuspair: Teicnigeachd
carpenter
saor
n(m)
carpenter - saoir sccarpenters - saoir iom
Cuspair: Teicnigeachd
carpentry
saorsainneachd
n(f)
carpentry - saorsainneachd sc
wood construction and carpentry obair-togail fiodha agus saorsainneachd
Cuspair: Teicnigeachd
clip
cliop
n(m)
clip - cliop scclip - cliopaichean iom
board clip cliop bùird
board clips cliopaichean bùird
Cuspair: Teicnigeachd
concrete
concrait
n(m/f)
concrete - concrait sc
Cuspair: Teicnigeachd
cork
àrc
n(f)
cork - àirce sccork - àrca sccorks - àrcan iom
Cuspair: Teicnigeachd
craft and design
ceàird agus deilbh
Cuspair: Teicnigeachd
cross-hatching
tar-sgàile
n(m)
cross-hatching - tar-sgàile sccross-hatchings - tar-sgàilean iom
Cuspair: Teicnigeachd
cross-section
tar-ghearradh
n(m)
cross-section - tar-ghearraidh sccross-sections - tar-ghearraidhean iom
Cuspair: Teicnigeachd
cross-section
tar-dhealbh
n(m)
cross-section - tar-dheilbh sccross-sections - tar-dhealbhan iom
Cuspair: TeicnigeachdCruinn-eòlas
cutting plane
loidhne-gearraidh
n(f)
cutting plane - loidhne-gearraidh sccutting planes - loidhnichean-gearraidh iom
Cuspair: Teicnigeachd
eaves
anainn
n(f)
eaves - anainn(e) sceaves - anainnean iom
Cuspair: Teicnigeachd
elevation
sealladh-àirde
n(m)
elevation - seallaidh-àirde scelevations - seallaidhean-àirde iom
end elevation sealladh-cinn
side elevation sealladh-cliathaich
Cuspair: Teicnigeachd
ellipse
eiliops
n(m)
ellipse - eiliops scellipses - eiliopsan iom
Cuspair: TeicnigeachdMatamataig
ferro-concrete
ferro-choncrait
n(m)
ferro-concrete - ferro-choncrait sc
Cuspair: Teicnigeachd
floorboard
bòrd-ùrlair
n(m)
floorboard - bùird-ùrlair scfloorboards - bùird-ùrlair iom
Cuspair: Teicnigeachd
foundation
stèidh
n(f)
foundation - stèidhe scfoundations - stèidhean iom
Cuspair: Teicnigeachd
graphite
graifit
n(m)
graphite - graifit scgraphites - graifitean iom
graphite pencil peansail graifit
Cuspair: Teicnigeachd
guideline
loidhne-stiùiridh
n(f)
guideline - loidhne-stiùiridh scguidelines - loidhnichean-stiùiridh iom
Cuspair: Teicnigeachd
insulation
teas-dhìon
n(m)
insulation - teas-dhìon sc
cavity wall insulation stuth teas-dhìonach airson a' bhalla
Cuspair: Teicnigeachd
joiner
saor
n(m)
joiner - saoir scjoiners - saoir iom
Cuspair: Teicnigeachd
joinery
saorsainneachd
n(f)
joinery - saorsainneachd sc
Cuspair: Teicnigeachd
joist
sail
n(f)
joist - saile scjoists - sailthean iom
Cuspair: Teicnigeachd
junction
ceangal
n(m)
junction - ceangail scjunctions - ceangalan iom
Cuspair: Teicnigeachd
line
loidhne
n(f)
line - loidhne sclines - loidhnichean iom
straight line loidhne dhìreach
base line bun-loidhne
height line loidhne-àirde
ground line loidhne-grunnd
datum line loidhne-dàtaim
construction line loidhne-togail
hidden line loidhne fhalaichte
feint line loidhne aotrom
centre line loidhne-meadhain
Cuspair: Teicnigeachd
lumber
fiodh
n(m)
lumber - fiodha sc
lumber processing giullachd fiodha
Cuspair: Teicnigeachd
outline
cruth-dhealbh (3sh)
n(m)
outline - cruth-dheilbh (3D) scoutlines - cruth-dhealbhan (3D) iom
Cuspair: Teicnigeachd
perpendicular
inghearach 
adj
Cuspair: Teicnigeachd
perspective
buaidh-astair
n(f)
perspective - buaidh-astair scperspectives - buaidh-astairean iom
1 point perspective buaidh-astair aon-phuingeach 
2 point Perspective buaidh-astair dà-phuingeach 
Cuspair: Teicnigeachd
pictorial
pictearail
adj
pictorial drawing dealbh pictearail
Cuspair: Teicnigeachd
plan
plana 
n(m)
plan - plana  scplans - planaichean iom
block plan plana bloc
location plan plana-suidheachaidh
site plan plana-làraich
floor plan plana-làir
Cuspair: Teicnigeachd
planometer
rèidh-phleit
n(f)
planometer - rèidh-phleit(e) scplanometers - rèidh-phleitean iom
Cuspair: Teicnigeachd
planometric
rèidh-phleiteach
adj
Cuspair: Teicnigeachd
plaster
sglàib
n(f)
plaster - sglàib scplaster - sglàibean iom
Cuspair: Teicnigeachd
plaster
sglàibrich
vb
Cuspair: Teicnigeachd
plasterer
sglàibeadair
n(m)
plasterer - sglàibeadair scplasterers - sglàibeadairean iom
Cuspair: Teicnigeachd
projection
sealladh
n(m)
projection - seallaidh scprojections - seallaidhean iom
orthographic projection sealladh ortografach 
oblique projection claon-shealladh 
Cuspair: Teicnigeachd
radiator
rèididheatar 
n(m)
radiator - rèidhidheatair  scradiators - rèididheataran iom
Cuspair: Teicnigeachd
render
sglàib
n(f)
render - sglàib scrender - sglàibean iom
Cuspair: Teicnigeachd
render
sglàibrich
vb
Cuspair: Teicnigeachd
roof
mullach
n(m)
roof - mullaich scroofs - mullaichean iomroofs - mullaich iom
roof covering còmhdach mullaich
slate roof mullach sglèat
thatch roof mullach tughaidh
dome roof cuach-mhullach
Cuspair: Teicnigeachd
rule
rùilear
n(m)
rule - rùileir scrules - rùilearan iom
horizontal rule rùilear còmhnard
steel rule rùilear stàilinn
Cuspair: Teicnigeachd
screw
sgriubha
n(m/f)
screw - sgriubha scscrews - sgriubhaichean iom
length of the screw fad an sgriubha
Cuspair: Teicnigeachd
screwdriver
sgriubhaire
n(m)
screwdriver - sgriubhaire scscrewdrivers - sgriubhairean iom
handle of the screwdriver làmh an sgriubhaire
Cuspair: Teicnigeachd
set square
seat-sgueathar
n(m)
set square - seat-sgueathair scset squares - seat-sgueathraichean iom
45 Degree Set Square seat-sgueathar 45 puing
60/30 Degree Set Square seat-sgueathar 60/30 puing
Cuspair: Teicnigeachd
shade
dubhradh
n(m)
shade - dubhraidh scshades - dubhraidhean iom
Cuspair: Teicnigeachd
shading
dubhradh
n(m)
put shading on the diagram cuir dubhradh air an diagram
Cuspair: Teicnigeachd
sink
sinc
n(m/f)
sink - since scsinks - sincean iomsinks - sinceachan iom
heat sink sinc-teas
Cuspair: Teicnigeachd
socket
bun-dealain
n(m)
socket - bun-dealain scsockets - bunan-dealain iom
Cuspair: Teicnigeachd
socket
socaid
n(f)
socket - socaid(e) scsockets - socaidean iom
Cuspair: Teicnigeachd
stone
clach
n(f)
stone - cloiche scstones - clachan iom
Stone Age Linn na Cloiche
quarried stone clach cuaraidh
Cuspair: TeicnigeachdSaidheansCruinn-eòlas
stonemason
clachair
n(m)
stonemason - clachair scstonemasons - clachairean iom
Cuspair: Teicnigeachd
stonework
clachaireachd
n(f)
stonework - clachaireachd sc
Cuspair: Teicnigeachd
surface
uachdar
n(m)
surface - uachdair scsurfaces - uachdaran iom
surface development leasachadh uachdair
Cuspair: Teicnigeachd
T-square
T-sgueathar
n(m)
T-square - T-sgueathair scT-squares - T-sgueathraichean iom
Cuspair: Teicnigeachd
Technical
Teicnigeachd
n(f)
Technical - Teicnigeachd sc
Technical resource goireas Teicnigeachd
Technical class clas Teicnigeachd
Technical terminology briathrachas Teicnigeachd
Cuspair: Teicnigeachd
valve
bhailbh
n(m/f)
valve - bhailbh scvalves - bhailbhean iom
in-line valve bhailbh in-loidhne
Cuspair: Teicnigeachd
view
sealladh
n(m)
view - seallaidh scviews - seallaidhean iom
exploded view sealladh spreadhte
Cuspair: Teicnigeachd
wall
balla
n(m)
wall - balla scwalls - ballachan iomwalls - ballaichean iom
cavity wall balla dùbailte
Cuspair: Teicnigeachd
wash basin
mias
n(f)
wash basin - mias scwash basin - mèise scwash basins - miasan iom
Cuspair: Teicnigeachd
WC
WC
n(m)
WC - WC scWCs - WCan iom
Cuspair: Teicnigeachd
wood
fiodh
n(m)
wood - fiodha sc
wood products bathar fiodha
wood processing giullachd fiodha
adiabatic wood fiodh adiabataig
wood construction obair-togail fiodha
hardwood cruaidh-fhiodh
Cuspair: Teicnigeachd

 

Print Friendly and PDF