Logo: An Seotal

Facail a’ tòiseachadh le:

Facail a’ tòiseachadh le

f
p.m
adv
Subject: Mathematics
facal
word
n(m)
facail - word poss cwords - facail plwords - faclan pl
ceist-teacsa word problem
facal air an fhacal word for word
facal-faire password
Subject: Language
facal-faire
password
n(m)
facail-faire - password poss cpasswords - facail-faire pl
cuir a-steach dearbh-aithneachadh facal-faire enter password authentication
cuir a-steach facal-faire enter password
dearbh-aithneachadh facal-faire password authentication
mèirleach facal-faire password stealer
obair mèirleach facal-faire work of password stealer
seo d' fhacal-faire here is your password
Subject: Computing
facaltaidh
faculty
n(f)
facaltaidh - faculty poss cfaculties - facaltaidhean pl
deadhan facaltaidh nan ealain dean of the faculty of arts
facaltaidh gnothachais agus chur-seachadan faculty of business and leisure
oifigear facaltaidh faculty officer
Subject: General
Fachabair
Fochabers
bùthan Fhachabair shops of Fochabers
Subject: Geography
faclair
dictionary
n(m)
faclair - dictionary poss cdictionaries - faclairean pl
catalogan fhaclairean dictionary catalogues
faclairean Beurla English dictionaries
Subject: General
factar
factor
n(m)
factair - factor poss cfactors - factaran pl
factar àbhaisteach proper factor
factar cumanta common factor
factar cumanta as àirde (fcà) highest common factor
factar cumanta as ìsle (fcì) lowest common factor
factar na farsaingeachd area factor
factar-sgèile scale factor
factar-sìnidh stretch factor
iomadan, factaran agus prìomhan multiples, factors and primes
prìomh fhactaran prime factors
Subject: Mathematics
factar
factor
n(m)
factair - factor poss cfactors - factaran pl
factar daonna human factor
factar fiosaigeach physical factor
Subject: GeographyGeneral
factar(ach)adh
factorisation
n(m)
factarachaidh - factorisation poss cfactorisations - factarachaidhean pl
Subject: Mathematics
factaraich
factorise
vb
factaraich an trì-theirmeach \( x^2 + 5x + 6 \) factorise the trinomial \( x^2 + 5x + 6 \)
Subject: Mathematics
factaraichte
factorised
adj
factaraichte gu h-iomlan fully factorised
Subject: Mathematics
fad-bheatha
lifelong
adj
ceannard ionnsachadh fad-bheatha head of lifelong learning
ionnsachadh fad-bheatha lifelong learning
Subject: General
fada
long
adj
roinneadh fada long division
Subject: Mathematics
fàg
exit
vb
fàg is dùin exit and close
Subject: Computing
fàg brath
post
vb
Subject: Computing
faic nad inntinn
visualise
vb
Subject: Mathematics
faicsinneachd
visibility
n(f)
faicsinneachd - visibility poss c
Subject: GeographyGeneral
faid
length
n(f)
faid(e) - length poss clengths - faidean pl
a dh'fhaid in length
de fhaid in length
faidean ceàrnagaichte squared lengths
sgrìobh faid thuairmseach write an approximate length
Subject: Mathematics
faid
duration
n(m)
faid - duration poss cdurations - faidean pl
Subject: Music
faid
length
n(f)
faide - length poss clengths - faidean pl
tomhas an fhaide measure of the length
Subject: Music
fàidh
prophet
n(m)
fàidhe - prophet poss cprophets - fàidhean pl
fàidhean brèige false prohphets
Subject: Religious and Moral Education
fàidheil
prophetic
adj
leabhraichean fàidheil an t-Seann Tiomnaidh prophetic books of the Old Testament
Subject: Religious and Moral Education
faidhle
file
n(f)
faidhle - file poss cfiles - faidhleachan pl
ainm-faidhle file name
faidhle coimpiutair computer file
fòrmat faidhle file format
fòrmatan faidhle file formats
Subject: Computing
faigh iasad
take out a loan
vb
Subject: Mathematics
faigh iasad
borrow
vb
faigh airgead air iasad bhon bhanca borrow money from the bank
Subject: Mathematics
failbhean na cluaise
earlobe
n(m)
failbhean na cluaise - earlobe poss cearlobes - failbheanan nan cluasan pl
Subject: Science
fàileadh-bodhaig
B.O.
n(m)
fàileidh-bodhaig - B.O. poss cB.O. - fàileidhean-bodhaig pl
Subject: Personal and Social Education
faileas
reflection
n(m)
faileis - reflection poss creflections - faileasan pl
Subject: Mathematics
faileas
shadow
n(m)
faileis - shadow poss cshadows - faileasan pl
Subject: General
faileas-sgàthain
image
n(m)
faileis-sgàthain - image poss cimages - faileasan-sgàthain pl
Subject: Mathematics
faileas-sgàthain
reflection
n(m)
faileis-sgàthain - reflection poss creflections - faileasan-sgàthain pl
co-chothromachd faileis-sgàthain reflection symmetry
Subject: Mathematics
fàilteachas
front of house
n(m)
fàilteachais - front of house poss c
àrd-rianaire fàilteachais senior front of house administrator
rianaire fàilteachais front of house administrator
Subject: General
Fair Isle
Fair Isle
n(m)
fighe Fair Isle Fair Isle knitting
Subject: Geography
fairdeal
invoice
n(m)
fairdeil - invoice poss cinvoices - fairdealan pl
Subject: Mathematics
fàire
horizon
n(f)
fàire - horizon poss chorizons - fàirean pl
Subject: Science
faireachdainn
emotion
n(f)
faireachdainn - emotion poss cemotions - faireachdainnean pl
lèirsinn, gluasad, faireachdainn agus dealas perception, movement, emotions and drive
Subject: General
Fairtrade
Fairtrade
n(f)
Subject: General
faisg-dhùblachadh
near-double
n(m)
faisg-dhùblachaidh - near-double poss cnear-doubles - faisg-dhùblaichean pl
Subject: Mathematics
faisg-iomad
near-multiple
n(m)
faisg-iomaid - near-multiple poss cnear-multiples - faisg-iomadan pl
Subject: Mathematics
fàisneachail
divinatory
adj
eòlas-sgrìobhaidh fàisneachail divinatory graphology
Subject: General
fàl-feòir
grass verge
n(m)
fàil-feòir - grass verge poss cgrass verges - fàil-feòir pl
Subject: Geography
falaisg
muirburn
n(f)
falaisg muirburn
Subject: Geography
falamh
vacant
adj
bùth fhalamh vacant shop
rumannan falamh vacant rooms (eg in a hotel)
Subject: General
falamh na b(h)roinn
hollow
adj
Subject: Mathematics
fallaineachd
fitness
n(f)
fallaineachd - fitness poss c
Subject: Physical Education
fallainn
mantle
n(f)
fallainn(e) - mantle poss cmantles - fallainnean pl
Subject: Science
falmhachadh-sluaigh
evacuation
n(m)
falmhachaidh-sluaigh - evacuation poss c
plana falmhachaidh-sluaigh evacuation plan
Subject: GeographyGeneral
famh
mole
n(m/f)
faimh - mole poss cmoles - faimh plmoles - famhan pl
famh òir a' Ghranndaich Grant's golden mole
Subject: Science
fànas
space
n(m)
fànais - space poss c
còmhdhail fànais space transportation
Subject: Science
fantasia
fantasia
n(m)
fantasia - fantasia poss cfantasias - fantasiathan pl
Subject: Music
faoileag
seagull
n(f)
faoileig - seagull poss cseagulls - faoileagan pl
Subject: Science
Faoilleach
January
n(m)
Faoillich - January poss c
17 Faoilleach 17 January
17mh (Am) Faoilleach 17th of January
am Faoilleach January
an 17mh den Fhaoilleach 17th of January
an seachdamh latha deug dhen Fhaoilleach the seventeenth of January
Faoi Jan
latha anns an Fhaoilleach a day in January
meadhan an Fhaoillich middle of January
Subject: General
Faoilteach
January
n(m)
Faoiltich - January poss c
am Faoilteach January
Faoi Jan
latha anns an Fhaoilteach a day in January
meadhan an Fhaoiltich middle of January
Subject: General
far a' chladaich
offshore
n phr
eileanan far a' chladaich offshore islands
Subject: Geography
far-loidhne
offline
adj
ann am modh far-loidhne in offline mode
cuideachadh far-loidhne offline help
modh far-loidhne offline mode
obraich far-loidhne work offline
Subject: Computing
Farfar
Forfar
muinntir Fharfair people of Forfar
Subject: Geography
Farrais
Forres
baile Fharrais town of Forres
Subject: Geography
farsaing
obtuse
adj
ceàrn farsaing obtuse angle
triantan le ceàrn farsaing obtuse-angled triangle
Subject: Mathematics
farsaingeachd
breadth
n(f)
farsaingeachd - breadth poss cbreadths - farsaingeachdan pl
farsaingeachd chuspairean breadth of subjects
Subject: General
farsaingeachd
area
n(f)
farsaingeachd - area poss careas - farsaingeachdan pl
factar farsaingeachd area factor
farsaingeachd cearcaill area of a circle
farsaingeachd-raoin surface area
farsaingeachd-uachdair surface area
lorg farsaingeachd an triantain find the area of the triangle
obraich a-mach farsaingeachd-uachdair a' chiùb work out the surface area of the cube
Subject: Mathematics
fàs na gealaich
wax
n phr
a' ghealach a' fàs the waxing moon
tha fàs na gealaich gu bhith seachad the wax of the moon is almost finished
Subject: Science
fàs-bheairt
organism
n(f)
fàs-bheairt - organism poss corganisms - fàs-bheairtean pl
eachdraidh nàdarra fhàs-bheairtean natural history of organisms
Subject: Science
fàs-bheairteach
organic
adj
bathar fàs-bheairteach organic products
ceimigeachd fhàs-bheairteach organic chemistry
teicneòlas bathar fàs-bheairteach technology of organic products
Subject: ScienceGeography
fàs-bheatha
vegetation
n(f)
fàs-bheatha - vegetation poss c
Subject: Geography
fàsach
desert
n(m/f)
fàsaich - desert poss cdeserts - fàsachean pldeserts - fàsaichean pl
fàsach f(h)uar cold desert
Subject: Geography
fàsachadh
desertification
n(m)
fàsachaidh - desertification poss c
sìor-fhàsachadh spiral desertification
Subject: Geography
fasgadh
shelter
n(m)
fasgaidh - shelter poss cshelters - fasgaidhean pl
crios-fasgaidh shelter belt
Fasgadh Anderson Anderson Shelter
fasgadh èiginn emergency shelter
fasgadh ionnsaigh-adhair air raid shelter
Subject: General
favela
favela
n(m)
favela - favela poss cfavela - favelathan pl
Subject: Geography
feabhasach
superlative
adj
buadhair feabhasach superlative adjective
Subject: Language
feachd
force
n(m/f)
feachd - force poss cforces - feachdan pl
feachdan adhair air forces
feachdan coisridh infantry forces
feachdan eachraidh mounted forces
feachdan mara sea forces
feachdan speisealta specialised forces
Subject: General
feadag
whistle
n(f)
feadaig(e) - whistle poss cwhistles - feadagan pl
feadag adhairce horn whistle
fìdeag penny whistle
Subject: Music
feallsanachd
philosophy
n(f)
feallsanachd - philosophy poss cphilosophies - feallsanachdan pl
feallsanachd agus saidhceòlas philosophy and psychology
feallsanachd agus teòiridh philosophy and theory
feallsanachd agus teòiridh creideimh philosophy and theory of religion
feallsanachd an t-seann Aonaidh Shobhietich philosophy of former Soviet Union
feallsanachd ann an ceàrnaidhean eile philosophy in other geographic areas
feallsanachd àrsaidh, nam meadhan-aoisean agus na h-àird an ear ancient, medieval and eastern philosophy
feallsanachd bhreitheil critical philosophy
feallsanachd ealain fhìnealta agus maiseachaidh philosophy of fine and decorative arts
feallsanachd Eileanan Bhreatainn philosophy of British Isles
feallsanachd Epicùrach Epicurean philosophy
feallsanachd meadhan-aoiseil na h-àird an iar medieval western philosophy
feallsanachd na h-àird an ear eastern philosophy
feallsanachd nàdarra natural philosophy
feallsanachd nuadh modern philosophy
feallsanachd nuadh na h-àird an iar modern western philosophy
feallsanachd Stoic Stoic philosophy
feallsanachdan Arastotalach Aristotelian philosophy
feallsanachdan Greugach ro-Shocratach pre-Socratic Greek philosophies
feallsanachdan Platonach Platonic philosophies
feallsanachdan Skeptic agus Nuadh-phlatonach Skeptic and Neoplatonic philosophies
teòiridh feallsanachd theory of philosophy
Subject: General
feallsanachd Bhergson
Bergsonism
n phr
feallsanachd Bhergson agus toinisg Bergsonism and intuitionism
Subject: General
feallsanachd co-dhùnaidh
induction
n phr
Subject: General
feallsanachd mothachaidh
sensationalism
n phr
Subject: General
feallsanachd mu chrìoch na cruinne
eschatology
n phr
Subject: Religious and Moral Education
feallsanachd nàdair
naturalism
n phr
feallsanachd nàdair agus siostaman co-cheangailte naturalism and related systems
Subject: General
feallsanachd teagaisg
pedagogy
n phr
Subject: General
feallsanachd tuigse
deduction
n phr
Subject: General
feallsanachdail
philosophical
adj
ceistean feallsanachdail philosophical questions
eòlas creideimh, moraltachd agus feallsanachd religious, moral and philosophical studies
feallsanachdan sònraichte specific philosophical schools
luchd-leantainn fheallsanachdan eadar-dhealaichte philosophical schools of thought
siostaman feallsanachd eile other philosophical systems
Subject: General
feamainist
feminist
n(m)
feamainist - feminist poss cfeminists - feamainistean pl
Subject: General
fear-tàileisg
chessman
fir-tàileisg - chessman poss cchessmen - fir-tàileisg pl
Fir-tàileisg Leòdhais Lewis Chessmen
Subject: History
fearalas
virility
n(m)
fearalais - virility poss c
Subject: GeographySciencePersonal and Social Education
fearann
land
n(m)
fearainn - land poss c
ath-leasachadh fearainn land reform
cleachdadairean-fearainn dùthchail rural land users
cleachdadh-fearainn land use
còmhstri cleachdadh-fearainn land use conflict
fearann coillteach woodland
fearann dùthchail rural land
fearann iomaill marginal land
goireasan fearainn land resources
grant fearann coillteach woodland grant
iomall-thalamh marginal land
luach fearainn land value
sònaichean cleachdadh-fearainn land use zones
Subject: Geography
fearann coillteach
woodland
n phr
grant fearann coillteach woodland grant
Subject: Geography
feart
property
n(m)
fearta - property poss cproperties - feartan pl
feartan agus feuman properties and uses
Subject: General
feart
property
n(m)
fearta - property poss cproperties - feartan pl
Feartan Sgrion no Feartan Taisbeanaidh (a rèir suidheachadh) Display Properties
Subject: Computing
feart
feature
n(m)
fearta - feature poss cfeatures - feartan pl
feart fiosaigeach physical feature
feartan-tasgaidh depositional features
feartan-tasgaidh costail coastal depositional features
feartan-tìre landscape features
Subject: GeneralGeography
feart
property
n(m)
fearta - property poss cproperties - feartan pl
feartan chumaidhean 2D agus nithean 3D properties of 2D shapes and 3D objects
feartan triantain properties of a triangle
Subject: Mathematics
feart
property
n(m)
fearta - property poss cproperties - feartan pl
feart cloiche teinntich igneous rock property
feartan neo-aithnichte unknown properties
Subject: Science
feart
attribute
n(f)
fearta - attribute poss cattributes - feartan pl
bith, nàdar agus feartan Dhè existence, knowablility and attributes of God
Subject: Religious and Moral Education
feart
characteristic
n(m)
feart - characteristic poss ccharacteristics - feartan pl
diofar fheartan different characteristics
Subject: General
feart-tìre
landform
n(m)
feart-tìre - landform poss clandforms - feartan-tìre pl
Subject: Geography
feartan uachdair
surface features
n phr
Subject: Geography
fèath
still calm
n(m/f)
fèatha - still calm poss ccalm periods - fèathan pl
Subject: Geography
feidse
fetch
n(m)
feidse - fetch poss cfetches - feidsean pl
Subject: Geography
fèill
festival
n(f)
fèille - festival poss cfestivals - fèilltean pl
Fèill Ionnsachaidh na h-Alba Scottish Learning Festival
Subject: General
fèin
self
pron
ag obair air a ceann fhèin self-employed (female)
ag obair air a cheann fhèin self-employed (male)
an fhèin the self
fèin-mheasadh self-assessment
fèin-mhìneachail self-explanatory
oibriche air a cheann fhèin self-employed person
Subject: General
fèin-choltach
self-similar
adj
Subject: Mathematics
fèin-choltas
self-similarity
n(m)
fèin-choltais - self-similarity poss cself-similarities - fèin-choltasan pl
Subject: Mathematics
fèin-obrachail
automatic
adj
Subject: Computing
fèineil
selfish
adj
Subject: Personal and Social Education
fèis
festival
n(f)
fèise - festival poss cfestivals - fèisean pl
Fèisean nan Gàidheal Fèisean nan Gàidheal
Subject: General
feise
sex
n(f)
feise - sex poss c
beus-eòlas feise agus ginidh ethics of sex and reproduction
eòlas gnèitheachais agus dhàimhean sex and relationships education
Subject: Personal and Social Education
fèith
muscle
n(f)
fèith(e) - muscle poss cmuscles - fèithean pl
fèithean clèibhe intercostal muscles
Subject: Science
fèith-fala
vein
n(f)
fèithe-fala - vein poss cveins - fèithean-fala pl
fèith-fala na h-imleig umbilical vein
Subject: Science
fèith-lùthaidh
tendon
n(f)
fèith-lùthaidh - tendon poss ctendons - fèithean-lùthaidh pl
Subject: Science
fèitheach
veinous
adj
Subject: Science
fèitheag
capillary
n(f)
fèitheig(e) - capillary poss ccapillaries - fèitheagan pl
Subject: Science
fèitheagach
capillary
adj
siostam fèitheagach capillary system
Subject: Science
feòil-itheadair
carnivore
n(m)
feòil-itheadair - carnivore poss ccarnivores - feòil-itheadairean pl
Subject: Science
feòrag
squirrel
n(f)
feòraig - squirrel poss csquirrels - feòragan pl
feòrag ghlas grey squirrel
feòrag ruadh red squirrel
feòrag-thalmhainn ground squirrel
Subject: Science
fermium
fermium
n(m)
fermium - fermium poss c
Subject: Science
ferro-choncrait
ferro-concrete
n(m)
ferro-choncrait - ferro-concrete poss c
Subject: Technical
feuchainn is leasachadh
trial and improvement
Subject: Mathematics
feum
use
n(m/f)
feuma - use poss cuses - feuman pl
feartan agus feuman properties and uses
Subject: General
feumalach
utilitarian
adj
Subject: Religious and Moral Education
feumalaiche
utilitarian
n(m)
feumalaiche - utilitarian poss c
Subject: Religious and Moral Education
feur
grass
n(m)
feòir - grass poss cgrasses - feuran pl
achadh feòir field of grass
bileag feòir blade of grass
fàl-feòir grass verge
muran marram grass
Subject: ScienceGeography
feur fodraidh
hay
n phr
Subject: Geography
feusgan
mussel
n(m)
feusgain - mussel poss cmussels - feusgain pl
àrach fheusgan mussel farming
Subject: Geography
fiabhras
fever
n(m)
fiabhrais - fever poss cfevers - fiabhrasan pl
Subject: Personal and Social Education
fiacail
tooth
n(f)
fiacla - tooth poss cteeth - fiaclan pl
bàrr crown (of a tooth)
bruis-fhiaclan toothbrush
ciad-fhiaclan milk teeth
còs fiacail pulp cavity
cùlag wisdom tooth
fiacail-carbaid premolar
fiacail-crìche eye-tooth
fiacail-crìche canine tooth
fiacail-cùil molar
fiaclan fuadain false teeth
grodadh fhiaclan tooth decay
Subject: Science
fiacail-carbaid
premolar
fiacla-carbaid - premolar poss cpremolars - fiaclan-carbaid pl
Subject: Science
fiacail-crìche
eye-tooth
n(f)
fiacla-crìche - eye-tooth poss ceye-teeth - fiaclan-crìche pl
Subject: Science
fiacail-crìche
canine tooth
n(f)
fiacla-crìche - canine tooth poss ccanine teeth - fiaclan-crìche pl
Subject: Science
fiacail-cùil
molar
n(f)
fiacla-cùil - molar poss cmolars - fiaclan-cùil pl
Subject: Science
fiachan
debt
n(pl)
ann am fiachan in debt
Subject: GeographyGeneral
fiadh-bheatha
wildlife
n(f)
fiadh-bheatha - wildlife poss c
àrainn fiadh-bheatha wildlife habitat
Tèarmann Nàiseanta Fiadh-bheatha Artaigeach Arctic National Wildlife Reserve
Subject: Geography
fialaidh
benevolent
adj
Subject: General
fiamh-dhath 
tint
n(m)
fiamh-dhatha - tint poss ctints - fiamh-dhathan pl
Subject: Art
fiaradh
bias
n(m)
fiaraidh - bias poss cbiases - fiaraidhean pl
cuir fiaradh de 1.0 ri toradh an fhuincsean add a bias of 1.0 to the result of the function
Subject: Mathematics
fiaradh
distortion
n(m)
fiaraidh - distortion poss cdistortions - fiaraidhean pl
Subject: Music
fiaradh
tilt
n(m)
fiaraidh - tilt poss ctilts - fiaraidhean pl
fiaradh na Talmhainn tilt of the earth
meud an fhiaraidh extent of the tilt
Subject: Science
fiaradh
refraction
n(m)
fiaraidh - refraction poss crefractions - fiaraidhean pl
ceàrn-fiaraidh angle of refraction
fiaradh solais refraction of light
solas a’ fiaradh refraction of light
Subject: Mathematics
fiaradh
slant
n(m)
fiaraidh - slant poss cslants - fiaraidhean pl
air fhiaradh at an angle
air fiaradh slanting
Subject: Mathematics
fiaradh a-null ’s a-nall
zig-zag
n(m)
fiaraidh a-null ’s a-nall - zig-zag poss czig-zags - fiaraidhean a-null ’s a-nall pl
Subject: Mathematics
fiaraich
slant
vb
Subject: Mathematics
fiaraichte
biased
adj
Subject: Mathematics
fichead
twenty
n(f) / adj
Subject: Mathematics
fichead
score
n(f)
ficheid - score poss cscores - ficheadan pl
trì fichead ’s a deich three score and ten
Subject: Mathematics
ficheadamh
twentieth
adj
am ficeadamh fear/tè the twentieth one
Subject: Mathematics
ficheadamh
twentieth
n(m)
ficheadaimh - twentieth poss ctwentieths - ficheadamhan pl
dà fhicheadamh two twentieths
Subject: Mathematics
ficsean
fiction
n(m)
ficsein - fiction poss c
ficsean Fraingis French fiction
Subject: Language
fideach
salt marsh
n(m)
fidich - salt marsh poss csalt marshes - fidichean pl
Subject: Geography
fìdeag
penny whistle
n(f)
fìdeig - penny whistle poss cpenny whistles - fìdeagan pl
Subject: Music
fìdeag
whistle
n(f)
fìdeig - whistle poss cwhistles - fìdeagan pl
fìdeag penny whistle
fìdeag adhairce horn whistle
Subject: Music
Fìdsidh
Fiji
n(m/f)
Fhìdsidh - Fiji poss c
Poblachd Fhìdsidh Republic of Fiji
Subject: Geography
figear
figure
n(m)
figeir - figure poss cfigures - figearan pl
aon-fhigear single figure
ceist-fhigearan figure problem
comharra-clèithe ceithir-figearan four-figure grid reference
comharra-clèithe sia-figearan six-figure grid reference
cruth 3d figure
cùrsa trì-figearan three-figure bearing
dà-fhigear two-figure
figear as brìgheile most significant figure
figear brìgheil significant figure
figear singilte single figure
giorrachadh 5-figearan 5-figure summary
trì-figearan three-figure
Subject: Mathematics
figear
figure
n(m)
figeir - figure poss cfigures - figearan pl
faid an fhigeir length of the figure
notaichean ann am figear notes in figure
Subject: Music
figear
digit
n(m)
figeir - digit poss cdigits - figearan pl
aon-fhigear single digit
cairt-fhigearan digit card
figear singilte single digit
Subject: Mathematics
figear
numeral
n(m)
figeir - numeral poss cnumerals - figearan pl
figear àrdail cardinal numeral
figear òrdail ordinal numeral
figearan Ròmanach Roman numerals
Subject: Mathematics
figear
figure
n(m)
figeir - figure poss cfigures - figearan pl
figear 3sh 3d figure
Subject: Mathematics
figearail
digital
adj
cloc figearail digital clock
freumh figearail digital root
sùim figearail digital sum
toradh figearail digital product
uair fhigearail digital time
Subject: Mathematics
figearan Ròmanach
Roman numerals
n phr
Subject: Mathematics
fileamaid
filament
n(f)
fileamaid(e) - filament poss cfilaments - fileamaidean pl
Subject: Science
filleadh
layer
n(m)
fillidh - layer poss clayers - fillidhean pl
filleadh òson ozone layer
Subject: Geography
filleadh neo-ghiùlanach
depletion region
n phr
Subject: Geography
filleadh-leabachaidh
bedding plane
n(m)
fillidh-leabachaidh - bedding plane poss cbedding planes - fillidhean-leabachaidh pl
Subject: Geography
fìllte
compound
adj
clàr-cholbhan fillte compound bar chart
graf-cholbhan fillte compound bar graph
riadh fillte compound interest
Subject: Mathematics
finale
finale
n(f)
finale - finale poss cfinales - finaleathan pl
finale consairt concert finale
Subject: Music
fiodh
lumber
n(m)
fiodha - lumber poss c
giullachd fiodha lumber processing
Subject: Technical
fiodh
wood
n(m)
fiodha - wood poss c
bathar fiodha wood products
cruaidh-fhiodh hardwood
fiodh adiabataig adiabatic wood
giullachd fiodha wood processing
obair-togail fiodha wood construction
Subject: Technical
fiodhach
woody
adj
lusan fiodhach woody plants
Subject: General
fìon
wine
n(m)
fìona - wine poss c
fìon dearg red whine
fìon eadar-dhealaichte different wines
fìon geal white wine
fìon-geur vinegar
fìon-lios vineyard
Subject: Home Economics
fionnan-feòir
grasshopper
n(m)
fionnain-feòir - grasshopper poss cgrasshoppers - fionnain-feòir pl
grasshopper's long legs casan fada fionnain-feòir
Subject: Science
fionnarachadh
air-conditioning
n(m)
fionnarachaidh - air-conditioning poss c
teasachadh, èadhradh agus fionnarachadh heating, ventilating and air-conditioning
Subject: Science
fionnaraich
air-condition
vb
Subject: Science
Fionnlainn
Finland
n(f)
Fhionnlainn - Finland poss c
Poblachd Fhionnlainn Republic of Finland
Subject: Geography
Fionnphort
Fionnphort
aiseag Fhionnphoirt Fionnphort ferry
Subject: Geography
fìor
real
adj
fìor-àireamh real number
fìor-fhreumh real root
Subject: Mathematics
fìor-cheart
accurate
adj
Subject: Mathematics
fìor-uisge
freshwater
adj
carran fìor-uisge freshwater shrimp
iasg locha freshwater fish
Subject: Science
fios air ais
feedback
n(m)
fios air ais - feedback poss c
cleachd Glow airson fios air ais use Glow for feedback
Subject: General
fiosaigeach
physical
adj
factar fiosaigeach physical factor
feart fiosaigeach physical feature
Subject: Geography
Fiosaigs
Physics
n(m/f)
Fiosaigs - Physics poss c
clas Fiosaig Physics class
fiosaigs gnìomhach applied physics
fiosaigs nuadh modern physics
foirmlean fiosaigs physics formulae
Subject: Science
fiosrachadh
information
n(m)
fiosrachaidh - information poss c
cùl-fhiosrachadh background information
eagrachadh agus cleachdadh fiosrachaidh organising and using information
èisteachd airson fiosrachadh listening for information
fiosrachadh ginteil genetic information
fiosrachadh pearsanta personal information
iall fiosrachaidh information strand
ionad-fiosrachaidh information centre
làimhseachadh fiosrachaidh information handling
leughadh agus cleachdadh meadhanan fiosrachaidh eile reading and use of other information media
lorg agus cleachdadh fiosrachaidh finding and using information
neach-anailis siostaman fiosrachaidh information systems analyst
oifigear fiosrachaidh information officer
saidheansan fiosrachaidh information sciences
saorsa fiosrachaidh freedom of information
seirbheisean fiosrachaidh information services
sgilean fiosrachaidh agus litearrachd information skills and literacy
siostaman fiosrachaidh information systems
Subject: General
fìreanachadh
apologetics
n(m)
fìreanachaidh - apologetics poss c
fìreanachadh agus deasbaireachd apologetics and polemics
Subject: Religious and Moral Education
fìrinn
fact
n(f)
fìrinn(e) - fact poss cfacts - fìrinnean pl
fìrinnean co-cheangailte related facts
fìrinnean cur-ris addition facts
Subject: Mathematics
fìrinn
truth
n(f)
fìrinn(e) - truth poss ctruths - fìrinnean pl
ceithir fìrinnean uasal four noble truths
Subject: Religious and Moral Education
fiseadh
phishing
n(m)
fisidh - phishing poss cphishings - fisidhean pl
cleachd làrach-lìn fisidh use phishing website
làrach-lìn fisidh phishing website
Subject: Computing
fitheach
raven
n(m)
fithich - raven poss cravens - fithich pl
Subject: Science
fiùg
fugue
n(m)
fiùg - fugue poss cfugues - fiùgan pl
cuspair fiùg fugue subject
toiseach a' fiùg beginning of the fugue
Subject: Music
fiùgail
fugal
adj
ceòl fiùgail fugal music
Subject: Music
flaiseadh
flashing
n(m)
flaisidh - flashing poss cflashings - flaisidhean pl
Subject: Computing
flaitheanas
heaven
n(m)
flaitheanais - heaven poss c
Subject: Religious and Moral Education
flaitheas
heaven
n(m)
flaitheis - heaven poss c
Subject: Religious and Moral Education
flat
flat
adj
flat face aodann flat
Subject: Mathematics
flat
even
adj
Subject: Mathematics
flin
sleet
n(m)
fline - sleet poss c
Subject: Geography
flinne
sleet
n(m)
flinne - sleet poss c
Subject: Geography
fluaraid
fluoride
n(f)
fluaraid - fluoride poss c
calcium fluaraid calcium fluoride
haidridean fluaraid hydrogen fluoride
iterbium fluaraid ytterbium fluoride
sodium fluaraid sodium fluoride
Subject: Science
fluarain
fluorine
n(m)
fluarain - fluorine poss c
Subject: Science
flùr
flower
n(m)
flùir - flower poss cflowers - flùraichean pl
lusan comharraichte airson feartan agus fhlùraichean plants noted for characteristics and flowers
Subject: Science
fo ghealladh-pòsaidh
engaged
n phr
thug iad gealladh-pòsaidh they got engaged
Subject: General
fo mhulad
the blues
n phr
Subject: Personal and Social Education
fo-bhruthadh
subduction
n(m) / n
fo-bhruthaidh - subduction poss c
sòn fo-bhruthaidh subduction zone
Subject: Geography
fo-bhuidheann
subgroup
n(m/f)
fo-bhuidhinn - subgroup poss cfo-bhuidhne - subgroup poss csubgroups - fo-bhuidhnean pl
Subject: Mathematics
fo-cheann
sub heading
n(m)
fo-chinn - sub heading poss csub headings - fo-chinn pl
Subject: Computing
fo-chearclach
concave
adj
lionsa fo-chearclach concave lens
Subject: Science
fo-dhearg
infrared
adj
tachartasan fo-dhearg infrared phenomena
Subject: Science
fo-ghearradh
undercutting
n(m)
fo-ghearraidh - undercutting poss c
Subject: Geography
fo-làrach
subsite
n(f)
fo-làraich - subsite poss csubsites - fo-làraichean pl
Subject: Computing
fo-mhothachadh
subconscious
n(m)
fo-mhothachaidh - subconscious poss c
fo-mhothachadh agus staidean atharraichte subconscious and altered states
neo-mhothachadh agus fo-mhothachadh the unconscious and the subconscious
Subject: General
fo-mhothachail
subconscious
adj
Subject: General
fo-phlanaid
dwarf planet
n(m)
fo-phlanaid(e) - dwarf planet poss cdwarf planets - fo-phlanaidean pl
Subject: Science
fo-roinn
subdivide
vb
Subject: Mathematics
fo-roinneadh
subdivision
n(f)
fo-roinnidh - subdivision poss csubdivisions - fo-roinnidhean pl
Subject: Mathematics
fo-sgàil-bhrat
under canopy
n(m)
fo-sgàil-bhrat - under canopy poss c
Subject: Geography
fòcas
focus
n(m)
fòcas - focus poss cfoci - fòcasan pl
Subject: Geography
fodar
fodder crop
n(m)
fodair - fodder crop poss c
Subject: Geography
foghar
autumn
n(m)
foghair - autumn poss cautumns - foghair pl
co-fhad nan tràth foghair autumnal equinox
duilleagan an fhoghair autumn leaves
Subject: General
fogharadh
harvesting
vb n
Subject: Geography
foghlaim
educational
adj
co-òrdanaiche leasachadh foghlaim educational development coordinator
cuairtean foghlaim educational tours
neach-leasachaidh foghlaim educational developer
teicneòlaiche foghlaim educational technologist
Subject: General
foghlam
education
n(m)
foghlaim - education poss c
a' cur ri foghlam àrd-sgoile enhancing secondary school education
a' cur taic ri foghlam bun-sgoile agus nas tràithe supporting primary and lower education
cùisean poileasaidh ann am foghlam policy issues in education
Duaisean Foghlaim na h-Alba Scottish Education Awards
Eòlas Corporra Physical Education
Eòlas Creideimh agus Moraltachd Religious and Moral Education
eòlas gnèitheachais agus dhàimhean sex and relationships education
Eòlas Pearsanta agus Sòisealta Personal and Social Education
foghlam airson saoranachd education for citizenship
Foghlam Alba Education Scotland
foghlam àrd ìre higher education
foghlam àrd-sgoile secondary education
foghlam bun-sgoile primary education
foghlam bun-sgoile elementary education
Foghlam Dhreuchdan Career Education
foghlam eadar-nàiseanta international education
foghlam farsaing coitcheann broad general education
foghlam Gàidhlig Gaelic education
foghlam in-ghabhalta inclusive education
foghlam inbhich adult education
foghlam ionmhais financial education
foghlam leasachadh seasmhach sustainable development education
foghlam nas tràithe lower education
foghlam sìthe peace education
foghlam sònraichte special education
Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig Gaelic Medium Education
ICT ann am foghlam ICT in education
iomairt ann am foghlam enterprise in education
lagh foghlaim education law
naidheachdan foghlaim education news
prìomhachasan nàiseanta ann am foghlam national priorities in education
Subject: General
foileag
pancake
n(f)
foileig - pancake poss cpancakes - foileagan pl
latha nam foileagan pancake day
Subject: Home Economics
foillseachadh
publication
n(m)
foillseachaidh - publication poss cpublications - foillseachaidhean pl
Subject: Computing
foillseachadh
publishing
n(m)
foillseachaidh - publishing poss c
foillseachadh bàrr-deasga desktop publishing
meadhanan naidheachd, obair-naidheachd agus foillseachadh news media, journalism and publishing
Subject: General
foillsich
publish
vb
Subject: Computing
foireansach
forensic
adj
saidheans foireansach forensic science
Subject: Science
foirmle
formula
n(m)
foirmle - formula poss cformulae - foirmlean pl
foirmle ceimigeachd chemistry formula
Subject: Science
foirmle
formula
n(m)
foirmle - formula poss cformulae - foirmlean pl
foirmle 'aon-oidhirp' 'one-pass' formula
Subject: Mathematics
fois-fòirneirt
ceasefire
fois-fòirneirt - ceasefire poss c
loidhne fois-fòirneirt ceasefire line
Subject: General
fòn (cobhair-rathaid)
telephone (road assist)
n(m)
fòn (cobhair-rathaid) - telephone (road assist) poss ctelephones (road assist) - fònaichean (cobhair-rathaid) pl
Subject: GeographyGeneral
fonaigs
phonics
n(f)
fonaigs - phonics poss c
leabhar fonaigs phonics book
Subject: Language
foneataig
phonetic
n(f)
foneataig - phonetic poss cphonetics - foneataigean pl
Subject: Language
foneataigs
phonetics
n(f)
foneataigs - phonetics poss c
foneòlas agus foneataigs phonology and phonetics
Subject: Language
foneòlas
phonology
n(m)
foneòlais - phonology poss c
foneòlas na Fraingis French phonology
Subject: Language
fonn
melody
n(m)
fuinn - melody poss cmelodies - fuinn pl
contrafhonn counter melody
fonn binn sweet melody
fonn seinn singing melody
fuaim an fhuinn sound of the melody
Subject: Music
fonn
air
n(m)
fuinn - air poss cairs - fuinn pl
Subject: Music
fonn
tune
n(m)
fuinn - tune poss ctunes - fuinn pl
fonn air meur-chlàr tune on a keyboard
fonn na laoidhe the hymn tune
fuinn chuairteach cyclic tunes
Subject: Music
fonn-duain
recitative
adj
Subject: Music
fonnmhor
melodic
adj
òrain fhonnmhor melodic songs
Subject: Music
fòram
forum
n(m)
fòraim - forum poss cforum - fòraman pl
Subject: Computing
forc(a)
fork
n(f)
forca - fork poss cforks - forcaichean pl
Subject: Home Economics
Foreland a Tuath
North Foreland
n(m)
Fhoreland a Tuath - North Foreland poss c
taigh-solais Fhoreland a Tuath North Foreland lighthouse
Subject: Geography
fòrmat
format
n(m)
fòrmat - format poss cformats - fòrmatan pl
fòrmat faidhle file format
fòrmatan faidhle file formats
Subject: Computing
fòrmat
format
vb
fòrmat am faidhle format file
Subject: Computing
forsa
force
n(m)
forsa - force poss cforces - forsaichean pl
forsa agus lùth force and energy
forsa reusanta reasonable force
forsaichean agus gluasad forces and motion
forsaichean na Talmhainn Earth forces
Subject: Science
forte
loud
adj
cluich forte play loudly
Subject: Music
fosail
fossil
n(f)
fosail(e) - fossil poss cfossil - fosailean pl
aois fosail fossil age (age of fossil)
fosail eòin bird fossil
fosailean agus beatha ro-eachdraidheil fossils and prehistoric life
lorg fhosailean fossil hunting
Subject: ScienceGeography
fosaileach
fossil
adj
artropodan fosaileach fossil arthropods
connadh fosail fossil fuel
còrdaidean fosaileach fossil chordates
druim-altachain fhuar-fhuileach fhosaileach fossil cold-blooded vertebrates
èisg fhosaileach fossil fishes
eòin fhosaileach fossil birds
mamalan fosaileach fossil mammals
micro-fhàs-bheairtean fosaileach fossil microorganisms
molascan fosaileach fossil mollusks
molascoidean fosaileach fossil molluscoids
neo-dhruim-altachain fhosaileach fossil invertebrates
neo-dhruim-altachain fhosaileach cladaich fossil seashore invertebrates
neo-dhruim-altachain fhosaileach mara fossil marine invertebrates
Subject: ScienceGeography
fosfar
phosphor
n(m)
fosfair - phosphor poss c
Subject: Science
fosfaras
phosphorus
n(m)
fosfaras - phosphorus poss c
Subject: Science
fosfonat
phosphonate
n(m)
fosfonat - phosphonate poss cphosphonates - fosfonatan pl
Subject: Science
fosgailte
reflex
adj
ceàrn fosgailte reflex angle
Subject: Mathematics
foto-co-chur
photosynthesis
n(m)
foto-co-chuir - photosynthesis poss c
Subject: Science
Foula
Foula
eòin Fhoula birds of Foula
Subject: Geography
fradharc
eyesight
n(m)
fradhairc - eyesight poss c
Subject: Science
Fraingis
French
n(f)
Fraingis - French poss c
aoireadh Fraingis French satire
bàrdachd Fhraingis French poetry
cleachdadh stèidhichte na Fraingis standard French usage
gràmar na Fraingis French grammar
Guiana na Frainge French Guiana
Subject: Language
fraingium
francium
n(m)
fraingium - francium poss c
Subject: Science
Frangach
French
adj
còrn Frangach French horn
Subject: Geography
Frangach
French
n(m)
Frangaich - French person poss cFrench people - Frangaich pl
ban-Fhrangach French woman
Subject: Geography
fras
shower
n(f)
froise - shower poss cshowers - frasan pl
Subject: General
fras
shower
n(f)
froise - shower poss cshowers - frasan pl
Subject: Geography
frasadair
sprinkler
n(m)
frasadair - sprinkler poss csprinklers - frasadairean pl
Subject: GeographyGeneral
frasair
shower
n(m)
frasair - shower poss cshowers - frasairean pl
treidhe frasair shower tray
Subject: General
freagarrach
fitting
adj
Subject: Mathematics
freagarrachd
compliance
n(f)
freagarrachd - compliance poss c
oifigear freagarrachd compliance officer
Subject: General
freagarrachd
fitness
n(f)
freagarrachd - fitness poss c
Subject: Physical Education
freagrachadh
adaptation
n(m)
freagrachaidh - adaptation poss cadaptations - freagrachaidhean pl
meud an fhreagrachaidh extent of the adaptation
Subject: Science
freagraich
adapt
vb
Subject: Science
frèam
framework
n(m)
frèama - framework poss cframeworks - frèamaichean plframeworks - frèaman pl
einnseanair bathar-bog, frèaman-d software engineer, e-frameworks
Frèam Creideis agus Teisteanais na h-Alba Scottish Credit and Qualifications Framework
Subject: General
Freedom Rides
Freedom Rides
n phr
Subject: History
freumh
root
n(m)
freumha - root poss croots - freumhan pl
cumhachdan agus freumhan powers and roots
fìor-fhreumh real root
freumh ceàrnagach square root
freumh ciùbach cubic root
Subject: Mathematics
freumh
source
n(m)
freumh(a) - source poss csources - freumhaichean plsources - freumhan pl
Subject: General
freumh
root
n(m)
freumha - root poss croots - freumhaichean plroots - freumhan pl
freumhaichean-taice buttress roots
freumhan craoibhe roots of a tree
Subject: Geography
freumh-fhaclachd
etymology
n(m)
freumh-fhaclachd - etymology poss c
freumh-fhaclachd na Greugais chlasaigich classical Greek etymology
freumh-fhaclachd na h-Eadailtis Italian etymology
Subject: Language
freumh-taice
buttress root
n(m)
freumha-taice - buttress root poss cbuttress roots - freumhaichean-taice pl
Subject: Geography
fuachd
cold
n(m) / n
fuachd - cold poss ccolds - fuachdan pl
dian-fhuachd extreme cold
Subject: GeographyGeneral
fuadain
artificial
adj
ceimigean fuadain artificial chemicals
uisgeachadh fuadain artificial irrigation
Subject: GeographyScience
fuaigheal
sewing
n(m)
fuaigheil - sewing poss c
fuaigheal, aodach agus beatha làitheil sewing, clothing and personal living
Subject: Home Economics
fuaigheil
sew
vb
Subject: Home Economics
fuaim
sound
n(m/f)
fuaim - sound poss csounds - fuaimean pl
Subject: Science
fuaim-tarsainn
crossing noise
n(m)
fuaim-tarsainn - crossing noise poss ccrossing noises - fuaimean-tarsainn pl
Subject: Music
fuaimearra
reverberant
adj
Subject: Science
fuaimneachadh
pronounciation
n(m)
fuaimneachaidh - pronounciation poss cpronounciations - fuaimneachaidhean pl
Subject: Language
fuaimreachadh
reverberation
n(m)
fuaimreachaidh - reverberation poss creverberations - fuaimreachaidhean pl
Subject: Science
fuaimrich
reverberate
vb
Subject: Science
fuar
cold
adj
aghaidh fhuar cold front
dian-fhuachd extreme cold
fàsach f(h)uar cold desert
seactor fuar cold sector
Subject: Geography
fuar-fhuileach
cold-blooded
adj
druim-altachain fhuar-fhuileach cold-blooded vertebrates
druim-altachain fhuar-fhuileach fhosaileach fossil cold-blooded vertebrates
Subject: Science
fuasgail
solve
vb
fuasgladh cheistean problem solving
Subject: Mathematics
fuasgladh
solution
n(m)
fuasglaidh - solution poss csolutions - fuasglaidhean pl
Subject: Mathematics
fuasgladh cheistean
problem solving
n phr
Subject: Mathematics
fuil
blood
n(f)
fala - blood poss c
bruthadh-fala blood pressure
cealla-fala blood cell
cuairt na fala circulatory system
cuartachadh fala circulation of blood
fuil-mìos period (menstruation)
pìob-fala blood vessel
pìoban-fala blood vessels
pleiteag fala blood platelet
ruith na fala bloodstream
ruith-fala bloodstream
siostam na fala blood system
Subject: Science
fuil-mìos
menstruation
n(f)
fala-mìos - menstruation poss c
Subject: Science
fuil-mìos
period
n(f)
fuil-mìos - period poss c
pian fuil-mìos period pain
Subject: Personal and Social Education
fuincsean
function
n(m)
fuincsean - function poss cfunctions - fuincseanan pl
air sgàth seo, canar gur e fuincsean cuartach le cuairt de 360° a tha anns an fhuincsean sine for this reason, the sine function is said to be a periodic function with a period of 360°
canaidh sinn steach-raon ris an dàta a tha a’ dol a-steach agus mach-raon ris an dàta a thig a-mach à inneal-fuincsean we call the data that goes into a function machine ‘domain’ and the data that comes out of it ‘range’
fuincsean ceàrnanach quadratic function
fuincsean ciùbach cubic function
fuincsean co-thionndaichte reciprocal function
fuincsean còrr odd function
fuincsean cothromach equal function
fuincsean cothromach even function
fuincsean cuartach periodic function
fuincsean loidhneach linear function
fuincsean sreathach linear function
inneal-fuincsean function machine
sgrìobh cuairt an fhuincsean y = 7 cos x° write the period of the function y = 7 cos x°
Subject: Mathematics
fuincseanach
functional
adj
comharradh fuincseanach functional notation
Subject: Mathematics
funail
funnel
n(m)
funail - funnel poss cfunnels - funailean pl
funail sìolachaidh filter funnel
Subject: Science
funcaidh
funky
adj
ceòl funcaidh funky music
Subject: Music
fungas
fungus
n(m)
fungas - fungus poss cfungi - fungasan pl
Subject: Science